Frågor och svar om Individuell patientöversikt (IPÖ)

Här hittar du frågor och svar om Individuell patientöversikt, IPÖ. Informationen riktar sig till regioner och verksamheter som ska börja arbeta med verktyget.

Frågor och svar om...

A. Vad IPÖ är och dess avsedda användning
B. IPÖ och hantering av patientdata
C. Kvalitetsregistrens koppling till IPÖ
D. Införande av IPÖ
E. Professionens användning av IPÖ
F. Utveckling
G. IPÖ och Min vårdplan

A. Vad IPÖ är och dess avsedda användning

IPÖ står för Individuell patientöversikt.

IPÖ är ett nationellt IT-stöd som har utvecklats på IT-plattformen INCA. IPÖ används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. IPÖ samlar strukturerade uppgifter om patientens sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt i IPÖ.

I testversionen av IPÖ kan du se och testa samtliga diagnosers IPÖ - med data för testpatient.

Testversion, IPÖ

Kvalificering och klassificering: IPÖ hanterar patientuppgifter och utgör beslutsunderlag för planering av behandling av cancerpatienter. IPÖ är utvecklad för enhetlig användning på nationell och regional nivå i Sverige. Enligt definitionen i HSLF-FS 2022:42 ska mjukvaran betraktas som nationellt medicinskt informationssystem. Produkten bedöms tillhöra klass I.

Nationella medicinska informationssystem - NMI

IPÖ är avsedd att användas tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten och ge en snabb överblick av patientens historik och situation. IPÖ kan alltså användas som beslutsunderlag, men är ett komplement till, och får inte ersätta, patientjournalen.

IPÖ samlar uppgifter om patientens sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt och används för uppföljning av patienten. Vårdverksamheten kan också använda IPÖ för att få sammanställd statistik om verksamhetens patienter.

Data från IPÖ kan, om patienten inte avstår från det, även överföras till diagnosens nationella kvalitetsregister, där data kan ge underlag för kvalitetsuppföljning, utveckling och forskning om vård och behandling på lokal, sjukvårdsregional och nationell nivå.

Frågor och svar om INCA

 

Primära användare är legitimerad vårdpersonal. Endast läkare får ta beslut om behandling av en cancerpatient baserat på informationen. Administrativa uppgifter, som registrering av information i IPÖ, kan utföras av vårdadministrativ personal. Oavsett roll ska alla användare av systemet ha relevant träning för sin uppgift.

Genom IPÖ patientvy kan vårdgivaren, om patienten vill, ge patienten möjlighet att se sin IPÖ hemifrån via 1177.se. Patienten når då sin IPÖ via 1177 e-tjänster på 1177.se om hen har en aktiv inkorg. Patienten får då en notis via SMS eller e-post.

Läs mer i manualen för respektive diagnos. 

Till skillnad från ”Läs din journal via nätet” väljer vårdgivaren tillsammans med
patienten om och när IPÖ patientvy ska skickas ut till patienten. Patienten får inte en ny version av IPÖ patientvy förrän den aktivt skickas ut av vårdgivaren.

I IPÖ patientvy kan patienten endast se översiktsbilden, inte de underliggande flikarna i IPÖ. Genom att föra muspekaren över symbolerna i IPÖ patientvy kan patienten se vad dessa betyder och den underliggande informationen. Patienten kan själv välja tidsperiod i IPÖ patientvy genom att zooma i översikten.

IPÖ används tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten och ger då snabbt en översikt av patientens historik och situation. Detta underlättar vårdpersonalens arbete och kan också förmedla en överskådlig bild av situationen till patient och närstående, vars delaktighet i den egna vårdprocessen därmed ökar.

Som en del i IPÖ finns den information som patienten lämnat i form i av de enkäter (PROM- Patient Related Outcome Measures) som används för att följa patientens mående och livskvalitet.

Genom IPÖ patientvy kan vårdgivaren, om patienten vill, ge patienten möjlighet att se sin IPÖ hemifrån via 1177.se. Instruktioner för IPÖ patientvy återfinns i respektive manual.

