Om Regionalt cancercentrum norr

RCC Norr är ett kunskapscentrum som stödjer Norrlandsregionerna i att utveckla cancervården. RCC Norr knyter samman kompetenser, resurser och kunskap inom cancerområdet, från tidig upptäckt och genom hela vårdprocessen, inklusive cancerrehabilitering, forskning och palliativ vård.

RCC Norr medverkar till att förbättra cancervården genom att peka ut förbättringsområden, sätta tydliga mål, följa upp resultat samt genom att arbeta för att nationella riktlinjer och vårdprogram används inom cancervården  i hela sjukvårdsregionen.

Utveckling och handläggning av kvalitetsregister för olika cancerdiagnoser och statistisk uppföljning av data ur registren, är viktiga delar av RCC Norrs verksamhet.

När det gäller att förebygga cancer, finns fortfarande mycket att göra. Risken att drabbas av cancer skiljer sig åt, beroende på bostadsort, ålder, kön och ekonomi. Dessa skillnader försöker RCC Norr att motverka. RCC Norr samverkar med personer som arbetar med folkhälsa inom regionerna, för att minska antalet som får cancer och för att sjukdomen ska upptäckas så tidigt som möjligt.

Vid RCC Norr finns också en cancergenetisk mottagning som gör utredningar vid misstänkt ärftlig cancer för patienter i hela sjukvårdsregionen.