Nätverk för forskningssjuksköterskor Mellansverige

I Sjukvårdsregion Mellansverige finns det sedan 2012 ett sjukvårdsregionalt nätverk för samordning av kliniska prövningar inom cancerområdet, FICA (Forskningssjuksköterskor inom cancer). Nätverket består av två forskningssjuksköterskor från olika kliniska prövningsenheter i sjukvårdsregionen som träffas två gånger per år. Representanterna i nätverket företräder alla kliniker i sjukvårdsregionen som bedriver klinisk cancerforskning. För att nå ut i den egna regionen har lokala nätverk byggts upp för att föra information och synpunkter från/till nätverket.

Nätverkets arbetsområden

Eftersom man i många studier behöver rekrytera patienter från fler regioner för att hitta tillräckligt många individer är det viktigt att underlätta deltagande av patienter i studier över regiongränserna. Detta görs bland annat genom att arbeta för att ekonomiska och administrativa hinder undanröjs.

För att underlätta inklusion av patienter från hela sjukvårdsregionen i studier har FICA tagit fram rutiner för hur överrapportering och uppföljning av dessa patienter ska kunna ske. Möjligheten att med bra rutiner kunna erbjuda exempelvis viss provtagning eller annan behandling i studien på hemsjukhuset ses också över.

För att ytterligare underlätta det praktiska arbetet kring studier har ett antal enhetliga gemensamma arbetsdokument för prövare och forskningssjuksköterskor samt en mall för uträkning av startuppavgift har tagits fram av nätverket.

FICA arbetar även med att underlätta erfarenhets- och kunskapsutbyte i regionen samt att möjliggöra deltagande i gemensamma utbildningar. Det skapar möjligheter till att utnyttja gemensamma resurser som material och personal till exempel vid monitorering av studier.

Rapport om arbetssituationen

Under hösten 2019 fick medlemmarna i FICA, forskningssjuksköterskenätverket inom cancer, fylla i en enkät om sin arbetssituation och sina arbetsuppgifter. Enkätsvaren sammanställdes och presenterades i en sjukvårdsregional rapport som publiceraces i oktober 2020.

Forskningssjuksköterskors arbetssituation inom klinisk cancerforskning (pdf, nytt fönster)