Till regionspecifikt innehåll

Patient- och närståendeföreträdare

Patient- och närståendemedverkan sker på flera nivåer i RCCs arbete. Varje RCC har bland annat ett eget patient- och närståenderåd. Patienter och närstående medverkar även i vårdprocessarbeten, i de nationella vårdprogramgrupperna, kvalitetsregistrens styrgrupper samt i andra projekt- och arbetsgrupper.

Patient- och närståenderådet

RCCs patient- och närståenderåd (PNR) ingår som ett självständigt råd i respektive RCCs organisation. Rådet ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska råden bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen. Rådet är inte beslutande utan har en rådgivande funktion.

Vårdprocessgrupper

Varje RCC har mellan 15 och 30 vårdprocessgrupper, både diagnosspecifika och diagnosövergripande. Vårdprocessgrupperna består av vårdpersonal som är kliniskt verksam inom aktuell cancerdiagnos. I dessa grupper har patient- och närståendeföreträdarna möjlighet att direkt vara med och påverka vårdprocessen genom att bidra med patient- och närståendeperspektivet.

Nationella vårdprogramgrupper

De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger vården rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter. Det finns idag närmare 50 nationella vårdprogram inom cancerområdet. Till varje vårdprogram finns en vårdprogramgrupp som ansvarar för att hålla vårdprogrammet uppdaterat. Många av grupperna har patient- och närståendeföreträdare med i arbetet. Grupperna arbetar dessutom utifrån en checklista för patientperspektivet. Checklistan hittar du under rubriken Dokument och blanketter nedan.

Nationella vårdprogram

Arbetsgrupper för patientinformation till Min vårdplan

Min vårdplan cancer (MVP) är ett verktyg som används för att skapa delaktighet och inflytande för patienter genom hela vårdförloppet, genom sammanhållen information och planering. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att ta fram nationella versioner av MVP för att öka jämlikheten och kvaliteten på informationen.

I varje arbetsgrupp som tar fram patientinformation till en nationell MVP, ingår en eller två patient- och närståendeföreträdare med egen erfarenhet av den aktuella diagnosen. Läs mer på webbsidan om Min vårdplan. 

Min vårdplan

Webbutbildning

RCC tillhandahåller en webbutbildning som vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom RCC. Utbildningen syftar till att stärka möjligheterna för patienter och närstående att verka som företrädare.

Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare

Dokument och blanketter

Regionala cancercentrum i samverkan har gemensamt arbetat fram ett antal policydokument och mallar för att RCCs samverkan med patient- och närståendeföreträdare ska bli så lika som möjligt i sjukvårdsregionerna.

Policy

Patient- och närståendesamverkan (pdf, nytt fönster)

Rutin

Ersättningsmodell och ersättningsnivåer regleras från SKR, och uppdateras årligen i dokumentet:

Patientmedverkan i Nationellt system för kunskapstyrning (word, nytt fönster) 

Överenskommelse

En överenskommelse ska tecknas mellan uppdragsgivaren och patient- och närståendeföreträdaren inför varje nytt uppdrag i syfte att tydliggöra uppdraget. De företrädare som saknar överenskommelse uppmanas kontakta uppdragsgivaren alternativt den person med patientsamverkansansvar vid aktuellt RCC.

Överenskommelse mellan patientföreträdare och RCC (word)

Uppdragsbeskrivning

PNR (pdf, nytt fönster)
Patientföreträdare i vårdprocesser (pdf, nytt fönster)
Patientföreträdare i nationella vårdprogram (pdf, nytt fönster)
Patient- och närståendeföreträdare i (RCC) arbete med nationell Min vårdplan

Checklista

Patientperspektivet i nationella vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Övriga dokument

Bedömning av jäv och blankett för jävsdeklaration

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Sjukvårdsregionala dokument Mellansverige

Rutiner för ersättning, info till patientföreträdare (pdf)

Formulär för utbetalning av arvode i Mellansverige (pdf)

Reserakning för patientföreträdare i Mellansverige (pdf)

Patient- och närståendeföreträdare i Mellansverige

RCC Mellansveriges patient- och närståendeföreträdare arbetar med övergripande frågor ur cancerpatientens- och närståendes perspektiv. Företrädare finns representerade i såväl patient- och närsteånderådet som i de sjukvårdsregionala vårdprocessgrupperna.

