Ändringar i vårdförlopp

Vid årsskiftet 2019/2020 började nya versioner att gälla för sju standardiserade vårdförlopp. Samtidigt uppdaterades kodningsvägledningarna och kortversionerna för primärvården . Huvuddelen av förändringarna är förtydliganden.

Samtliga ändringar framgår i inledningskapitlet till respektive vårdförlopp. Här sammanfattas de större ändringarna.

Ändringar i SVF från årsskiftet 2019/2020 (pdf, nytt fönster)

Sammanfattning av ändringar i SVF

  • Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer: I SVF för allvarliga ospecifika symtom finns ett tillägg om att både undersökningar och provtagningar ska vara genomförda och bedömda innan patienten remitteras vidare. Det finns också ett tillägg om att tandstatus ska bedömas i samband med undersökning.
  • Bröstcancer: I SVF för bröstcancer är handläggningen av misstanke i screeningsituationen förtydligad, liksom handläggningen av nya primärtumörer under uppföljningstiden.
  • Livmoderhalscancer: I SVF för livmoderhalscancer är ledtiderna förlängda med 7 kalenderdagar för att möjliggöra behandlingsbeslut efter MDK. Ett antal förtydliganden och mindre ändringar är gjorda.
  • Lymfom och KLL: I SVF för lymfom och KLL är ett kriterium för välgrundad misstanke tillagt: M-komponent IgM > 10 g/l. I utredningen är finnålspunktionen borttagen. Mutationsanalysen är utökad för KLL. Ett nytt avslutsalternativ är infört: Start av behandling, annan, som ska användas för indolenta lymfom. Ledtiderna är förlängda för att harmonisera med näraliggande vårdförlopp och för att möjliggöra den utökade mutationsutredningen.
  • Njurcancer: I SVF för njurcancer finns ett förtydligande av att patienter som utretts med SVF för urinblåse- och urinvägscancer redan har genomgått DT-urografi och därför inte behöver göra det igen. Behandlingsalternativen exspektans och palliativ symtomlindrande behandling är definierade.
  • Peniscancer: I SVF för peniscancer har beskrivningen av Start av första behandling, kirurgi ändrats. Ett tidigare förtydligande tillägg har strukits (Avslutet kodas i hemlandstinget). Kodningen ska följa ordinarie rutiner.
  • Testikelcancer: I SVF för testikelcancer är avslutsalternativet Besök hos onkolog … (behandling annan) ändrat till Kontakt med onkolog …

Ändringar i kodningsvägledning

Huvuddelen av förändringarna i kodningsvägledningen är förtydliganden av när koder ska användas.

Kodningsvägledning, samtliga diagnoser (pdf, nytt fönster)

Kommande revideringar av SVF

Från och med 2020 kommer alla SVF att ses över i samband med att de nationella vårdprogrammen för respektive diagnos uppdateras. Vid behov av uppdateringar kommer vårdförloppet och vårdprogrammet för en diagnos att gå på remiss tillsammans.

Vårdprogram och SVF på remiss