CAR-T-behandling

CAR-T-behandling är en ny typ av immunterapi som har revolutionerat cancervården. Förenklat går behandlingen ut på att omprogrammera immunförsvarets T-celler (vita blodkroppar) så att de mer effektivt kan identifiera och förgöra tumörceller.

Flera framsteg har gjorts med att utnyttja immunsystemet i utvecklingen av nya cancerbehandlingar. Ett av de mest lovande har skett med CAR-T-celler. CAR står för chimeric antigen receptor och behandlingen innebär att patientens egna T-celler (vita blodkroppar) omprogrammeras så att de mer effektivt kan identifiera och förgöra cancerceller.

CAR-T-celler framställs från patients blod antingen genom ett blodprov eller genom att blodceller tas fram via leukaferes. Cellerna sänds till ett laboratorium där CAR-T-cellerna framställs och ges sedan till patienten som en intravenös injektion.

Behandlingen, som är en del av immunterapin, ges i huvudsak till patienter som utan framgång provat all annan botande behandling.

CAR-T-behandling kan ge biverkningar i form av överaktivering av immunsystemet eller neurologisk påverkan. Båda brukar gå över av sig själv men patienten kan behöva sjukhusvård eller intensivvård.

Sedan 2019 är CAR-T-terapi godkänd i Sverige för behandling av lymfom och akut lymfatisk leukemi.

Nationell arbetsgrupp för CAR-T-cellbehandling

Den nationella arbetsgruppen är stödjande till RCCs samverkansgrupp med avseende på processen att införa CAR-T-cellbehandling i Sverige. Gruppen är stödjande till NT-rådet för handläggning av ärenden med avseende på CAR-T-cellbehandling.

I gruppens uppdrag ingår att

  • identifiera vad som krävs för att vara centrum för CAR-T-cellbehandling
  • CAR-T-gruppen ska stödja införandeprocessen för CAR-T genom att ge rekommendationer samt säkra förankring och samarbete med berörda processer inom regionerna. bereda förslag till rekommendationer av organisatorisk och praktisk karaktär som kan vara aktuella inom ramen för CAR-T-cellbehandling
  • medverka som rådgivare till NT-rådet vid NT-rådets beredning av rekommendationer gällande nya CAR-T-terapier. I denna roll ingår att i samråd med NT-rådet och NAC utveckla kriterier för patienter aktuella för behandling med CAR-T-terapier samt att verka för att NT-rådets rekommendation följs
  • föreslå indikatorer för uppföljning
  • medverka till att uppföljning och utvärdering av CAR-T-cellbehandling sker enligt rekommendation eller beslut. Gruppen skall årligen rapportera statistik över behandlade patienter till NT-rådet
  • stödja principer för lokal eller regional handläggning av CAR-T-cellbehandling så att samverkan sker med respektive regions övriga processer
  • samverka med patientorganisationer, nationella vårdprogramgrupper, verksamhetschefsråd och liknande för förankring i CAR-T-cellbehandlingsfrågor när så behövs.

RCCs samverkansgrupp har utsett följande personer till nationella arbetsgruppen för CAR-T­-cellbehandling:

Uppsala Örebro: Gunilla Enblad (ordförande)
Norr: Cecilia Isaksson
Stockholm Gotland: Kristina Sonnevi
Syd: Mats Jerkeman
Sydöst: Ingemar Lagerlöf
Väst: Mikael Lisak

Ordförande

Gunilla Enblad