Till regionspecifikt innehåll

Gynekologisk cellprovtagning och självprov för HPV

Kvinnor som regelbundet deltar i screeningprogrammet med gynekologisk cellprovtagning och självprov för HPV sänker risken för att drabbas av livmoderhalscancer med cirka 90 procent. Screening enligt det nationella vårdprogrammet kommer att stärka skyddet ytterligare.

Innehållet på sidan vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal. Läs på 1177.se om du som deltar i screeningen vill veta mer om gynekologisk cellprovtagning och självprov för HPV.

Om att lämna prov för att upptäcka HPV och cellförändringar i livmoderhalsen, på 1177

Aktuellt arbete

 • Kvalitetsregistret Cytburken flyttas över till INCA-plattformen och byter namn till Nationellt processregister för cervixcancerprevention (NPCx), beräknas vara klart under 2024.
 • Implementering av nationellt vårdprogram som antogs november 2022 pågår under 2023.
 • Från 2022 erbjöds alla regioner erbjuds att ansluta sig till Generiskt kallelsesystem för gynekologisk cellprovskontroll. Införande pågår i flera regioner. 

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Gynekologisk cellprovskontroll i norra sjukvårdsregionen

Under sidan GCK Norr finns regionala styrdokument, rutiner och remisser för screening, blanketter för exkludering GCK med mera.

Processplan för livmoderhalscancer

Processplanen beskriver processen utifrån ett patientperspektiv och definierar viktiga målnivåer för att kunna följa och utveckla processen under de närmaste åren. Den är även ett underlag för Norra sjukvårdsregionens cancerplan, 2022–2024.

Processplan Livmoderhalscancerprevention (pdf, nytt fönster)

Övriga processplaner finner du under respektive diagnos och samlat på sidan Strategisk utvecklingsplan.

 

Gynekologisk cellprovskontroll i Stockholm — Gotlandsregionen

Screeningsverksamheten på RCC Stockholm Gotland ansvarar för gynekologisk cellprovskontroll i region Stockholm och i region Gotland. Alla kvinnor mellan 23 och 70 år kallas regelbundet till provtagning som är avgiftsfri.

För kvinnor som bor i Stockholms län: Information och kontaktuppgifter om gynekologisk cellprovtagning finns på 1177

HPV-testning infördes i delar av programmet redan 2010. Primär HPV-testning införs nu stegvis under kontrollerade former i screeningprogrammet. 

Screeningverksamheten ansvarar för kallelsehantering, remittering, registrering, uppföljning och utvärdering av programmet. 

HPV-vaccination

Sedan 2012 erbjuds alla 11-12 åriga flickor vaccination i skolhälsovården. Sedan 2020 erbjuds även pojkar i samma åldersgrupp vaccination.

Inom utrotningsprojektet görs en catch-up vaccination av flickor födda 1994-1999. Flickorna vaccineras på barnmorskemottagningar och vaccinationsmottagningar i Stockholm. Catch-up vaccination av pojkar utreds för närvarande av Folkhälsomyndigheten.

Samordningsansvariga screeningverksamheten

Om du som vårdpersonal har frågor kontakta: 

Mia Heneby

samordningsbarnmorska

RCC Stockholm Gotland

Hanna Milerad

medicinskt ansvarig och verksamhetsutvecklare

RCC Stockholm Gotland

Aktuellt arbete

 • Sydöstra sjukvårdsregionen deltar sedan 2022 i en nationell studie med fokus på att utrota cervixcancer genom att erbjuda kvinnor födda 1994-1999 gratis hpv-vaccination samt självtest hpv. Detta arbete fortsätter under hela 2024.
 • Fortsatt implementering av NVP för cervixcancerscreening i Sydöstra sjukvårdsregionen.
 • Att identifiera och förbättra faktorer för att minska incidensen av cervixcancer genom olika förbättringsarbeten.

Regional vårdprocess livmoderhalscancerprevention

Kontakt

Mirjam Våtz

Region Jönköpings län

Gynekologisk cellprovtagning och självprov för HPV i Västra sjukvårdsregionen

Den regionala vårdprocessen för livmoderhalscancerprevention arbetar för att färre kvinnor ska insjukna i livmoderhalscancer. Det viktigaste verktygen för att uppnå det är vaccination mot Humant Papillomvirus (HPV) och deltagande i gynekologisk cellprovskontroll.

Västra sjukvårdsregionen har ett relativt högt deltagande i screeningen, runt 80 procent, men deltagande skiljer sig mycket åt mellan olika områden och stadsdelar. Därför är åtgärder för att öka deltagandet centralt. Vårdprocessen har arbetat för att öka deltagandet på flera sätt, till exempel genom lättillgänglig ombokning av tider via nätet, telefonsamtal till kvinnor som har uteblivit från sina kontroller sex år eller längre, samt uppmärksamhetsveckan Cellprovsveckan. 

 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Utbildningsinsatser 
 • Utveckling av underlaget till kvalitetsrapporter.
 • Insatser för att fler ska ta gynekologiskt cellprov, bland annat Cellprovsveckan. Cellprovsveckan arrangerades v.21, 2023, i samarbete med Regionhälsan.  
 • Utveckling av processregistret Cytburken som är en del av det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention. 

Under Gynekologisk cellprovskontroll i Väst (GCK i Väst) finns material för vårdpersonal.

Regionala processägare

porträtt

Katarina Kylebäck

regional processledare livmoderhalscancerprevention, gynekolog

Masthuggets gynekologmottagning