Stöd för fördjupad analys av kvalitetsregisterdata

Förfrågningar om underlag ur kvalitetsregister på cancerområdet hanteras av statistiker vid det Regionala cancercentrum, som har nationellt ansvar för respektive register. Här hittar du information om hur du beställer underlag ur nationella kvalitetsregister på cancerområdet.

Finns det som behövs redan?

Innan du hör av dig till statistiker med nationellt ansvar bör du undersöka vilka underlag som redan finns för det register du är intresserad av. På cancercentrum.se finns samlad information om vad som är tillgängligt utanför inloggning i INCA, till exempel:

  • Interaktiva rapporter – de flesta registren har statistik tillgänglig i ett interaktivt format som ger möjlighet att flexibelt göra egna anpassningar av utdata.
  • Vården i siffror – öppen redovisning av kvalitetsindikatorer på SKRs plattform vården i siffror. För de kvalitetsregister som deltar, levereras data regelbundet från INCA via automatiska nattkörningar
  • Årsrapporter – kvalitetsregistrens årsrapporter i PDF-format. I årsrapporterna finns redovisad statistik som diagnosstyrgrupperna kommenterat.
  • IT-plattformen INCA – För användare som har inloggning till INCA finns information och statistik baserad på nyare data än vad som kan publiceras öppet på webben, till exempel i ”Koll på läget”-rapporter. ”Koll på läget” ger stöd för verksamhetsuppföljning och kvalitetsförbättring för det egna sjukhuset eller kliniken.

Vem skall jag vända mig till?

Kontakta statistiker som har nationellt ansvar för det register du är intresserad av. Kontaktuppgifter till nationellt stödteam finns på sidan Support under respektive kvalitetsregister.

Kontakta RCC i din sjukvårdsregion om du till exempel behöver

  • stöd kring statistik som inte är kopplad till ett specifikt register eller som berör det regionala cancerregistret
  • stöd i inledande dialog med statistiker med nationellt ansvar
  • en statistikers närvaro vid regionalt möte eller liknande

Kontaktuppgifter till regionalt stödteam finns på sidan Support under respektive kvalitetsregister. Vid datauttag på individnivå för forskning och kvalitetssäkring gäller särskilda rutiner.

Datauttag från kvalitetsregister

Framförhållning viktigt

För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt är det viktigt att du hör av dig så fort du vet att du kommer behöva vårt stöd. Detta för att vi tillsammans ska kunna diskutera frågeställningen och komma fram till vilken hjälp du behöver. Den framförhållning som behövs varierar beroende på hur omfattande beställningen är, men oaktat omfattningen behöver vi kunna ta höjd för uppdraget i vår planering. Ibland kan också tillsynes enkla frågor vara mer komplicerade att lösa än förväntat. 

När du har hört av dig kommer vi alltid att bekräfta att vi tagit emot ditt ärende och ge en uppskattning av när vi tror att vi kan hjälpa dig. När en beställning är komplett kommer vi att behöva minst en vecka för enkla frågor och för önskemål som gäller mer omfattande underlag behövs minst en månad för att utföra beställningen.