Om Regionala cancercentrum i samverkan

Regionala cancercentrum samarbetar på nationell nivå för att tillsammans med regionerna skapa en mer jämlik cancervård i hela landet.

Samverkansgruppen

RCCs nationella samarbete sker framförallt inom gruppen Regionala cancercentrum i samverkan. Samverkansgruppen har bildats på uppdrag av regiondirektörerna och består av de sex RCC-cheferna samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) cancersamordnare, som leder gruppens arbete.

RCC i samverkan ska tillsammans med regionerna genomföra nationella cancerstrategins intentioner, bland annat genom att skapa nationell samsyn och samordning av vårdprogram, kvalitetsregister, läkemedelsregimer och mycket annat.

Rådgivande funktion

Samverkansgruppen är också rådgivande instans i cancerfrågor till SKR, Socialstyrelsen och Socialdepartementet och tar fram planer och underlag inom olika områden.

Nationella arbetsgrupper

Arbetet bedrivs ofta genom att tillsätta nationella arbetsgrupper. Dessa består av minst sex regionala representanter och utses och leds av RCC i samverkan.

RCC i samverkan

Hans Hägglund

ordförande RCC i samverkan

Sveriges Kommuner och Regioner

Anna-Lena Sunesson

chef RCC Norr

RCC Norr

Lena Sharp

t.f verksamhetschef

RCC Stockholm-Gotland

Maria Rejmyr Davis

verksamhetschef

RCC Syd

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

Johan Ahlgren

verksamhetschef

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef

RCC Väst

Helena Brändström

samordnare nationella vårdprogram

Sveriges Kommuner och Regioner

Arvid Widenlou Nordmark

nationell registersamordnare

RCC Norr

Bo Alm

samordnare kommunikation

Sveriges Kommuner och Regioner