Cancerplan Mellansverige

Sjukvårdsregion Mellansveriges cancerplan gäller från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2024. På den här sidan hittar du gällande cancerplan, tidigare versioner samt information om pågående revisionsarbete av den plan som ska gälla 2025-2027.

Cancerplan Mellansverige 2025-2027 (pdf, nytt fönster)

Cancerplanen godkändes av Samverkansnämnden (SVN, sjukvårdsregionens politiska ledning) den 1 oktober 2021. Även de politiska ledningarna i samtliga sju regioner i sjukvårdsregionen fattat beslut om godkännande.

De tidigare sjukvårdsregionala cancerplanerna har baserats på den nationella cancerstrategin. I tillägg till cancerstrategin har revideringsarbetet för Cancerplan 2022–2024 även utgått från RCC i samverkans dokument Vägen framåt.

Revideringsarbete inför Cancerplan 2025-2027 pågår

Eftersom den sjukvårdsregionala cancerplanen berör många regioner och aktörer så har revideringsarbetet av den version som ska gälla 2025-2027 påbörjats under hösten 2023. Tidsplanen ser ut enligt följande:

  • Respektive lokalt cancerråd/LPO cancer, RCC styrgrupp och patient- och närståenderådet inkom med synpunkter på aktiviteterna i cancerplanen, hösten 2023.
  • Instruktioner till delförfattare med deadline för att inkomma med reviderade texter den 15 december, 2023.
  • Sammanställning av reviderade texter och avstämning med RCC styrgrupp, januari-februari 2024
  • Preliminär version på remiss 29 februari-30 april, 2024
  • Omarbetning av remissversionen enligt inkomna synpunkter, maj 2024.
  • Avstämning med SVN och dess ledningsgrupp, maj–juni 2024.
  • Slutlig version färdigställs och skickas till SVN, juli 2024.

Skillnader mellan nuvarande och föregående cancerplaner

Strukturen bibehålls från föregående Cancerplan det vill säga:

  • bakgrund
  • var är vi?
  • vart ska vi?

Cancerplanen 2025–2027 innehåller samma kapitelindelning men några delkapitel slås samman till exempel:

- screeningområdena – bröst, cervix, och kolorektalcancer

- tidig diagnostik i primärvård och teledermatoskopi

- vårdprocessutveckling och SVF

Den nya versionen har uppdaterade aktivitetstabeller som har blivit något färre med mer övergripande aktiviteter en tidigare version.

Handlingsplaner

Eftersom cancerplanen är sjukvårdsregional och gäller för alla sju regioner i Mellansverige är den formulerad på en övergripande nivå och beskriver inte områdena i detalj. Behov och förutsättningar skiljer sig åt mellan regionerna vilket innebär att implementeringen av cancerplanen görs på olika sätt. RCC Mellansverige och regionerna tar fram egna handlingsplaner som konkretiserar hur och av vem cancerplanens aktiviteter ska genomföras.

Tidigare versioner

Cancerplan Mellansverige 2022-2024 (pdf, nytt fönster)

Cancerplan 2019-2021 (pdf, nytt fönster)

Cancerplan 2016-2018 (pdf, nytt fönster)

Cancerplan 2014-2015 (pdf, nytt fönster)