Bäckencancerrehabilitering

Bäckencancerrehabilitering omfattar tjock- och ändtarmscancer, analcancer, urologisk och gynekologisk cancer samt viss hematologisk cancer. Inom norra sjukvårdsregionen finns en särskild arbetsmodell framtagen för bäckencancerrehabilitering.

Tanken med arbetsmodellen är att befintliga kompetenser inom bäckenrehabiliteringen bildar lokala nätverk och samverkar över diagnosgränserna.

Arbetssättet kan användas inom all cancerrehabilitering och bygger på att kontaktsjuksköterskan återkommande bedömer patientens rehabiliteringsbehov. För detta används olika bedömningsinstrument, som exempelvis Hälsoskattningen eller Hantering av ångest (tidigare Distresstermometern).

Efter bedömningen erbjuds patienten individanpassade rehabiliteringsinsatser. Dokumentation sker i patientens journal och i Min vårdplan.

Hälsoskattning för cancerrehabilitering (pdf, nytt fönster)

Hantering av ångest (Tidigare Distresstermometern)

MDK-rehab stängs

MDK-rehab ska stängas. Få patienter remitterats till MDK-rehab och under 2022 genomfördes en utvärdering. Beslut om att stänga är fattat av RPO Cancer utifrån utvärderingens resultat. Regionerna kan från och med 1 januari 2023 inte skicka remisser till MDK-rehab. Regionerna hanterar framöver ärenden i respektive region.

Kontakta regionerna vid frågor

Region Jämtland Härjedalen:

Frågar du som personal? Kontakta FBL Cancerrehabteamet. Vid behov kopplar cancerrehabteamet in ytterligare kompetenser eller hänvisar till andra verksamheter inom Bäckencancerrehabilitering.  

Frågar du som patient? Kontakta Cancerrehabteamet E-tjänster 1177 för Jämtland Härjedalen.

Region Västernorrland:

Kontakta rehabiliteringsteamet specialistteam.cancerrehabilitering@rvn.se.

Region Västerbotten:

Information kommer.

Region Norrbotten:

Information kommer.

Koordinator för bäckencancerrehabilitering avslutar sitt uppdrag 

Koordinator för bäckencancerrehabilitering avslutar sitt uppdrag 31 december 2022 i och med att MDK-rehab stängs.