Till regionspecifikt innehåll

Prevention och tidig upptäckt

Cancer kan drabba vem som helst, även den som lever hälsosamt. Forskning tyder dock på att cirka 30 procent av all cancer kan förebyggas. Därför är förebyggande insatser mycket viktiga för att motverka prognosen om en kraftig ökning av antalet cancerfall.

I den europeiska kodexen mot cancer anges tolv åtgärder som människor själva kan vidta för att minska risken för cancer. Rekommendationerna är baserade på de senaste vetenskapliga rönen. RCC har regeringens uppdrag att tillsammans med andra aktörer delta i ett brett folkhälsopolitiskt arbete för förbättrade levnadsvanor. Folkhälsomyndigheten och det nationella programområdet (NPO) för levnadsvanor är exempel på sådana aktörer. 

Folkhälsopolitikens mål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Detta kräver en reell förskjutning av samhällsresurserna, så att en större del än i dag avsätts till förebyggande arbete.

För vissa cancerformer kan risken att insjukna minskas kraftigt genom vaccination mot humant papillomvirus (HPV). HPV är relaterat till insjuknande i livmoderhalscancer och flera andra cancerformer. Vaccination mot HPV ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor sedan 2010 och från 2020 omfattas även pojkar. Ur såväl samhällets som individens perspektiv är det angeläget med en hög täckningsgrad i vaccinationsprogrammet.

Tidig upptäckt ökar ofta möjligheten för effektiv behandling och minskar dödligheten i cancer. För cancerformer där det finns bra screeningmetoder är screening en effektiv åtgärd för att upptäcka cancer tidigt. 

Strukturerade metoder bör användas för att så tidigt som möjligt fånga upp patienter med ökad risk för cancer. Det är viktigt att kunskapen om alarmsymtom för cancer är väl spridd och tillämpas inom hela hälso- och sjukvården. 

Vissa högriskgrupper behöver omfattas av särskilda kontrollprogram. Det kan gälla både personer med en ärftlig ökad cancerrisk och personer som har ökad risk att insjukna till följd av annan sjukdom eller exponering för riskfaktorer.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Cancerprevention och tidig upptäckt i Mellansverige

Förebyggande insatser för att minska risken för insjuknande i cancer är en central uppgift för RCC Mellansverige.

Prevention och screening Mellansverige

Projekt om rökfri strålbehandling

2017 startade RCC Norr och folkhälsoenheten i Region Västerbotten, ett pilotprojekt för rökfri strålbehandling vid Norrlands universitetssjukhus (Nus), i samarbete med personalen vid strålningsenheten.Ywonne Wiklund och Senada Hajdarevic

Projektledare var Senada Hajdarevic, RCC Norr och Ywonne Wiklund, ansvarig för tobaksprevention i Region Västerbotten.

Att arbeta för en rökfri strålbehandling projektrapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senada Hajdarevic

processledare Vägen in i cancervården

RCC Norr

Ywonne Wiklund

folkhälsoutvecklare, RCC Norrs kontaktperson

Region Västerbotten

Screening i Stockholm Gotlands sjukvårdsregion

Enheten för cancerprevention och screening på RCC Stockholm Gotland ansvarar för samordning och kvalitetsuppföljning av screeningverksamheten som omfattar program för tidig upptäckt av livmoderhalscancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer samt pulsåderbråck i buken. Enheten medverkar i flera forskningsprojekt inom screening både nationellt och internationellt samt medverkar också aktivt i EU:s arbete med att ta fram guidelines för de olika screeningprogrammen.

Cancerplanens regionala fokusområden för cancerprevention och screening

Lungcancerscreening som pilotstudie

Region Stockholm har gett RCC Stockholm Gotland i uppdrag att genomföra ett utvecklingsprojekt gällande lungcancerscreening. Syftet är att ta reda på om riktad screening kan vara ett kostnadseffektivt sätt att upptäcka lungcancer i ett tidigt skede och om metoden är genomförbar i praktiken.

Pilotstudien omfattar kvinnor i åldern 55–74 med ökad risk för lungcancer och görs i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Studien fokuserar på både sekundärprevention genom röntgenundersökning av lungorna med lågdos-datortomografi och primärprevention genom erbjudande om rökavvänjningsstöd via Sluta-röka-linjen.

Projektets delar:

  • Förstudie kring hälsoekonomiska effekter av sekundär lungcancerprevention samt intresset för lungcancerscreening och rökavvänjningsstöd hos kvinnor i riskgrupgenomfördes 2020
  • Pilotstudie startar 2022 och omfattar 1 000 kvinnor, 55–74 år som tillhör mammografin Bröstcentrum Södersjukhusets upptagningsområde och som uppfyller studiens kriterier kring rökvanor (enligt Nelsonstudien).
  • Slutrapport för utvecklingsprojektet beräknas vara klara under 2025.

Frågor och svar

Nej, men det är den vanligaste orsaken till lungcancer.

Till pilotstudien har det valts att endast inkludera kvinnor då lungcancer i Sverige ökar i denna grupp.

Ja, om pilotstudien visar att ett screeningprogram för lungcancer är genomförbart kommer också män att ingå.

Nej, det går inte. I denna forskningsstudie inkluderas endast kvinnor som uppfyller de kriterier som är beslutade för studien. Känner man oro för lungcancer eller annan sjukdom ska man vända sig till sin vårdcentral.

Första steget för att anmäla sitt intresse till att delta i studien är att besvara en webbenkät om rökvanor. Utifrån svaren görs ett urval av personer som uppfyller studiens förbestämda kriterier och man får direkt svar efter genomförd enkät. Dessa personer kommer få en kallelse till lungröntgen med datortomografi.

Nej, att delta i forskningsstudien är kostnadsfritt.

Nej, det är inget krav. Om man vill sluta röka och önskar stöd så är man välkommen att kontakta Sluta-Röka-Linjen på telefon 020 840 000. Läs mer på slutrokalinjen.se.

Då bokas tid till mottagningen Lungonkologiskt centrum vid Karolinska universitetssjukhuset för vidare utredning. Man kan hitta förändringar som efter utredning visar sig inte vara cancer.

Regionala patientprocessledare

Klara Nypelius Standley

regional processledare prevention

Skånes universitetssjukhus

Cancerprevention i sydöstra sjukvårdsregionen

Förebyggande insatser för att minska risken för insjuknande i cancer, samt att öka hälsosamma levnadsvanor är en central uppgift för Regionalt cancercentrum.

RCC Sydöst arbetar med både befolkningsriktade insatser och insatser riktade till patienter som misstänks ha, har, eller har haft cancer. Det befolkningsriktade arbetet utgår från den Europeiska kodexen mot cancer. Insatserna görs i samarbete med de tre regioner som ingår i sydöstra sjukvårdsregion. Jämlik vård och hälsa är en viktig utgångspunkt i arbetet med cancerprevention.

RCC:s arbete med levnadsvanor inom hälso- och sjukvården utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet) och den europeiska kodexen mot cancer.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, Socialstyrelsen

Europeiska kodexen mot cancer

Kontakt

Christin Anderhov Eriksson

Processledare Prevention

Rcc Sydöst

Prevention och tidig upptäckt i Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst arbetar med prevention och tidig upptäckt av cancer på flera områden. Arbetet görs i samarbete med en mängd aktörer, till exempel sjukvård, primärvård, kommuner och olika myndigheter.

Bland annat har vi: