Till regionspecifikt innehåll

Huvud- och halscancer

Varje år får nästan 1 600 personer huvud- och halscancer i Sverige. Medelåldern vid diagnos är cirka 65 år. Diagnosen är vanligare bland män än bland kvinnor, men fördelningen mellan könen varierar mellan olika tumörlokaler.

Huvud- och halscancer är ett samlingsbegrepp för tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör. Varje diagnosgrupp är i sin tur indelade i undergrupper som skiljer sig åt, både vad gäller tillväxt, risk för spridning, prognos och behandling. De tre vanligaste grupperna är cancer i munhåla, mellansvalg (orofarynx) och struphuvud (larynx).

Antalet fall av huvud-halscancer ökar med ca 3 procent per år. Snabbast ökar tumörerna i mellansvalget och de är oftast virusorsakade (HPV = humant papillom virus).

Vanliga symtom vid huvud- och halscancer är heshet, sväljsvårigheter, sår i munhålan som inte försvinner eller knuta på halsen. Symtomen kan ibland vara vaga och likna infektioner med halsont. Det gör att sjukdomen kan vara svår att upptäcka i ett tidigt skede.

Huvud- och halscancer behandlas med kirurgi, strålning eller cytostatika, vilka ofta ges i kombination. Det är relativt vanligt med kvarvarande besvär efter behandlingen, till exempel problem att svälja, smärtor, muntorrhet eller att tala. Den relativa femårsöverlevnaden är 67 procent, men skiljer sig mycket åt beroende på var cancern sitter och i vilket tumörstadium den upptäcks.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Huvud- och halscancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar både en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp och ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom huvud- och halscancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Sjukvårdsregionala checklistor

Checklista för utskrivning utomlänspatient

Checklista inför remiss till universitetssjukhus avseende ÖNH-maligniteter

Processplan för huvud- och halscancer i norr

Processplanen beskriver processen utifrån ett patientperspektiv och definierar viktiga målnivåer för att kunna följa och utveckla processen under de närmaste åren. Den är även ett underlag för Norra sjukvårdsregionens cancerplan, 2022–2024.

Processplan Huvud- och halscancer (pdf, nytt fönster)

Övriga processplaner finner du under respektive diagnos samt samlade på sidan Strategisk utvecklingsplan.

Strategisk utvecklingsplan

Flödesmallar för standardiserade vårdförlopp (SVF)

Förenklat flöde checklista SVF (pdf, nytt fönser)

Snabbflöde checklista remiss SVF (pdf, nytt fönster)

 

Sjukvårdsregionala processledare

porträtt

Mervi Sallinen-Svensson

processledare, medicinsk sekreterare

Norrlands universitetssjukhus

 

porträtt

Mustafa Magan

processledare, specialistläkare huvud-hals

Norrlands universitetssjukhus

SVF: Snabbare behandlingsstart för patienter med huvud- och halscancer

För knappt tre år sedan fick 19 procent av KS patienter med huvud- och halscancer starta sin strålbehandling inom SVF-målets 20 dagar från den multidisciplinära konferensen. Idag får 76 procent av patienterna sin vård inom SVF-målet och mediantiden ligger på 18,5 dagar.

Läs hela artikeln om projektet (pdf, nytt fönster)

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2023 för huvud- och halscancerprocessen

Regionala processledare

Mats Lidegran

läkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Helena Ullgren

omvårdnadsansvarig

RCC Stockholm Gotland

.

Regional patientprocessledare

Anna Hafström

regional patientprocessledare huvud-halscancer

Skånes universitetssjukhus

 

Maria Gebre-Medhin

regional patientprocessledare huvud-halscancer

Skåne universitetssjukhus, Lund

I RCC Sydösts sjukvårdsregionala rapport för respektive cancerdiagnos finns  beskrivning av vad som görs i det regionala vårdprocessarbetet för aktuell diagnos. 

Rapporter från Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontakt

Charbél Talani

processledare, läkare

öron-, näs- och halskliniken, Region Östergötland

Regional vårdprocess huvud- och halscancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med huvud- och halscancer

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Att förbättra de ledtider som ingår i standardiserat vårdförlopp.
 • Dialogmöten med samtliga berörda kliniker inom Västra sjukvårdsregionen.
 • Regelbundna möten för kontaktsjuksköterskor inom huvud- och halscancervård för att förbättra samarbetet inom regionen.  
 • Framtagning av Min vårdplan.
 • Att uppdatera de regionala medicinska riktlinjerna efter att det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer reviderats 2019. 

Huvud- och halscancervård i västra sjukvårdsregionen 

Ofta kommer patienterna med remiss från primärvården och utreds vidare på öron-näsa-halsklinik på något av av länssjukhusen i regionen. De patienter som visar sig ha cancer bedöms på en multidisciplinär teamkonferens (MDK) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där möjlig behandling beslutas. De flesta patienter behandlas antingen med kirurgi eller strålbehandling, alternativt kombinationsbehandling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Regionala processägare

porträtt

Eva Hammerlid

regional processledare huvud- och halscancer, ÖNH-läkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

porträtt

Hedda Haugen Cange

regional processledare huvud- och halscancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regional omvårdnadsordförande

Helena Söderberg

regional omvårdnadsordförande huvud- och halscancer

Hallands sjukhus

Regionalt stödteam

porträtt

Nina Hautanen

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Statistiker

Regional support, RCC Väst

porträtt

Charlotta Briggman

administrativ koordinator

RCC Väst