Organiserad prostatacancertestning i norra sjukvårdsregionen

I dag riskerar män att komma för sent till utredning av misstänkt prostatacancer. Genom att organisera prostatacancertestning ökar chansen till tidig upptäckt och kan leda till att fler hinner behandlas i tid.

Alla regioner i norra sjukvårdsregionen har infört organiserad prostatacancertestning. Hittills har runt 4 700 män erbjudits OPT i norra Sverige.

Vad är organiserad prostacancertestning (OPT)?

”När OPT är fullt utbyggt räknar vi med att 30-40 män per år undviker att dö i prostatacancer och lever i snitt åtta år längre i Norrland. Organiserad testning av prostatacancer räddar liv.” - Johan Styrke, urolog och projektledare för OPT i norr.

Män från 50 års ålder får ett erbjudandebrev om att ta ett PSA-blodprov. Mannen avgör själv om han vill testa sig eller inte.

I erbjudandet beskrivs för- och nackdelar med PSA-testning. För de män som väljer att testa sig skapas en provtagningsremiss i regionernas labb-system.

Blodprovet tas vid en hälsocentral. OPT-kansliet i Skellefteå bedömer och hanterar svaret på blodprovet.  Beroende på PSA-värdet i blodprovet kallas mannen till ny provtagning, som kan vara om två eller sex år. Är PSA-värdet förhöjt ≥3 µg/l skickas remiss till regionens urologklinik för vidare

Det här leder OPT till

Genom OPT finns goda möjligheter att upptäcka allvarlig prostatacancer i tidigt skede innan sjukdomen sprids och blir obotlig. OPT gör PSA-testningen mer organiserad och effektiv.

OPT leder till

 • minskad dödlighet i prostatacancer
 • mer jämlik vård
 • över tid kommer den befintliga utbredda ineffektiva PSA-testningen att minska
 • att tid frigörs för andra grupper inom sjukvården
 • att för- och nackdelar med testningen lyfts fram
 • minskat lidande och sparade resurser när färre män drabbas av spridd prostatacancer

Utredningsgång vid förhöjt PSA

Vid urologmottagning får mannen frågor om ärftlighet för prostatacancer i släkten, allmänt hälsotillstånd, medicinering och symptom från urinvägar. Mannen får även en undersökning av prostatan.

Om PSA-värde, prostataundersökning och övrig information visar på hög risk för prostatacancer får mannen en remiss till magnetkameraundersökning av prostatan. Visar magnetkameraundersökningen avvikande område blir mannen erbjuden undersökning med vävnadsprovtagning av prostatan.

Hittas inget avvikande får mannen ett nytt erbjudande om att lämna blodprov för kontroll av prostataspecifikt antigen (PSA-prov) om ett eller två år.

Patientinformation om PSA-prov

En broschyr om PSA-prov finns för personer som funderar på om de vill testa sig för prostatacancer. Den beskriver fördelar och nackdelar med att lämna PSA-prov när man inte har symtom. Du som arbetar i vården kan hänvisa till broschyren i din kontakt med patienter.

Om PSA-prov - för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede (pdf, webb)

Om PSA-prov - för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede (pdf, tryck)

Riktlinjer för OPT

Under rubrikerna finns riktlinjer och mallar för hälsodeklaration och återremisser för respektive region i Norra sjukvårdsregionen.

Riktlinjer för PSA-provtagning inom organiserad prostatacancertestning (OPT) för primärvårdslaboratorier och Lab-enheter i Norra sjukvårdsregionen.

Alla dokument är i pdf-format. Öppnas i nytt fönster.

Region Norrbotten

Region Jämtland Härjedalen 

Region Västerbotten

Region Västernorrland 

Riktlinjer för organiserad prostatacancertestning (OPT) vid urologkliniker i Norra sjukvårdsregionen

Alla dokumenten är i pdf-format. Öppnas i nytt fönster.

Region Norrbotten

Region Jämtland Härjedalen

Region Västerbotten

Region Västernorrland

 

Algoritm OPT norr

En sida i pdf-format. Gäller för alla norra sjukvårdsregioner.

Algoritm OPT norr

 

Hälsodeklaration för organiserad prostatacancertestning

Alla dokumenten är i pdf-format. Öppnas i nytt fönster.

Region Norrbotten

Region Jämtland Härjedalen

Region Västerbotten

Region Västernorrland

 

Återremissmall - Kansliet för prostatacancertestning norr

Alla dokument är i word-format. Öppnas i nytt fönster.

Region Norrbotten

Region Jämtland Härjedalen

Region Västerbotten

Region Västernorrland

 

Mall för remiss för magnetresonanstomografi av prostata inom organiserad prostatacancertestning (OPT)

Alla dokument är i pdf-format. Öppnas i nytt fönster.

Region Norrbotten

Region Jämtland Härjedalen

Region Västerbotten

Region Västernorrland 

Riktlinjer för för patologi inom organiserad prostatacancertestning (OPT) i norra sjukvårdsregionen

Alla dokument är i pdf-format. Öppnas i nytt fönster.

Region Norrbotten

Region Jämtland Härjedalen

Region Västerbotten

Region Västernorrland 

Rutin för magnetkameraundersökning av prostata inom organiserad prostatacancertestning (OPT) för bild- och funktionsmedicin 

Alla dokument är i pdf-format. Öppnas i nytt fönster.

