Till regionspecifikt innehåll

Cancerprevention

RCC har regeringens uppdrag att delta i ett brett folkhälsopolitiskt arbete med förbättrade levnadsvanor, ofta i samarbete med vården men även andra aktörer som myndigheter, NPO Levnadsvanor, professionsförbund och civilsamhället, för att kunna nå ut till hela Sverige.

Det strategisk och operativa cancerförebyggande nationella arbetet sker genom i huvudsak tre typer av insatser:

  • Kunskapsspridning  
  • Integration av arbete med levnadsvanor i cancervården och primärvården 
  • Samverkan och samhälle för lyfta viktiga frågor och förslag på interventioner som stöttar beteendeförändring

Respektive RCC arbetar också med hälsofrämjande satsningar till olika målgrupper.

Nationell cancer-preventionsplan 2024–2030

Den europeiska kodexen mot cancer

Utgångspunkten för RCCs cancerpreventiva arbete och rekommendationer i nationella vårdprogram och Min vårdplan, är den europeiska kodexen mot cancer. Den innehåller tolv rekommendationer om vad varje individ kan göra kan i sitt liv för att minska risken för cancer. Kodexen är ett initiativ av EU-kommissionen och är utvecklat av IARC vid WHO. Det nationella vårdprogrammet för ohälsosamma levnadsvanor synkar väl med rekommendationerna i kodexen.

RCCs Nationella arbetsgrupp för cancerprevention prioriterar dagsläget levnadsvanorna tobaksbruk, alkoholbruk, solvanor, fysisk aktivitet, matvanor och strävan efter hälsosam vikt. 

 

RCC har tagit fram en affisch som utgår från WHO:s 12 råd. Den finns i olika format för utskrift, tryck och för att lägga till egen regionlogga vid RCC:s logga.

Affisch cancerkodex för utskrift A4 (pdf)
Affisch cancerkodex för tryck A4 (pdf)
Affisch cancerkodex för tillägg för regionlogga A4 (indesign)
Affisch cancerkodex för utskrift A3 (pdf)
Affisch cancerkodex för tryck A3 (pdf)
Affisch cancerkodex för tillägg för regionlogga A3 (indesign)

 

 

Nationell arbetsgrupp cancerprevention

Ordförande

Ellen Brynskog

utvecklingsledare

RCC Väst

Ledamöter

Cecilia Hultstrand

vårdutvecklare, processledare prevention

RCC Norr

 

Jennie Jackson

projektledare LEVLA

RCC Stockholm Gotland

Christin Anderhov Eriksson

processledare cancerprevention

RCC Sydöst

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Klara Nypelius Standley

regional processledare prevention

Skånes universitetssjukhus

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Cancerprevention Mellansverige

Förebyggande insatser för att minska risken för insjuknande i cancer är en central uppgift för RCC Mellansverige.

Cancerprevention Mellansverige

Sjukvårdsregional medlem i Nationell arbetsgrupp för Cancerprevention

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Om cancerprevention i den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om bland annat cancerprevention.

Bilaga 2T Regional cancerplan Vägen in i cancervården, Prevention, Primärvård (pdf)

Sjukvårdsregional medlem i Nationell arbetsgrupp för Cancerprevention

Cecilia Hultstrand

processledare prevention

RCC Norr

Sjukvårdsregional medlem i Nationell arbetsgrupp för Cancerprevention

Jennie Jackson

projektledare Levla & processledare hematologi

RCC Stockholm Gotland

Varje region har ansvariga för arbetet med levnadsvanor inom hälso- och sjukvården och till viss del i samverkan med andra aktörer. Via nedanstående länkar hittar du deras riktlinjer för arbetet. 

Skåne
Halland
Blekinge
Kronoberg

Regional prossesledare

Klara Nypelius Standley

regional processledare prevention

Skånes universitetssjukhus

Sjukvårdsregional processledare och medlem i Nationell arbetsgrupp för Cancerprevention

Christin Anderhov Eriksson

processledare cancerprevention

RCC Sydöst

Prevention i Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst arbetar med att driva och stödja utvecklingsprojekt för att förebygga cancer i västra sjukvårdsregionen.

En central del i utvecklingsarbetet är att arbeta deltagarstyrt. Som i allt folkhälsoarbete är det viktigt att utgå från kundens behov, våra kunder kan vara både patienter, befolkningen men även professionella som möter dessa i sitt arbete.

Cancerpreventionsplan för Västra sjukvårdsregionen

Cancerpreventionsplanen antogs under våren 2017 av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och Regionstyrelsen i Region Halland och visar hur och varför cancerprevention är en viktig del av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i västra sjukvårdsregionen.

Dokumentet är en fördjupning av den regionala utvecklingsplanen: En ännu bättre cancervård, Regional utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen 2015 och framåt. Målgruppen för cancerpreventionsplanen är politiker, tjänstemän och verksamheter som arbetar med utvecklingen av befolkningen hälsa. Planen är ett övergripande dokument som kan kompletteras med regionala och lokala handlingsplaner.

Uppslag från cancerpreventionsplanen med text och illustrationer om tobaksrökning

Exempel på uppslag från cancerpreventionsplanen. Klicka på bilden för att se en större bild i pdf-format.

För respektive riskfaktor redovisas kortfattad befolkningsstatistik, viktiga aktiviteter för att stärka cancerpreventionen i sjukvårdsregionen samt förslag på indikatorer för uppföljning.

Cancerpreventionsplanen finns att ladda ner i två versioner:

Bild på Cancerpreventionsplanens förstasida och affischen brevid varandra

Affisch som komplement till planen

Som komplement till cancerpreventionsplanen har en affisch med hela europeiska kodexen mot cancer tagits fram – 12 sätt att minska risken att få cancer.

Affischen har tryckts upp i A3-format (297 x 420 mm) och kan beställas kostnadsfritt av verksamheter inom Västra sjukvårdsregionen. Innehållet riktar sig till allmänheten och kan användas för information om prevention i till exempel väntrum och i allmänna utrymmen.

Samarbete inom cancerprevention 

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om hur man kan förebygga cancer eller om du har idéer för preventionsarbetet. RCC Väst erbjuder exempelvis, projektstöd, föreläsningar och workshops inom ramen för cancerprevention.

Sjukvårdsregional medlem i Nationell arbetsgrupp för Cancerprevention

Ellen Brynskog

utvecklingsledare

RCC Väst