IPÖ har utvecklats som ett av de nationella kunskapsstöd som RCC erbjuder cancervården, efter behov initialt från professionen inom njurcancer, prostatacancer och lungcancer. I nuläget har det utvecklats för totalt åtta cancerdiagnoser, och fler står på tur och vill få IPÖ utvecklade. Det finns ett brett stöd även från patient- och närståendeorganisationerna för utveckling och implementering av IPÖ.

IPÖ finns för närvarande inom följande åtta diagnoser; bröstcancer, cancer i centrala nervsystemet, lungcancer, melanom, myelom, njurcancer, prostatacancer och äggstockscancer.

Mer information:
Individuell patientöversikt

Nationella diagnosspecifika arbetsgrupper (profession- och patientrepresentanter) har tagit fram behovet för diagnosens IPÖ samt genomfört tester för att se att behoven tillgodoses.

Det är ett erbjudande till regioner, sjukhus och/eller verksamheter – inte ett krav. Beslut om införande fattas dock inom respektive vårdverksamhet.

Ifyllda PROM-enkäter kan visualiseras som en del av IPÖs översiktsvy. Under sjukdomsförloppet kan patienten fylla i PROM-enkäter som beskriver mående och eventuella biverkningar.

Svaren blir en del av IPÖ och visualiseras i olika färger beroende på svaren. Det visar snabbt och överskådligt hur patienten mår.

Mer om PROM i IPÖ

Det pågår en strategisk diskussion inom RCC för att besluta om fortsatt förvaltning och utveckling av IPÖ.

Allmän information om IPÖ:
Individuell patientöversikt

Diagnosspecifik information om IPÖ:

 

B. IPÖ och hantering av patientdata

IPÖ är registrerat som ett Nationellt Medicinskt Informationssystem (NMI) hos Läkemedelsverket. Systemet är avsett att användas tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten och ge en snabb överblick av patientens historik och situation. IPÖ kan alltså användas som beslutsunderlag, men får aldrig ersätta patientjournalen.

Nationella medicinska informationssystem - NMI

Det behövs inget samtycke från patienten för att starta en IPÖ. Det då IPÖ går under följande lagrum: 2 kap. 4 § 1 Patientdatalagen (individnära vård och behandling / beslutsstöd / journalföring).

IPÖ tillämpar sammanhållen journalföring. Det innebär att en vårdgivare kan ges tillgång till en annan vårdgivares ospärrade vårddokumentation om:

  • vårdgivaren har en aktuell vårdrelation till patienten
  • journaluppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar eller skador hos patienten
  • patienten samtycker till att vårdgivaren tar del av journalen. Samtycket ska registreras i journalen. Ett registrerat samtycke gäller under en begränsad tid eller tills det återtas beroende på patientens önskemål.

För IPÖ betyder detta att alla som registrerar i IPÖ måste intyga vårdrelation/vårdadministrativ relation för att få ta del av en patients uppgifter. Det innebär också att data från andra vårdgivare inte visas i IPÖ om patienten inte har givit sitt samtycke.

 

Ja, det är möjligt i och med att IPÖ ligger på den nationella INCA-plattformen och är oberoende av journalsystem. Data kan delas mellan olika vårdgivare förutsatt att patienten har gett sitt samtycke till sammanhållen journalföring. RCC uppdragsavtal med regionerna innefattar att personuppgifter får utlämnas till enheter med vårdrelation till patienten inom ramen för patientdatalagen och sammanhållen journalföring. Se även fråga "Hur tillämpar IPÖ sammanhållen journalföring?".

För några diagnoser kan patientens bakgrundsdata från diagnosens kvalitetsregister visas i IPÖ. Löpande dataregistreringar behöver skrivas in manuellt. Arbete pågår för att möjliggöra för data från sjukhusens vårdinformationssystem att automatiskt överföras till IPÖ. För närvarande pågår arbete med att automatisera hämtning av t ex läkemedelsuppgifter, labprover och data om strålbehandling.

