Organiserad prostatacancertestning i Region Mellansverige

RCC Mellansverige har i uppdrag att stödja regionerna i arbetet med organiserad prostatacancertestning (OPT) genom att upprätthålla ett sjukvårdsregionalt kansli knutet till OPT IT-system. OPT syftar till att göra dagens PSA-testning mer jämlik och strukturerad.

Aktuellt just nu:

Startdatum Region Sörmland 20 november 2023.

Startdatum Region Gävleborg 21 januari 2024.

Startdatum Region Örebro län 22 april 2024.

Bakgrund

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och den som orsakar flest dödsfall bland svenska män. Prostatacancer har en mycket lång symtomfri, lokaliserad fas, då den vanligtvis kan botas, medan den kan vara mer svårbehandlad när den ger upphov till symtom. 

I dagsläget pågår en hel del okontrollerade PSA-provtagningar, som dessvärre kan orsaka betydande överdiagnostik och överbehandling. De flesta män som diagnostiseras med lokaliserad prostatacancer behandlas med operation eller strålbehandling. Dessa kan leda till biverkningar som kan påverka livskvaliteten.

Socialdepartementet gav år 2018 Sveriges kommuner och landsting (nuvarande Sveriges kommuner och regioner, SKR) i uppdrag att standardisera och effektivisera PSA-testningen genom att starta ett pilotprojekt för Organiserad ProstatacancerTestning (OPT).

Syfte

Syftet med att införa OPT i Mellansverige är att tidig diagnostik av icke symptomgivande prostatacancer ska göras effektivare genom:

  • Effektivare resursutnyttjande genom samordning av bemanningen för OPT samt gemensamma IT-resurser
  • Att skapa en gemensam sjukvårdsregional organisation som säkerställer effektiv uppföljning och kvalitetskontroll av OPT
  • Processoptimering för att förkorta ledtider
  • Gemensam utveckling av metoder och kompletterande tester för prostatacancerdiagnostik
  • Förbereda sjukvårdsregionen inför framtida införandet av nationell screening av prostatacancer

Sjukvårdsregionala riktlinjer för OPT

I projektet OPT för Mellansverige har ett sjukvårdsregionalt kansli upprättats som hanterar 500 utskick per region, avseende PSA-provtagning för män som är födda 1962 och 1966. Regionerna Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro deltar i projektet. 

De sjukvårdsregionala OPT-kansliet hanterar utfallet av tagna PSA-prover för 6 olika regioner. Varje region har en unik IT-miljö och därmed olika tekniska lösningar för hantering av PSA-prov, magnetkameraundersökningar och urologiutredningar. Varje enskild region har därför tagit fram sina egna rutiner för OPT

De regionala rutiner med avseende för varje del av projektet hittar du nedan om du väljer din region (i dagsläget finns endast rutiner för Sörmlands län).

Projektets mål

Projektmål 1

Skapa en sjukvårdsregional organisation för OPT inklusive samordning av IT- och registerkompetens i enlighet med gällande juridiska förutsättningar inklusive inrättande av en sjukvårdsregional styrgrupp för OPT.

Projektmål 2

Att inrätta ett sjukvårdsregionalt kansli med digitalt kallelsesystem som: 

  • Genomför 3000 utskick med erbjudande om OPT till män födda 1962 samt 1966 (500 per ingående region i Mellansverige)
  • Hantera utfallet av tagna PSA-prover i enlighet med beslutad algoritm, bilaga 1.
  • Hantera frågor kopplade till OPT från hälso- och sjukvården samt allmänheten och information till berörda aktörer (politiker, patientföreningar, med fler)

Projektmål 3

Utvärdering av projektet med syfte att OPT ska leda till ökad kunskap och mer jämlik och mer effektiv prostatacancerdiagnostik. Ambitionen är att sammanställa en rapport som ska tjäna som underlag inför kommande beslut om uppskalning av OPT samt kansliets framtida verksamhet och förvaltning. 

Tidsplan för erbjudande av postatacancertestning

I projektet deltar sex regioner från Mellansverige (Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro). Ambitionen är att några av regionerna under kvartal 4 2023 samt kvartal 1 2024 ska påbörja utskick av erbjudandebrevet till prostatacancertestningen.