Bäckencancerrehabilitering

Bäckencancerrehabilitering omfattar tjock- och ändtarmscancer, analcancer, urologisk och gynekologisk cancer samt viss hematologisk cancer. Inom norra sjukvårdsregionen finns en särskild arbetsmodell framtagen för bäckencancerrehabilitering.

Tanken med arbetsmodellen är att befintliga kompetenser inom bäckenrehabiliteringen bildar lokala nätverk och samverkar över diagnosgränserna.

Arbetssättet kan användas inom all cancerrehabilitering och bygger på att kontaktsjuksköterskan återkommande bedömer patientens rehabiliteringsbehov. För detta används olika bedömningsinstrument, som exempelvis Hälsoskattningen eller Hantering av ångest (tidigare Distresstermometern).

Efter bedömningen erbjuds patienten individanpassade rehabiliteringsinsatser. Dokumentation sker i patientens journal och i Min vårdplan.

Hälsoskattning för cancerrehabilitering (pdf, nytt fönster)

Hantering av ångest (Tidigare Distresstermometern)

MDK-rehab

När resurser saknas och/eller kompetensen inte är tillräcklig i det lokala rehabiliteringsnätverket, bör patienten remitteras till multidiciplinär konferens (MDK-rehab).

MDK-rehab

Koordinator för bäckencancerrehabilitering

En sjukvårdsregional koordinator har i uppdrag att planera och ansvara för MDK-rehab. I uppdraget ingår att inventera vilka kompetenser som behöver förstärkas och att främja cancerrehabilitering i samråd med processledare för de aktuella diagnoserna. Koordinatorn samverkar även med lokala nätverk inom vården. Funktionen är förlagd till Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.