Organiserad prostatacancertestning i norra sjukvårdsregionen

Idag riskerar män att komma för sent till utredning av misstänkt prostatacancer. Att organisera prostatacancertestningen ökar chansen till tidig upptäckt och kan leda till att fler hinner behandlas i tid.

Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) rekommenderar de fyra nordligaste regionerna att införa OPT. 

Vad är OPT?

I regioner som beslutar att införa OPT, kommer män (med manligt personnummer) från 50 års ålder, få ett skriftligt erbjudande till att ta ett PSA-prov. Varje individ avgör själv om den vill testa sig eller inte. 

I erbjudandet beskrivs för- och nackdelar med PSA-testning. Samtidigt som brevet skickas ut skapas en provtagningsremiss i respektive regions lab-system.

Blodprovet tas vid en hälsocentral. Svaret på provet bedöms och hanteras av ett OPT-kansli. Ett brevsvar skickas med uppgift om att ny provtagning planeras om sex år eller två år beroende på PSA-nivån. Skulle PSA-värdet vara förhöjt ≥3 µg/l skickas en remiss till respektive regions urologklinik, för vidare utredning.

Utredningsgång vid förhöjt PSA

Vid urologmottaningen kommer en urolog eller urologisjuksköterska att ställa frågor kring eventuell ärftlighet för prostatacancer i släkten, ditt allmänna hälsotillstånd, medicinering och eventuella symptom från urinvägarna samt göra en undersökning med fingret på prostatan och en ultraljudsundersökning av prostatan.

Ultraljudsundersökningen genomförs genom att en ultraljudsstav förs in i ändtarmen och storleken på prostatan kan då bedömas. Skulle den sammanvägda bedömningen av PSA-värde, ultraljudssvar och övrig information tala för att risken för prostatacancer är hög får du en remiss till magnetkameraundersökning av prostatan.

Om magnetkameraundersökningen visar avvikande område kommer du bli erbjuden en undersökning med vävnads-provtagning av prostatan. Om inget avvikande hittas får du ett nytt erbjudande om att lämna blodprov för kontroll av prostataspecifikt antigen (PSA-prov) om två år.

Förväntade effekter av OPT

OPT är en satsning som ska leda till att den utbredda PSA-testningen ska bli mer organiserad och effektiv.

OPT förväntas ger goda möjligheter att upptäcka en på sikt allvarlig prostatacancer i ett tidigt skede innan sjukdomen sprids och blir obotlig. 

OPT kommer att leda till

  • att färre PSA-prov tas totalt, men med rätt åldersintervall  
  • färre besök på urologimottagningarna
  • att tid frigörs för andra grupper inom sjukvården
  • minskad dödlighet i prostatacancer
  • mer jämlik vård
  • att för- och nackdelar med testningen lyfts fram
  • sparade resurser, när färre män drabbas av spridd prostatacancer. 

 

Riktlinjer för OPT

Under rubrikerna finns riktlinjer och mallar för hälsodeklaration och återremisser för respektive region i Norra sjukvårdsregionen. OBS! Alla dokument finns inte tillgängliga ännu, uppdatering pågår.  

Riktlinjer för PSA-provtagning inom organiserad prostatacancertestning (OPT) för primärvårdslaboratorier och Lab-enheter i Norra sjukvårdsregionen.

Alla dokument är i pdf-format. Öppnas i nytt fönster.

Region Norrbotten

Region Jämtland Härjedalen 

Region Västerbotten

Region Västernorrland 

Riktlinjer för organiserad prostatacancertestning (OPT) vid urologkliniker i Norra sjukvårdsregionen

Dokumenten är i pdf-format. Öppnas i nytt fönster.

Region Norrbotten

Region Jämtland Härjedalen

Region Västerbotten

Region Västernorrland

 

Hälsodeklaration för organiserad prostatacancertestning

Dokumenten är i pdf-format. Öppnas i nytt fönster.

Region Norrbotten

Region Jämtland Härjedalen

Region Västerbotten

Region Västernorrland

 

Återremissmall - Kansliet för prostatacancertestning norr

Dokumenten är i Word-format. Öppnas i nytt fönster.

Region Norrbotten

Region Jämtland Härjedalen

Region Västerbotten

Region Västernorrland

Riktlinjer för magnetkameraundersökning av prostata inom organiserad prostatacancertestning (OPT) för bild- och funktionsmedicin i Norra sjukvårdsregionen.

Alla dokument är i pdf-format. Öppnas i nytt fönster.

Region Norrbotten

Region Jämtland Härjedalen

Region Västerbotten

Region Västernorrland