Patient- och närståenderådet Mellansverige

Patientföreträdare vårdprocessgrupper

Patient- och närståenderådet RCC Norr

Inom RCC Norr finns ett patient- och närståenderåd, med representanter för olika patientföreningar. Rådet har en direkt dialog med RCC Norrs ledning. Rådet är även remissinstans bland annat för frågor som rör patientinformation och individuella vårdplaner.

Om Patient- och närståenderådet i RCC Norr

Patient- och närståenderådet RCC Stockholm Gotland

Inom RCC Stockholm Gotland finns ett patient- och närståenderåd, med representanter för olika patientföreningar. Rådet har en direkt dialog med RCC Stockholm Gotlands ledning. Rådet är även remissinstans bland annat för frågor som rör patientinformation och individuella vårdplaner.

Om Patient- och närståenderådet i RCC Stockholm Gotland

Patient- och närståenderådet RCC Syd

Vi arbetar på flera sätt för att stärka patientens ställning i Södra sjukvårdsregionen, bland annat genom:

 • att ha ett fristående patient- och närståenderåd som fungerar som remissinstans och driver egna utvecklingsprojekt
 • att involvera patienter och närstående i olika förbättringsarbeten
 • att ha ett tydligt fokus på patient- och närståendeperspektivet i utvecklingsarbetet i alla vårdprocesser                     

Patient- och närståenderådet inom RCC Syd

Patient- och närståenderådet RCC Sydöst

Inom sydöstra sjukvårdsregionen vill man i så stor utsträckning som möjligt inkludera patientföreträdare i arbetet med att utveckla cancervården. 

Patient- och närståenderådet RCC Sydöst

Patient- och närståenderådet, PNR Väst

PNR Väst är ett fristående råd knutet till Regionalt cancercentrum väst. Rådet arbetar för att patienters och närståendes perspektiv ska genomsyra förbättringsarbeten och för att stärka patientens ställning i cancervården.

För att stärka och utveckla patientens ställning i vården, vill rådet utveckla ett alltmer aktivt medskapande i vårdprocessarbetet, för att underlätta utvecklingen för framtidens bästa personcentrerade cancervård.

Detta gör rådet bland annat genom att vara stöd och remissinstans till Regionalt cancercentrum väst, lämna synpunkter på Nationella vårdprogram och genom att driva egna frågor och projekt. Alla som deltar i rådet har, eller har haft cancer, eller är närstående till någon som har, eller har haft cancer. Företrädarna representerar sina egna erfarenheter, tankar och känslor - inte någon speciell tumördiagnos, patientförening eller nätverk.

Aktuellt arbete

 • Lämna synpunkter på frågor och delta i projekt som RCC arbetar med
 • lämna synpunkter på nationella vårdprogram, NVP. Där granskas främst de kapitel som handlar om psykosocialt stöd, omvårdnad, rehabilitering, sexuell hälsa, egenvård, uppföljning och levnadsvanor
 • Medverkar vida att utveckla cancerrehabiliteringen och i förarbetet med att starta ett Kraftens Hus i Göteborg
 • Regelbundet anordna nätverksträffar utifrån olika teman. Rådet tillsammans med RCC Väst bjuder in patient och närståendeföreträdare inom RCC, olika nätverk,  patientföreningar med flera, för utbyte av kunskaper och erfarenheter.

Läs mer om Patient- och närståenderådet

Kontakt

porträtt

Anna Karevi Verdoes

enhetschef vårdutveckling

RCC Väst