Om INCA

INCA – informationsnätverk för cancervården – är en nationell IT-plattform för hantering av register kring cancerpatienter avseende vård och forskning. INCA har varit i skarp drift sedan 2007. INCA drivs och utvecklas gemensamt av landets regionala cancercentrum.

INCA-plattformen används för olika typer av register, till exempel patientöversikten (IPÖ), kvalitetsregister och cancerregistret. Ansökan görs på samma ansökningsblankett. I INCA har du sedan olika behörigheter och roller utifrån ditt uppdrag.

Syfte och mål

  • Möjliggöra för alla diagnosspecifika cancerregister att finnas på gemensam IT-plattform
  • Uppfylla användarnas krav på webbaserade register, det vill säga kliniker/enheter kan rapportera in data elektroniskt i stället för på pappersblanketter
  • Presentera rapporter baserade på nationellt likformigt insamlade data
  • Möjliggöra uttag online i realtid av egna klinikdata med regionala och nationella jämförelser
  • Skapa gemensamt IT-system för samtliga regionala cancercentrum
  • Möjliggöra ett strukturerat och samordnat arbete med nationella kvalitetsregister