Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för KML

Kvalitetsregistret för KML omfattar alla nyupptäckta fall 18 år och äldre samt barn 16-18 år som vårdas vid vuxenklinik. 16-19-åringar som handläggs vid pediatrisk klinik och obduktionsupptäckta fall inkluderas inte. Data rörande diagnostik, väntetid, behandling och uppföljning registreras.

Årsrapport

Kronisk Myeloisk Leukemi (KML) - Nationell kvalitetsrapport för 2018, september 2019 (pdf, nytt fönster)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Mellansverige. Alla rapporter finns på sidan Rapporter i menyn.

Kvalitetsindikatorer

  • Andel patienter utvärderade i enlighet med nationella riktlinjer efter 12 månaders TKI-behandling. Målvärde > 95 %.
  • Andel patienter med kronisk fas vid diagnos som inte progredierar till accelererad fas/blastkris inom 24 månader. Målvärde > 96 %.
  •  Andel patienter registrerade i INCA inom 3 respektive 12 månader efter diagnos. Målvärden: > 70 % resp > 95 %. 

KML registret startade år 2002 och ingår sedan 2007 i det nationella Blodcancerregistret. Regionalt cancercentrum Mellansverige har nationellt ansvar för registret.