Om RCC Syd

Regionalt cancercentrum syd är ett kunskapscentrum som stödjer regionerna i arbetet med att, utifrån den nationella cancerstrategin, utveckla cancervården i södra sjukvårdsregionen. RCC Syd ska knyta samman kompetenser, resurser och kunskap inom cancerområdet, från tidig upptäckt och genom hela vårdprocessen, inklusive rehabilitering, forskning och palliativ vård.

RCC Syd innefattar Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge. Genom samarbete mellan regioner och landsting, hälso- och sjukvårdspersonal, forskare och patientföreträdare syftar RCC Syd till att på bästa sätt möta framtida utmaningar inom cancerområdet.

Genom att definiera förbättringsområden, sätta tydliga mål för regionens cancervård, följa upp resultat samt genom att arbeta för att kunskap, nationella riktlinjer och vårdprogram inom cancervården tillämpas i hela regionen medverkar RCC Syd till att förbättra cancervården.

Utveckling och handläggning av kvalitetsregister för olika cancerdiagnoser samt statistisk uppföljning av data ur registren, utgör en viktig del av RCC Syds verksamhet.

I det cancerförebyggande arbetet finns en stor utmaning att motverka de skillnader i cancerrisk som finns i befolkningen beroende på bostadsort, ålder, kön och ekonomi. RCC Syd samverkar därför med landstingens folkhälsoarbete för att minska antalet insjuknande och för att sjukdom ska upptäckas så tidigt som möjligt.

Arbetet i RCC Syd koordineras från ett kansli beläget vid Medicon Village i Lund. Verksamheten finasieras huvudsakligen genom statsbidrag samt genom solidarisk finansiering från regionerna och landstingen.

Vision

RCC Syd är ett nav för cancerfrågor. Genom samverkan lyfter vi cancerfrågan, åtgärdar brister och flyttar fram positionerna för att stå bättre rustade för framtiden.