Vinsterna med att använda IPÖ är flera. All data/registrerade uppgifter om patienten visualiseras i en översiktsbild, vilket på ett snabbt och överskådligt sätt kan ge information om patientens status, sjukdom och behandling. Du behöver med andra ord inte leta i journalen efter informationen och detta sparar både tid och resurser inför möte med patient, inför interna konferenser och inför multidisciplinära konferenser. En vetenskaplig studie har genomförts, som visar att vårdprofessionens förberedelsetiden inför ett vårdmöte kan minskas väsentligt när man har stöd av IPÖ.

IPÖ sparar tid och ökar kvalitet

Användning av IPÖ stärker också möjlighet för patient och närståendes möjlighet till delaktighet och förståelse för sin diagnos och behandling.

Uppgifterna i IPÖ kan också användas för att planera och följa upp vården genom de statistikrapporter som utvecklats i IPÖ. Detta möjliggör tex sammanställningar om läkemedelsanvändning och kan användas för att identifiera patienter som skulle kunna erbjudas att medverka i kliniska studier.

För att data ska kunna överföras mellan olika system behöver den vara strukturerad så att detta kan göras. RCC medverkar i flera pågående projekt för att detta ska kunna möjliggöras.

Ja, det är möjligt i och med att IPÖ ligger på den nationella INCA-plattformen, som vårdverksamheten också använder sig av för att rapportera till nationella kvalitetsregister. Detta är oberoende av vilket journalsystem man använder sig av.

För att enkelt och effektivt kunna få ut statistik om den specifika vårdverksamheten utvecklas det en rad datauttagsrapporter i IPÖ. Här kan du få statistik för samtliga vårdverksamhetens patienter som finns registrerade i IPÖ, till exempel på om du vill titta på vårdverksamhetens läkemedelsanvändning.

IPÖ-data på nationell nivå kan hanteras i diagnosens nationella kvalitetsregister, för de diagnoser som etablerat överföring dit. Detta sker enligt gällande rutiner.

Datauttag från kvalitetsregister

IPÖ hämtar varje dygn, via INERAS nationella tjänstekontrakt spärrar för vårdgivare i systemet, dessa spärrar används för spärrning av data i enlighet med PDL.

Loggning av åtkomst relaterat till inloggning och sökning på patient sker på INCA-plattformen. Verksamheten kan begära ut loggutdrag från RCC. Kontakta ditt aktuellt RCC för mer information.

Informationen i loggarna lagras i minst 10 år relaterat till inloggning och sökning på patient.

 

C. Kvalitetsregistrens koppling till IPÖ

IPÖ och kvalitetsregistren finns båda på INCA-plattformen, men har olika syften.

Syftet med IPÖ är att samla in och visualisera uppgifter om den enskilde patientens vård och behandling. Informationen i IPÖ kan även användas på den enskilda vårdverksamheten för uppföljning och utveckling av vården.

Syftet med kvalitetsregister är att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet på en nationell nivå. Här används enbart aggregerad, avidentifierad, patientdata.

En del av innehållet i IPÖ kan nyttjas av kvalitetsregistret, men ja, man behöver fortfarande komplettera registren med information som inte finns i IPÖ.

Nej, de läkemedel som registreras i IPÖ behöver inte också registreras i Register för cancerläkemedel. För diagnoser som inte ingår i IPÖ måste registreringen fortfarande ske i läkemedelsregistret.

 

D. Införande av IPÖ

Användarkonto erhålles av Regionalt cancercentrum i din sjukvårdsregion. Användare ska vara registrerad i INCA-systemet som ”Inrapportör” med ett användarkonto, det vill säga ett användarnamn, SITHS-kort/Yubikey samt med placering på en inrapporterande enhet (sjukhus och klinik/mottagning).

Användarkonto erhålles av Regionalt cancercentrum i din region. Vid arbete på flera kliniker krävs behörighet för varje klinik.

