Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister akut myeloisk leukemi, inklusive akut oklassificerad leukemi

AML drabbar patienter i alla åldrar, men blir vanligare med stigande ålder, och medianåldern vid insjuknande är 71 år. De flesta patienter behandlas med intensiva kombinationer av cytostatika. 

Prognosen varierar mycket med patientens ålder och sjukdomsrelaterade riskfaktorer. De flesta kliniska studier omfattar selekterade patienter, främst yngre, varför ett populationsbaserat register som omfattar alla patienter ger betydande mängd ny och viktig information av betydelse för stora patientgrupper.

Registret ger även en möjlighet till dataunderstöd vid klinisk forskning, som behandlingsstudier eller laboratoriestudier med användning av biobanksmaterial, lokalt insamlade eller inom den nationella akutleukemibiobanken.

Kvalitetsindikatorer

  •  Andel patienter registrerade i INCA inom 3 respektive 12 månader efter diagnos, målvärden: > 70% respektive > 95% 
  • Andel patienter <80 år med cytogenetisk analys vid diagnos. Målvärde >80%
  • Andel överlevande patienter 30 dagar efter diagnos. Målvärde >80%

 

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region och årtal. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport AML, INCA

Rapporter

Rapport 2023: AML hos vuxna, patienter med diagnos 1997-2022 (pdf)

Rapport 2022: AML hos vuxna, patienter med diagnos 1997-2021 (pdf)

 

 

 

PROM/PREM

Patientbroschyr PROM (pdf)

Det nationella kvalitetsregistret för AML startade 1997. Regionalt cancercentrum syd ansvarar för registret.