Registrering i kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention (NKCx) har som syfte att utvärdera och rapportera om kvalitén i gynekologisk cellprovskontroll i syfte att kvinnor i Sverige ska ha så starkt skydd mot insjuknande och död i livmoderhalscancer som möjligt.

För att utveckla och säkra kvaliteten inom det förebyggande arbetet mot livmoderhalscancer vill regionen rapportera uppgifter om dig till kvalitetsregistret. Centralt personuppgiftsansvarig myndighet för Nationell kvalitetsregister för cerivxcancerprevention är dels Västra Götalandsregionen och dels Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Dessa myndigheter är personuppgiftsansvariga för hanteringen i samband med att uppgifter om dig samlas in och lämnas ut till kvalitetsregistret 

Du bidrar till en bättre vård! 

Genom att vara med i NKCx bidrar du till att förbättra det förebyggande arbetet mot livmoderhalscancer. Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte den vård du får. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika sjukhus och vårdgivare runt om i landet. Resultaten använder vi sedan i vårt förbättringsarbete. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur kvaliteten av kallelser, provtagning, analys av prover, undersökning hos gynekologer av kvinnor med avvikande prover, behandling av cellförändringar och uppföljning efter behandling kan optimeras. Ju fler som deltar, desto säkrare blir resultaten. 

Uppgifter som registreras 

För att utveckla och säkra kvalitet hos gynekologisk cellprovskontroll vill vi registrera uppgifter om ditt personnummer, dina kallelser, provtagning, provanalyser och uppföljning och eventuell behandling vid eventuella cellförändringar.

Sökbegrepp

Vi, Västra Götalandsregionen och Karolinska Universitetssjukhuset, använder förutom ditt personnummer olika sökbegrepp för att hitta och sammanställa uppgifter. Där ingår t.ex. datum för kallelse och diagnos på cellprov.

Rättslig grund

Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på en rättslig grund. Vårdgivaren,  och myndigheterna som ansvarar för registret får samla in och registrera uppgifter i Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention för att det anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse i samhället (art. 6.1 e). Vi får också behandla uppgifter om hälsa i registret för att det är nödvändigt av skäl som hör samman med yrkesmedicin och tillhandahållande av hälso- och sjukvård (art. 9.2 h). Vår personal, liksom ansvarig personal hos Västra Götalandsregionen och Karolinska Universitetssjukhuset, omfattas dessutom av en lagstadgad tystnadsplikt (art. 9.3). Det finnas också enligt dataskyddsförordningen rättsligt stöd i svensk lagstiftning när man behandlar personuppgifter i kvalitetsregister. Sådana bestämmelser finns i 7 kap. patientdatalagen (2008:355).  

Så hanteras dina uppgifter

Uppgifter om dig samlas in från kallelsesystem och laboratorier samt i fall av utredning och behandling också från gynekologmottagning/kvinnoklinik. Dina uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och förbättra arbetet för att förebygga livmoderhalscancer, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Om en uppgift får lämnas ut från NKCx kan det ske elektroniskt. 

Sekretess

Dina uppgifter i kvalitetsregistret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut från kvalitetsregistret om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut. 

Säkerhet

Dina uppgifter i kvalitetsregistret skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på säkerhetsåtgärder som bl.a. innebär att bara den som har behov av dina uppgifter får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter, att dina uppgifter ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt. 

Åtkomst

Som inrapporterande vårdgivare har behörig personal hos regionen direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till kvalitetsregistret. Som ansvarig för registret kan behörig personal hos Västra Götalandsregionen och Karolinska Universitetssjukhuset också ta del av uppgifter om dig. 

Lagringstid och gallring

Dina uppgifter tas enligt 7 kap. 10 § patientdatalagen bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet att förebygga livmoderhalscancer. 

Dina rättigheter 

 • Du har rätt att förhindra att dina personuppgifter registreras i Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention.
 • Du har också rätt att få uppgifter om dig själv raderade i registret.
 • Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas av Västra Götalandregionen eller Karolinska Universitetssjukhuset och i så fall få en kopia kostnadsfritt på personuppgifterna. Du har också rätt att få personuppgifterna i elektroniskt format som är allmänt erkänt, om du inte begär något annat. 
  Mer information om hur du begär tillgång till dina uppgifter och hur de lämnas ut finns här: För dig som patient
 • Du har rätt att få personuppgifter om dig som är felaktiga rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas om: 
  • du anser att personuppgifterna inte är korrekta och under en tid som ger Västra Götalandsregionen och Karolinska Universitetssjukhuset möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • du anser att behandlingen är olaglig och motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning. 
  • i en situation där Västra Götalandsregionen och Karolinska Universitetssjukhuset inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen (se ovan) men du anser att du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 
 • Du har rätt att få information om vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt någon haft åtkomst till dina uppgifter. 
 • Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller patientdatalagen.  
 • Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten 

Kontaktuppgifter 

Om du vill ha mer information om Nationellt kvalitetsregister för cerivcancerprevention, få tillgång till Dina uppgifter, begära rättelse eller begränsning kan du läsa på följande webbsida: https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/gynekologisk-cellprovskontroll/kvalitetsregister/

eller kontakta info@rccvast.se 

Om du vill ha information om den åtkomst som skett till dina uppgifter skriver du till  info@rccvast.se  eller brev till Charlotte Örndal, Regionalt cancercentrum väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 41345 Göteborg eller till Joakim Dillner, Karolinska UniversitetsLaboratoriet, F56 Huddinge, 14186 Stockholm.

Om du vill du att dina uppgifter ska tas bort ur NKCx, skriv till Charlotte Örndal, Regionalt cancercentrum väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 41345 Göteborg eller till Joakim Dillner, Karolinska UniversitetsLaboratoriet, F56 Huddinge, 14186 Stockholm. I brevet behöver vi namn, personnummer och adressuppgifter. Helst också telefonnummer och e-postadress. Din namnteckning behöver vara bevittnad av två personer (namnförtydligande, personnummer och tel.nr) så att vi kan vara säkra på att det är du som skriver.

Om du vill kan du kontakta dataskyddsombudet hos Västra Götalandsregionen eller hos Karolinska sjukhuset: 

Du kan också läsa mer om kvalitetsregister på www.kvalitetsregister.se