Information om ansökan om användarkonto eller användaradministratörsrollen:
Om inloggning i INCA

Under 2022 och 2023 finns diagnoskoordinatorer för respektive diagnos. Koordinatorerna kan, utöver att informera om IPÖ, ge visst stöd i implementeringsarbetet.

Kontaktuppgifter till respektive koordinator finns på de diagnosspecifika webbsidorna:

 

RCC har tagit fram material som kan användas som stöd vid införandet och användningen av IPÖ.

Stöd vid arbete med IPÖ

RCC i samverkan har tagit fram instruktionsfilmer som kan användas som stöd vid införandet och användningen av IPÖ:
Instruktioner, IPÖ

Diagnosernas skriftliga manualer hittar du på respektive diagnos webbsida:

 

Med hjälp av IPÖ:s testversion finns möjlighet att testa att arbeta i IPÖ. Testversionen är till för dig som vill få en ytterligare inblick i systemet och visar IPÖ så som det ser ut för vårdprofessionen.

Testversion, IPÖ

Under 2022 finns diagnoskoordinatorer för respektive diagnos. Koordinatorerna kan, utöver att informera om IPÖ, ge visst stöd i implementeringsarbetet. Kontaktuppgifter på respektive diagnos webbsida.

Ingen installation krävs, då IPÖ ligger på IT-plattformen INCA som är en webblösningen. För mer information om INCA:

Om INCA

 

INCA direktinloggning är en lösning för att från andra system direkt öppna upp vissa sidor eller formulär i INCA. Detta innebär att patientens personnummer följer med från öppen patientjournal till IPÖ förutsatt att patienten finns registrerad sedan tidigare i IPÖ. Denna funktion behöver konfigureras i respektive externt system och utföras av en systemadministratör. 

Instruktion för användande av INCA Direktinloggning (pdf, nytt fönster)

Ingen licens behöver köpas för IPÖ.

Användarkonto erhålles av RCC i din sjukvårdsregion. Användare ska vara registrerad i INCA-systemet som ”Inrapportör” med ett användarkonto, dvs. ett användarnamn, SITHS-kort/Yubikey samt med placering på en inrapporterande enhet, dvs. sjukhus och klinik/mottagning. Vid arbete på flera kliniker krävs behörighet för varje klinik. Information angående ansökan om användarkonto hittar du på:

Om INCA

Behörighet delas ut efter godkännande (påskriven blankett) av verksamhetschef på aktuell vårdverksamhet.

Riskanalys patientsäkerhet har genomförts inför registrering av IPÖ som ett NMI, samt även i den löpande utvecklingen av IPÖ. 

Om vårdverksamheten vill göra en egen riskanalys vid införande, åligger det organisationen internt. 

Identifiera, bedöma och analysera risker risker, Socialstyrelsen

Nationella medicinska informationssystem, Läkemedelsverket

Ja, det går att logga in med SITHS-kort.

Om inloggning

 

 

E. Professionens användning av IPÖ

För att använda patientöversikten loggar du in i INCA, och väljer rollen ”Inrapportör”. Därefter väljer du din klinik och register Individuell patientöversikt.

Logga in i INCA

Observera att det inte är lämpligt att vara inloggad i översikten i mer än en webbläsare samtidigt.

Ja, varje diagnos som har en IPÖ har en egen manual. Du hittar manualen när du är inloggad i IPÖ eller på denna sida: 

Stöd vid arbete med IPÖ

 

Under 2022 och 2023 finns diagnoskoordinatorer för respektive diagnos. Koordinatorerna kan, utöver att informera om IPÖ, ge visst stöd i implementeringsarbetet.

Kontaktuppgifter till respektive koordinator:

 

RCC i samverkan har tagit fram material som kan användas som stöd vid införandet och användningen av IPÖ.

Stöd vid arbete med IPÖ

RCC rekommenderar att vårdverksamheten utser en kontaktperson/superuser för IPÖ.

