Nyheter

Samverkan
Ny teknik för svarsmallar underlättar kommunikation i skilda system

RCC i samverkan har tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus och Region Östergötland under 2022 genomfört ett tekniskt samarbetsprojekt med syfte att undersöka hur openEHR-baserade svarsmallar kan skapas, införas och effektivt uppdateras i skilda system.

Samverkan
Ny undersökning visar: kunskapslucka om att alkohol ökar risken för cancer

För att öka kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer har Regionala cancercentrum i samverkan startat ett initiativ som backas av en rad olika aktörer i samhället.

Samverkan
Mer personal krävs för att vårda barn i behov av intermediärvård inom barnonkologin

En barnonkologisk intermediärvårdspatient behöver en sjuksköterska och en undersköterska dygnet runt med kompetens att vårda dessa patienter. Därför krävs det utökade resurser och både initiala och kontinuerliga utbildningsinsatser av vårdpersonal för att täcka behovet. Det föreslår en arbetsgrupp inom den nationella barncancersatsningen. I en rapport (på cancercentrum.se) anges nationella kriterier för barnonkologisk intermediärvård och vilka resurser som krävs i termer av bemanning och utbildningsinsatser för att genomföra förslaget.

Samverkan
Ny version av cancerpreventionskalkylator publicerad

Den uppdaterade versionen anser aktuella epidemiologiska data, befolkningsdata och förekomst av hälsorelaterade levnadsvanor.

Samverkan
Kontaktsjuksköterskan ett decennium - utmaningar och framgångar

Alla patienter med cancer ska erbjudas en fast kontakt vid den cancervårdande kliniken. Det rekommenderade den nationella cancerstrategin från 2009. Kontaktsjuksköterskan är i dag nyckelpersonen i mötet med patienter och deras närstående i cancervården.

Samverkan
Ny enkät visar stort utbildningsbehov för handhavande av cancerläkemedel

För att få en nationell lägesbild kring utbildningsbehovet har NAG för handhavande av cancerläkemedel genomfört en enkät bland regionernas 1:a-linjenchefer vars medarbetare hanterar cytostatika. Enkäten visar att bland annat varannan chef inte har utbildningskrav för sjuksköterskor innan hantering av cancerläkemedel.

Samverkan
Ny rapport ska stärka tillgänglighet och kvalitet inom urologi

I dagsläget finns begränsningar i tillgänglighet och kvalitet i den urologiska vården, vilket ger negativa konsekvenser för patienter, i form av nedsatt livskvalitet, oro och sjukskrivning. Även sjukvården påverkas, av ökad belastning och kostnader, exempelvis i form av åtgärder i väntan på operation eller vid komplikationer i väntan på behandling. Detta framgår i rapporten Nationell genomlysning av urologin, som Regionala Cancercentrum, RCC, nyligen har sammanställt.

Samverkan
Vem nominerar du till årets kontaktsjuksköterska?

Nu är det dags att nominera vem som ska bli årets kontaktsjuksköterska 2023! RCC uppmärksammar kontaktsjuksköterskans viktiga roll varje år genom att utse Årets kontaktsjuksköterska.

Samverkan
”Det finns mycket inom den svenska cancervården att vara stolt över”

Kjell Ivarsson – ny nationell cancersamordnare – påbörjade sin vårdkarriär som sjuksköterska. Och sedan gick det fort. Han blev läkare, specialiserade sig inom cancerkirurgi, forskade inom tumörimmunologi och har en gedigen bakgrund som chef inom svensk hälso- och sjukvård med sig i den nya rollen. Närmast kommer han från tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge och har även varit ordförande i RCC Sydöst. – Sverige är ett av Europas främsta länder vad gäller canceröverlevnad, säger han. Det finns mycket att vara stolt över, men också en hel del att utveckla.

Norr
Barncancerdagen – barnonkologin i Norrland då till nu

I dag 15 februari är det internationella barncancerdagen. Per-Erik Sandström, barnonkolog vid Norrlands universitetssjukhus, berättar om utvecklingen inom barncancer de senaste 30 åren och ser en mer precis behandling och diagnostik i dag.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram och Min vårdplan

I dag går fem nationella vårdprogram och två Min vårdplan för cancer ut på remiss. Nytt för den här remissrundan är att svaren samlas in via ett enkätverktyg.

Samverkan
Enkät för den som varit i behov av utdata från RCC:s kvalitetsregister

Ett av RCC:s viktigaste uppdrag är att samla in data inom cancerområdet i kvalitetsregister och tillgängliggöra utdata (statistik eller datauttag) härifrån så att de kan användas för att utveckla cancervården.

Samverkan
Överblick över kommande cancerläkemedel

Samlad information om införandeprocessen för nya läkemedel, nya indikationer och kombinationer på gång finns nu publicerad i Kunskapsbanken på cancercentrum.se. Syftet är att man ska enkelt kunna se var i processen de nya behandlingarna finns och hur bedömningar och beslut ser ut.

Samverkan
Nya rekommendationer för återrapportering av ärftliga varianter vid diagnostik av cancer

Nu finns nya rekommendationer för återrapportering av medfödda, oftast ärftliga, genetiska varianter vid diagnostik av vuxna patienter med cancersjukdom inom klinisk patologi. Bakom står Nationella arbetsgruppen för ärftlig cancer vid RCC i samverkan.

Samverkan
RCC i samverkan medverkade vid EU:s cancerkonferens 

I samband med det svenska ordförandeskapet i EU anordnades en ministerkonferens om EU:s cancerplan. RCC i samverkan deltog och delade med sig av sitt arbete och erfarenheter för att uppnå en jämlik cancervård i Sverige.

Samverkan
Ny webbutbildning om cancerrehabilitering för dig i primärvården

Utbildningen, som är kostnadsfri, syftar till att öka kunskapen om hur du, i din arbetsroll, kan förebygga och reducera följderna av cancersjukdomar och dess behandling.

Samverkan
Nu finns en reviderad version av det nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom (ABCL)

Det nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom har reviderats och godkänts av RCC i samverkan.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för Binjuretumörer

Det nationella vårdprogrammet för binjuretumörer har genomgått en större revidering med förtydliganden kring utredning, behandling och uppföljning av respektive typ av tumör. Det uppdaterade vårdprogrammet fastställdes i RCC i samverkan den 10 januari 2023.

Samverkan
SVF för bukspottkörtelcancer uppdaterat

Det standardiserade vårdförloppet (SVF) för bukspottkörtelcancer är uppdaterat.