IPÖ och Min vårdplan - så kompletterar de varandra

Individuell patientöversikt (IPÖ) och Min vårdplan är två kunskapsstöd som kompletterar varandra. IPÖ är ett verktyg för planering och uppföljning i vårdverksamheten samt på nationell nivå medan Min vårdplan är patientens vårdplan med information om vårdprocessen.

Kunskapsstöden ger patienter, närstående och vårdverksamhet tillgång till uppdaterad överskådlig information, vilket sparar tid vid förberedelser inför mötet med patienten. Patienten når IPÖ och Min vårdplan via 1177, men de kan också skrivas ut på papper.

IPÖ - för planering och uppföljning

IPÖ används tillsammans med patientjournalen och är en översikt över patientens vårdförlopp. Här finns uppgifter om patientens sjukdomshistorik, behandlingar och provsvar. Om patienten beskrivit sitt mående i PROM-enkäter så visas svaren grafiskt i IPÖ.

IPÖ kan användas som ett beslutsstöd inför kommande steg, till exempel i mötet mellan patient och vårdens medarbetare eller under multidisciplinära konfenser.

Individuell patientöversikt (IPÖ)

Min vårdplan - för patientens vårdprocess

Min vårdplan är patientens vårdplan. Här får patienten information om sin utredning, diagnos, behandling, rehabilitering, uppföljning och råd och rättigheter. Allt utifrån patientens eget behov och önskemål. Patienten kan via Min vårdplan skriva meddelanden direkt till sin kontaktsjuksköterska.

Min vårdplan är också ett stöd för kontaktsjuksköterskan för att utföra sitt uppdrag, som bland annat omfattar att informera patienten om kommande steg i vårdförloppet.

Min vårdplan

Film: IPÖ och Min vårdplan som kunskapsstöd

Filmen beskriver kunskapsstöden Individuell patientöversikt (IPÖ) och Min vårdplan, hur de skiljer sig åt och hur de kompletterar varandra. Filmen är 2 minuter och 34 sekunder lång.