Om Regionalt cancercentrum norr

Regionalt cancercentrum norr är ett kunskapscentrum som stödjer landsting och regioner i arbetet med att, utifrån den nationella cancerstrategin, utveckla cancervården i Norrland. RCC Norr ska knyta samman kompetenser, resurser och kunskap inom cancerområdet, från tidig upptäckt och genom hela vårdprocessen, inklusive rehabilitering, forskning och palliativ vård.

Genom att definiera förbättringsområden, sätta tydliga mål för regionens cancervård, följa upp resultat samt genom att arbeta för att kunskap, nationella riktlinjer och vårdprogram inom cancervården tillämpas i hela regionen medverkar RCC Norr till att förbättra cancervården.

Utveckling och handläggning av kvalitetsregister för olika cancerdiagnoser samt statistisk uppföljning av data ur registren, utgör en viktig del av RCC Norrs verksamhet.

I det cancerförebyggande arbetet finns en stor utmaning att motverka de skillnader i cancerrisk som finns i befolkningen beroende på bostadsort, ålder, kön och ekonomi. RCC Norr samverkar därför med Norrlandstingens folkhälsoarbete för att minska antalet insjuknande och för att sjukdom ska upptäckas så tidigt som möjligt.

Vid RCC Norr finns också en cancergenetisk mottagning som gör utredningar vid misstänkt ärftlig cancer för patienter i hela regionen.