Palliativ vård i norra sjukvårdsregionen

Palliativ vård innebär lindrande vård när bot inte längre är möjlig, att stödja patienten parallellt med livsförlängande behandling, att möjliggöra bästa möjliga livskvalitet och att lindra symtom – fysiska, psykiska, sociala och existentiella. Både den som är sjuk och de närstående innefattas i den palliativa vården.

Döendet är en naturlig process. Knappt 10 000 personer avlider årligen i norra sjukvårdsregionen. Av dessa dör de allra flesta, omkring 80 procent, av en obotlig sjukdom som de levt med under en längre tid.

Cirka 22 procent av alla som avlider i norra regionen, dör till följd av en cancersjukdom. En nationell cancerstrategi 2009 betonar det ökande behovet av palliativ vård med anledning av att antalet personer som lever med cancer i Sverige beräknas att fördubblas till 2030.

Palliativ vård finns i olika vårdformer och på olika vårdnivåer. Vården bedrivs i olika miljöer – hemmiljö, äldreboenden, sjukhus eller hospice. För att möta det ökande vårdbehovet behövs generellt en ökad kunskap om allmän palliativ vård, dvs. palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.

För patienter som har mer komplexa symtom, behöver samtidigt den specialiserade palliativa vården utvecklas och stärkas, vad gäller tillgänglighet, kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Den regionala cancerplanen slår fast att palliativ vård av god kvalitet ska erbjudas alla invånare med behov inom norra sjukvårdsregionen, oavsett bostadsort, vårdform eller diagnos.

Regional cancerplan

Om den palliativa processen i cancerplanen

Den sjukvårdsregionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2022–2024, har en bilaga om den palliativa processen.

Processplan palliativ vård 2022-24 (pdf, nytt fönster)

Människor på en bro i motljus