Region Norrbotten

Region Jämtland Härjedalen

Region Västerbotten

Region Västernorrland 

Frågor och svar

I blocket sammanfattas vanliga frågor och svar om prostatacancertestning i norr. Främst riktat till dig som arbetar med testningen inom primärvården eller urologin.

Bakgrund 

Vad är Organiserad Prostatacancertestning (OPT)? 

Regionernas sätt att organisera utredning för prostatacancer på ett jämlikt, effektivt och resurssnålt sätt med start av testning i rätt ålder för män som själva väljer att ingå i ett testningsprogram. 

Vilka erbjuds deltagande i OPT? 

Män som fyller 50 och 56 år under varje år från och med 2023. 

Kan personer som har bytt kön delta i OPT? 

Alla personer som har en prostatakörtel kan delta i OPT. Om personen har ett kvinnligt personnummer så får hon inte någon kallelse utan får kontakta kansliet för prostatacancertestning norr för att inkluderas. 

 Vilka effekter förväntas av OPT? 

 • Ökad jämlikhet vid prostatacancertestning  
 • Minskad dödlighet i prostatacancer 
 • Minskade kostnader för hälso- och sjukvården på lång sikt. 

Provtagningen i primärvård 

Hur går provtagningen till? 

Se information i regional riktlinje för primärvård via RCC:s hemsida. 

När får mannen sitt svar? 

Ett brev skickas ut från kansliet för prostatacancertestning norr inom någon vecka, mannen kan ta del av provresultatet på 1177. 

Behöver hälsocentralen signera PSA-provsvaren? 

Nej, svaren bedöms och signeras inom ramen för OPT-systemet. 

Hur bedöms svaren? 

Kansliet för prostatacancertestning norr bedömer svaren enligt följande algoritm: 

 • PSA under 1 ug/l – nytt prov om 6 år. 
 • PSA mellan 1 och 3 ug/l – nytt prov om 2 år. 
 • PSA över 3 ug/l – remiss till urologmottagning för vidare utredning. 

Vilka yrkesgrupper berörs av OPT i primärvården? 

Provtagningspersonal och personal som hanterar bokning av provtagningstider och reception. Personal som tar emot frågor från patienter, exempelvis via telefonrådgivning. 

Vad gör jag om jag inte kan besvara frågor angående OPT? 

Hänvisa män med frågor till telefontid på kansliet för prostatacancertestning norr, se regional riktlinje för primärvård via RCC:s hemsida. 

Frågor från vårdpersonal kan ställas till funktionsbrevlådaprostatacancertestning.norr@regionvasterbotten.se, eller via telefon till kansliet för prostatacancertestning norr, 090 - 785 93 05.

Betalar mannen någon egenavgift för provtagning inom OPT? 

Provtagningen är gratis för männen i samtliga fyra regioner i norra sjukvårdsregionen.

Hur kan en man som inte är 50 eller 56 år (och alltså inte får någon inbjudan till OPT) få ta blodprovet PSA (ProstataSpecifikt Antigen)? 

Alla män har möjlighet att lämna PSA-prov i primärvården efter att ha tagit del av för- och nackdelar via Regionalt Cancercentrum och Socialstyrelsens information på 1177.Dessa män ingår inte i OPT. 

Kan en man som deltar i OPT lämna extra PSA-prover under intervallen mellan två test? 

Nej, inom OPT sker testerna enbart i evidensbaserade intervaller som hanteras via Kansliet för prostatacancertestning norr. Vill mannen ändå lämna kompletterande PSA-prover får han gå ur OPT-systemet och hanteras vidare i primärvården. 

Vem bekostar provtagning och analys – vem ska debiteras? 

Beställaren av proverna betalar enligt sedvanlig prislista för externt beställda prover, se regional riktlinje för provtagning.  

Vidare utredning vid urologmottagning 

Vilka remitteras för vidare utredning till urologklinik? 

Alla män inom OPT med PSA ≥3ug/l remitteras från kansliet för prostatacancertestning norr till urologklinik. 

Är OPT-remissen en remiss enligt Standardiserade Vårdförlopp (SVF)? 

Ja. 

Hur går den vidare utredningen till? 

Se regional riktlinje för OPT vid urologklinik. Utredningen innefattar en eller flera av nedanstående åtgärder 

 • Omprov av PSA 
 • Transrektalt ultraljud för beräkning av prostatans storlek 
 • Magnetresonanstomografi av prostata 
 • Prostatabiopsi.

När avslutas urologklinikens vårdgivaransvar? 

Efter att svar på remissen har skickats till kansliet för prostatacancertestning norr. 

När får mannen nästa erbjudande om att lämna PSA-prov inom OPT? 

Om 6 år, 2 år, 1 år eller 6 månader från första provtagning beroende på utredningens resultat.

Kan en man välja att avsluta OPT? 

Mannen kan när som helst avbryta sin medverkan i OPT via kontakt med kansliet för prostatacancertestning norr. 

Kan urologkliniken välja att hantera en patients uppföljning utanför OPT-systemet? 

OPT kan avslutas av urologklinik på grund av olika anledningar: 

 • Stark ärftlighet för prostatacancer 
 • Samsjuklighet 
 • Annan anledning 

Kansliet för prostatacancertestning meddelas via remissvar eller via telefon. Uppföljningsansvaret ligger i så fall på urologkliniken.