Bäckencancerrehabilitering

2016–2019 pågick ett nationellt projekt, vars syfte var att förbättra omhändertagandet och samordna rehabiliteringen, av patienter med komplikationer vid cancer i bäckenområdet. I projektet kartlades resurser och kompetenser och flera utbildningsinsatser gjordes. Även om projektet är avslutat fortsätter arbetet inom området.

Arbetet omfattar tjock- och ändtarmscancer, analcancer, urologisk och gynekologisk cancer samt viss hematologisk cancer. Det bedrivs i samråd med RCC Norrs sjukvårdsregionala processledare för respektive diagnos och i nära samverkan med den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerrehabilitering, där patientrepresentanter ingår.

Arbetsmodell för cancerrehabilitering

Under projektet utarbetades en arbetsmodell som innebar att befintliga kompetenser inom bäckenrehabilitering bildade lokala kompetensnätverk, med syfte att samverka över diagnosgränserna.

Denna modell är möjlig att använda även inom annan cancerrehabilitering.

Arbetssättet bygger på att patientens rehabiliteringsbehov bedöms återkommande av kontaktsjuksköterska. För detta används olika bedömningsinstrument, som exempelvis Hälsoskattningen eller Distresstermometern. 

Patienten erbjuds sedan rehabiliteringsinsatser enligt den nivåstrukturering som har gjorts i norra sjukvårdsregionen. Dokumentation sker i patientens journal och i Min vårdplan.

Hälsoskattningen (Region Örebro)

Distresstermometern

MDK-rehab

När besvären behöver bedömas och insatserna planeras av ett multiprofessionellt team ska patienten remitteras till multidiciplinär konferens (MDK-rehab). Detta gäller även när resurser och/eller kompetens saknas i det lokala rehabiliteringsnätverket.

MDK-rehab

Koordinator för bäckencancerrehabilitering

En sjukvårdsregional koordinator har i uppdrag att planera och ansvara för MDK-rehab. I uppdraget ingår även arbete med att inventera vilka kompetenser som behöver förstärkas, främja cancerrehabilitering i samråd med processledarna samt att samverka med lokala nätverk. Funktionen är förlagd till Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.