Nyheter

Norr
Riktade åtgärder förebygger cancer inom högriskfamiljer

Vissa familjer har större risk att insjukna i cancer än andra. Det kan bero på medfödda genetiska anlag som ger ökad cancerrisk. Om sjukvården kan hitta dessa anlag, finns också möjlighet att hantera den ärftliga risken genom att familjemedlemmar får komma på regelbundna kontroller eller genomgå förebyggande operationer.

Samverkan
Förstärkt satsning på jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 fortsätta och förstärka arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Förutsatt att riksdagen ställer medel till förfogande avser regeringen att avsätta 600 miljoner kronor per år 2021 – 2023 till satsningen på cancervården.

Samverkan
Nu lanseras Min vårdplan peniscancer

Idag lanserar RCC Min vårdplan peniscancer, den andra diagnosspecifika Min vårdplan enligt nationell modell. Innehållet publiceras på cancercentrum.se för verksamheter som vill erbjuda patienterna MVP peniscancer på papper. Den digitala versionen lanseras på 1177 fredagen den 1 februari.

Samverkan
Skillnader i läkemedelsregistreringen försvårar uppföljning

RCC följer årligen upp om användningen av nya cancerläkemedel följer EMAs godkända indikationer och NT-rådets rekommendationer. Uppföljningen ska identifiera eventuella regionala skillnader i användning och implementering i syfte att eftersträva en optimal och jämlik tillgång till cancerläkemedel i hela landet. Regionernas inrapportering måste dock bli mycket bättre för att regionala jämförelser ska bli meningsfulla.

Samverkan
Ny uppföljningsmetod visar på långsam introduktion av nytt cancerläkemedel

Införandet av läkemedlet abirateron i den svenska prostatacancervården gick långsamt och verksamheternas följsamhet till begränsningarna i användningen var låg. Det visar en ny studie som bygger på en kombination av färska data från tre register som regelbundet sammanförs i Statistikspåret på Socialstyrelsen.

Samverkan
Färre cancerfall upptäcks under pandemin

En färsk uppföljning av hur covid-19-pandemin påverkat cancerområdet under hösten visar samma nedgång i antalet upptäckta nya cancerfall som under vårens pandemivåg. Även screeningen med mammografi och gynekologisk cellprovtagning är påverkad.

Samverkan
Samtliga patientöversikter lanserade – implementering under 2021

Idag lanseras de sista två patientöversikterna inom projektet för patientöversikter i cancervården – för myelom och för cancer i centrala nervsystemet. Det betyder att samtliga åtta patientöversikter nu är tillgängliga att implementeras i cancervården.

Samverkan
Cancervård med patientfokus kräver patientmedverkan

Goda förutsättningar för patient- och närståendemedverkan är väsentligt för utveckling av en personcentrerad och säker cancervård. Patienters och närståendes upplevelser och synpunkter behövs inte bara i utvecklingen av vården utan också för att stärka patientens ställning och möjlighet till delaktighet. Det är därför nödvändigt med patient- och närståendeföreträdare inom RCCs arbete, och att dessa stöttas på bästa sätt.

Samverkan
Nu finns en uppdaterad version av det nationella vårdprogrammet för Hodgkins lymfom

Det nya vårdprogrammet fastställdes av RCC i Samverkan den 8 december 2020. Det första nationella vårdprogrammet för Hodgkins lymfom togs fram 2017. Innan dess fanns nationella riktlinjer.

Samverkan
Nationella regimbiblioteket – en guldgruva för kunskapsstyrning

Det nationella regimbiblioteket för cancerläkemedel är under ständig utveckling och innehåller i dagsläget nära 500 aktuella regimer. Det är en central kunskapskälla för framförallt läkare, sjuksköterskor och farmaceuter.

Norr
Nya processledare för gynekologisk cancer

Sedan i somras har platsen som sjukvårdsregional processledare för gynekologisk cancer varit vakant. Men nu har RCC Norr rekryterat två personer som tillsammans ska ansvara för processen. Det är Ida Gideonsson och Erika Figaro, som båda arbetar vid Centrum för obstetrik och gynekologi vid Norrlands universitetssjukhus.

Samverkan
Stödet till kliniker vid införande av patientöversikter fortsätter

Det stöd som diagnoskoordinatorerna utgör vid införandet av patientöversikter i cancervården fortsätter under hela 2021. Detta tack vare utökad finansiering från RCC i samverkan och Sjöbergstiftelsen.

Norr
Digitala möten ger nya möjligheter

Med tre veckors mellanrum arrangerade RCC Norr två digitala konferenser, dels en regiondag med temat prehabilitering, dels en temadag om att främja fysisk aktivitet vid cancersjukdom inom norra sjukvårdsregionen. På grund av coronapandemin var båda konferenserna digitala, vilket dock medförde att de var mer välbesökta än under normala förhållanden. Över hundra personer kopplade upp sig vid respektive tillfälle.

Samverkan
Vårdprogrammet för KLL reviderat

Det nationella vårdprogrammet för kronisk lymfatisk leukemi (KLL) har genomgått en mindre revidering som godkändes av RCC i samverkan den 24 november 2020.

Norr
Fem miljoner till forskning om tidig upptäckt av cancer

Att upptäcka cancer i ett tidigt skede är viktigt för patientens chanser att överleva sjukdomen. Under 2019 gav regeringen fem miljoner kronor till RCC Norr, för ett forskningsprojekt kring blodbiomarkörer, för tidig upptäckt av cancer. Nu har projektet kommit med en första delrapport.

Samverkan
Enkel behandlingsmetod ger patienter ökad livskvalitet

Regionala cancercentrum i samverkan har producerat en film som beskriver hur behandlingen PTNS (Perkutan tibialis nervstimulering) går till. Filmen är framtagen för sjukvårdspersonal som vill veta mer om PTNS, en behandling för patienter med överaktiv blåsa och avföringsinkontinens.

Samverkan
Förlängd svarstid på remissrundan för vårdprogram

Svarstiden i den pågående remissrundan för vårdprogram och SVF förlängs till den 15 februari 2021. Information om nytt svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Samverkan
Min vårdplan bröstcancer – först ut som nationell MVP

Idag lanserar RCC Min vårdplan bröstcancer som den allra första diagnosspecifika nationella versionen av Min vårdplan. Det nationellt enhetliga innehållet publiceras idag på cancercentrum.se för de som vill erbjuda patienterna Min vårdplan bröstcancer på papper. Den digitala versionen lanseras på 1177 fredagen den 4 december.

Norr
Personligt stöd till unga vuxna cancerdrabbade

Resurs800 är ett nytt projekt som vill förbättra stödet till unga vuxna cancerdrabbade i norra sjukvårdsregionen. Projektet vänder sig till unga vuxna, 16–30 år som lever eller har levt med cancer. Resurs800 kommer att pågå i ett år framöver och är ett samarbete mellan Ung Cancer, Regionalt cancercentrum norr och Cancerforskningsfonden i Norrland.

Samverkan
Ny version av ”Så vill vi ha det!”

Patient- och närståenderådet vid RCC Väst har tagit fram en ny version av broschyren ”Så vill vi ha det. Nytt i broschyren är ett avsnitt om patientlagen och ett särskilt kapitel om närhet, lust och tröst. Broschyren riktar sig till den som arbetar i, eller är beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Broschyren är också tänkt att fungera som ett stöd för patienter- och närstående.