Organiserad prostatacancertestning i norra sjukvårdsregionen

Idag riskerar män att komma för sent till utredning av misstänkt prostatacancer. Att organisera prostatacancertestningen ökar chansen till tidig upptäckt och kan leda till att fler hinner behandlas i tid. Det finns ett detaljerat förslag för hur organiserad prostatacancertestning (OPT), kan införas i norra sjukvårdsregionen.

Vad är OPT?

I regioner som beslutat att införa OPT, kommer alla män som fyller 5056 eller 62 år under året, få en skriftlig inbjudan till att ta ett PSA-prov. Varje individ avgör själv om man vill testa sig eller inte. 

I inbjudan beskrivs för- och nackdelar med PSA-testning samt utredningsgången vid förhöjt PSA-värde. Samtidigt som brevet skickas ut skapas en provtagningsremiss i respektive regions lab-system.

Provet tas vid en hälsocentral. Svaret på provet bedöms och hanteras av ett OPT-kansli. Ett brevsvar skickas med uppgift om att ny provtagning planeras om sex år eller två år beroende på PSA-nivån. Skulle PSA-värdet vara förhöjt ≥3 ug/l skickas en remiss till respektive regions urologklinik, för vidare utredning.

Utredningsmodell

Underrubrik 1: Organisationsmodell

Förväntad effekt av OPT

OPT förväntas ger goda möjligheter att upptäcka en på sikt allvarlig prostatacancer i ett tidigt skede innan sjukdomen sprids och blir obotlig. 

OPT kommer att leda till

  • att färre PSA-prov tas totalt, men i rätt ålder.  
  • färre besök på urologimottagningarna.  
  • att tid frigörs för andra grupper inom sjukvården.  
  • minskad dödlighet i prostatacancer. 
  • mer jämlik vård. 
  • att för- och nackdelar med testningen lyfts fram.
  • spararde resurser, när färre män drabbas av spridd prostatacancer. 

 

Primärvårdens roll

Urologklinikernas roll

Bild- och funktionsmedicins roll

Arbetsgrupp

(jag tänker att några nyckelpersoner behöver anges)

 

 

 

Enligt en utredning finns två möjliga sätt att organisera OPT inom norra sjukvårdsregionen.

Utredningen föreslår en modell där Region Västerbotten genom RCC Norr står som huvudman för ett OPT-kansli för utskick, svar och uppföljning, som kan serva hela sjukvårdsregionen. Så snart ett stegrat PSA upptäcks remitteras patienten till hemregionen för vidare handläggning.

Ett annat förslag är att varje region upprättar ett eget OPT-kansli.

MR-prostata

Kapaciteten för magnetröntgen (MR) av prostata är den faktor som främst begränsar möjligheten att breddinföra OPT. Ett införande av OPT enligt förslaget kommer initialt att innebära omkring 70 fler MR-prostata per år i Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten och omkring 35 fler undersökningar i Jämtland-Härjedalen.

I korthet föreslår utredningen två anpassningar av OPT-verksamheten för att minska användningen av MR-prostata med omkring 75 procent.

  1. Enbart 50-, 56- och 62-åringar ingår initialt i OPT-programmet istället för även 68- och 74-åringar. På så sätt minskas behovet av MR-undersökningarna med minst hälften.
  2. Volymbestämning av prostata på urologmottagning genomförs för att MR-remisser ska kunna baserad på PSA-densitet. Detta kommer också att minska behovet av MR med minst hälften.

Detta är en satsning för att göra den utbredda PSA-testningen mer organiserad och effektiv.