Bäckencancerrehabilitering

Cancerbehandling i bäckenregionen kan ge långvariga och sena oönskade effekter. De omfattar bland annat tarmbesvär, urinvägsbesvär, lymfödem, genitala besvär, bäckensmärta och sexuella besvär. Många patienter vet inte att det finns åtgärder som kan förbättra deras besvär. Det är viktigt att identifiera och behandla dessa följdeffekter i ett tidigt skede.

Det finns ett nationellt vårdprogram för bäckencancerrehabilitering vilket publicerades i juni 2023. Vårdprogrammet beskriver utredning och behandling av de fysiska symtom och följdsjukdomar patienter kan få efter behandling för cancer i lilla bäckenet. Målet med vårdprogrammet är att ge kunskap om fysiska följdeffekter av behandling av cancer i lilla bäckenet så att eventuella symtom kan behandlas och patienten få så god funktion som möjligt. Vårdprogrammet ska vara ett konkret stöd för alla vårdgivare, såväl specialistvård som primärvård.

Inom norra sjukvårdsregionen finns en särskild arbetsmodell framtagen för bäckencancerrehabilitering. Tanken med modellen är att befintliga kompetenser inom bäckenrehabiliteringen bildar lokala nätverk och samverkar över diagnosgränserna.

Arbetssättet kan användas inom all cancerrehabilitering och bygger på att kontaktsjuksköterskan återkommande bedömer patientens rehabiliteringsbehov. För detta används olika bedömningsinstrument som exempelvis Hälsoskattningen eller Hantering av ångest (tidigare Distresstermometern).

Hälsoskattning för cancerrehabilitering (pdf, nytt fönster)

Hantering av ångest (Tidigare Distresstermometern)

Kontakta regionerna vid frågor

Region Jämtland Härjedalen:

Frågar du som personal? Kontakta FBL Cancerrehabteamet. Vid behov kopplar cancerrehabteamet in ytterligare kompetenser eller hänvisar till andra verksamheter inom Bäckencancerrehabilitering.  

Frågar du som patient? Kontakta Cancerrehabteamet E-tjänster 1177 för Jämtland Härjedalen.

Region Västernorrland:

Kontakta rehabiliteringsteamet specialistteam.cancerrehabilitering@rvn.se.

Region Västerbotten:

Information kommer.

Region Norrbotten:

Information kommer.