Rollbeskrivning och ansvar – kontaktperson för IPÖ
Som kontaktperson är du en slags ”superanvändare” av IPÖ men behöver inte vara teknisk expert. Du bör vara öppen och redo att ta ansvar för att informera och hjälpa medarbetare att komma i gång med IPÖ. En kontaktperson gör skillnad för om systemet används eller inte, och är därför en viktig roll. Som klinikens kontaktperson får du en utökad behörighet i systemet och blir länken mellan din klinik och RCC. Detta innebär ett övergripande ansvar såsom att:

  • Hjälpa till när nya kollegor behöver ansöka om behörighet till IPÖ
  • Utbilda och hjälpa kollegor i att använda systemet och vid behov skapa nya processerkopplat till IPÖ
  • Bevaka och vara behjälplig vid rapportering av fel och buggar
  • Sprida information på kliniken när det sker förändringar eller uppdateringar i IPÖ. Kontakta koordinator IPÖ för respektive diagnos för att meddela vem som är er kontaktperson.

Det är möjligt att låta patienten ta del av sin IPÖ via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Klicka på ”Patientvy” och välj ”Skapa ny patientvy”. Nu ser du den vy som patienten kommer att ha tillgång till. För att skicka ett meddelande till patientens inkorg på 1177 Vårdguiden klickar du på ”Spara och skicka meddelande till 1177”. För ytterligare information och stöd kring patientvy, se Bilaga 3: IPÖ patientvy – ett stöd för kommunikation i vårdmötet.

Nya versioner av IPÖ, med både allmänna och diagnosspecifika förbättringar, släpps ungefär två gånger om året.

Utveckling av IPÖ utgår från utvecklingsbehov som formuleras i respektive diagnosarbetsgrupp och efter dialog med olika användargrupper.

 

F. Utveckling

IPÖ drivs och utvecklas inom ramen för RCC-organisationen, i nära samarbete med de nationella, diagnosspecifika arbetsgrupperna (profession och patient- och närståenderepresentanter) som beskriver behoven (tar fram kravspecifikationen) för systemet.

PROM står för ”Patient Reported Outcome Measures” och mäter funktion samt hälsorelaterad livskvalitet. RCC arbetar för att öka patientdelaktigheten inom vården. Ett verktyg för att göra detta är att stödja användning av PROM.

RCC kommer under de närmsta åren att arbeta med utveckling och visualisering av PROM i IPÖ. Tanken är att synka detta arbete med behoven i Min Vårdplan och nationella kvalitetsregistren. Patienterna kommer att fylla i enkäterna via 1177 Vårdguiden.

Mer om PROM i IPÖ

Arbetet med IPÖ är pågående och det finns möjlighet att komma med förslag för utveckling. Kontakta diagnoskoordinatorn för respektive diagnos som förmedlar synpunkter/förbättringsförslag vidare till arbetsgruppen.

Kontaktuppgifter till respektive koordinator:

Om du misstänker att en patient har kommit till skada/hade kunnat komma till skada är det särskilt viktigt att du anmäler det till oss omgående. RCC är skyldiga att utreda alla patientincidenter och potentiella patientrisker samt att anmäla dessa till tillsynsmyndigheten.

Använd webformuläret för att anmäla den misstänkta personuppgiftsincidenten. 
INCA-plattformens supportcenter

 

Om det skulle uppstå något fel i IPÖ vill vi att ni rapporterar det till oss så fort som möjligt via en felanmälan på INCA-plattformens supportcenter. Det går även att använda felanmälan för supportfrågor. Som inloggad i IPÖ hittar du felanmälan som en länk.

Använd webformuläret Felanmälan för kvalitetsregister på INCA eller Individuell patientöversikt (IPÖ). 

INCA-plattformens supportcenter 

 

G. IPÖ och Min vårdplan

Gemensamma frågor och svar om IPÖ och Min vårdplan hittar du här:

Frågor och svar om IPÖ och Min vårdplan