Om RCC Norr

RCC Norr är ett kunskapscentrum som stödjer Norrlandsregionerna i att utveckla cancervården. RCC Norr knyter samman kompetenser, resurser och kunskap inom cancerområdet, från tidig upptäckt och genom hela vårdprocessen, inklusive cancerrehabilitering, forskning och palliativ vård.

RCC Norr medverkar till att förbättra cancervården genom att definiera förbättringsområden, sätta tydliga mål för sjukvårdsregionens cancervård samt följa upp dess resultat och utveckling. RCC arbetar för att nationella riktlinjer och vårdprogram ska användas i hela sjukvårdsregionen.

Utveckling och handläggning av kvalitetsregister för olika cancerdiagnoser och statistisk uppföljning av data ur registren, är viktiga delar av RCC Norrs verksamhet.

RCC Norr har nationellt ansvar för de kvalitetsregister som avser tjock- och ändtarmscancer, matstrups- och magsäckscancer, analcancer, cancer i centrala nervsystemet (CNS) samt för strålterapiregistret, nationellt kvalitetsregister för cancergenetik (NOGA) och läkemedelsregistret. 

När det gäller att förebygga cancer, finns fortfarande mycket att göra. Risken att drabbas av cancer skiljer sig åt, beroende på bostadsort, ålder, kön och ekonomi. Dessa skillnader försöker RCC Norr att motverka. RCC Norr samverkar med personer som arbetar med folkhälsa inom regionerna, för att minska antalet som får cancer och för att sjukdomen ska upptäckas så tidigt som möjligt.

Vid RCC Norr finns också en cancergenetisk mottagning som gör utredningar vid misstänkt ärftlig cancer för patienter i hela sjukvårdsregionen.