Primärvården ofta inkörsport till standardiserade vårdförlopp

Det är oftast på hälsocentralen som patienter med misstänkt cancer först upptäcks. Därför har primärvården en mycket viktig roll när standardiserade vårdförlopp (SVF) nu införs i cancervården. Ingången till SVF bör vara och är ofta primärvården

Cancerdiagnostik är ett vardagsarbete för primärvården, där man hela tiden är lyhörd för signaler som kan tyda på cancer.

Hans BobergHans Boberg är distriktsläkare på Nya närvården i Hoting och Strömsund men också primärvårdens representant i projektledningen för införandet av SVF i region Jämtland Härjedalen. Han menar att SVF är under utveckling men kommer efterhand att bli ett begrepp.

– Med tanke på det snabba införandet har SVF satt sig väl hos de allra flesta distriktsläkarna i regionen och förknippas med snabba cancerutredningar, säger Hans Boberg.

Sprida information för att tänka SVF

Hans Boberg ser sig som en informatör i primärvården för SVF, men också som en representant för patienter och vårdgivare i en utvecklingsprocess.

Information om SVF sprids via intranät och e-post. Det finns vårdutvecklare som talar om SVF i olika sammanhang. Inom Nya närvården har man informerat vid arbetsplatsträffar på alla enheter. Till vikarierande läkare skickas personliga introduktionsbrev. Eftersom SVF införs i hela riket borde alla distriktsläkare ha samma kunskap om satsningen.

Informationen finns alltså, men sedan ska primärvården, i mötet med patienten, också göra kopplingen till SVF. Nu ska det traditionella arbetssättet brytas. Så fort en välgrundad misstanke om cancer uppstår ska läkaren och professionen ”tänka SVF”.

– Största skillnaden är att man måste vara mer informativ, dels i remissförfarandet men också till patienter och anhöriga. Den välgrundade misstanken om cancer ska beskrivas tydligt för patienten, skriftligt och muntligt, säger Hans Boberg.

Snabba remisser

Remiss ska enligt SVF gå iväg direkt efter läkarbesöket så att ledtiderna blir så korta som möjligt. Primärvården ska bocka av det som ska göras där och skriva en bra remiss för patienten. Då blir flödet optimalt.

Inom SVF utgår man alltid från den välgrundade misstanken för en viss cancerdiagnos. Vad som sedan gäller i Jämtlandsregionen är att man går in i journalsystemet och tar fram remissen för den aktuella diagnosen.

Vårdförloppsbeskrivningarna kan professionen i Jämtland Härjedalen hitta i ett dokument- och processhanteringssystem via intranätet eller på Regionalt cancercentrums webbplats.

Två SVF särskiljer sig genom att inte omfatta en specifik diagnos: Cancer utan känd primärtumör och Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer. I dessa fall remitteras patienten till Diagnostiskt centrum i Östersund.

Trygga patienter

Den största vinningen med SVF är att patienten kan känna sig trygg, genom ett snabbt omhändertagande och tydlig information i ett välorganiserat system.

– Om SVF sedan leder till snabbare diagnos, behandling och ökad överlevnad, är resultat som vi rimligen borde kunna se inom några år, menar Hans Boberg.

Nu finns mycket kritik mot väntetiderna i sjukvården. Ett bättre patientflöde minskar frustrationen och oron hos patienter och anhöriga. Genom satsningen på SVF får vi också en rikstäckande effekt. Oavsett om man bor i Hoting eller Västerås ska man utredas på samma sätt och på lika villkor.

– SVF är en modell som mycket väl kan användas också för andra sjukdomar och kan så småningom bli ett begrepp inom sjukvården. I slutändan ska SVF generera tid och inte ta tid, säger Hans Boberg.

SVF ställer dock krav på vårdorganisationen och vårdgivarna. Det gäller att ha de rätta kanalerna för att nå både fast och vikarierande personal. Det finns också en tröghet att ändra vårdprogram och arbetssätt, vilket är nödvändigt om professionen ska kunna ”tänka SVF”.

– Vi har en väldigt bra sjukhusvård i Östersund, men majoriteten av tiden vid utredning och diagnostik men också under rehabilitering befinner sig patienten i hemmet och då är primärvården oerhört viktig som en trygghetsskapande kontakt med sjukvården.

Inte svårt att implementera

– Det har inte varit svårt att implementera SVF i primärvården, utifrån mitt eget perspektiv, men det är nog först nästa år vi kan säga om det har gått bra eller dåligt, säger Hans Boberg.

Målet är att en stor andel av patienter med misstänkt cancer ska in i ett SVF. Det gagnar patienten och kortar ledtiderna till diagnos och behandling.

Hans Boberg tycker att SVF är ett behjärtansvärt projekt. Det omfattar en stor patientgrupp som engagerar många och han känner sig stolt över att kunna vara med och bidra i förändringsarbetet.

När Hans blev primärvårdens representant inom SVF i Jämtland Härjedalen gick han ut med tydlig information om att arbetet skulle utgå från patienterna, som ska ha fördelarna av projektet. När vårdprofession uppmanas att se till patienternas bästa, är det svårt att argumentera mot.

Standardiserade vårdförlopp är innehållsmässigt definierade utredningsförlopp som beskriver

  • Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer,
  • Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling,
  • Vilka maximala värdskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgätder

Fler goda exempel med SVF

Bild för Bröstcentrum har kortat väntetiden till operation

Väst

Bröstcentrum har kortat väntetiden till operation

Den samlade vården har ökat tryggheten, effektiviteten och kvaliteten.

Bild för När Karolinska kapade cancerköerna

Stockholm Gotland

När Karolinska kapade cancerköerna

En berättelse om vägen från kris till kontroll

Bild för Från misstanke till kirurgi på fem veckor

Väst

Från misstanke till kirurgi på fem veckor

– Tack vare det snabba vårdförloppet har jag fått livet tillbaka.

Bild för SVF gav snabbare hudutredning och sammansvetsat arbetslag i Halland

Väst

SVF gav snabbare hudutredning i Halland

Kirurgkliniken ligger i topp när det gäller operationer inom maximal ledtid

Bild för Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

Syd

Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer

Ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

Bild för Fler lungcancerpatienter upptäcks tidigare med SVF

Mellansverige

Fler lungcancerpatienter upptäcks tidigare med SVF

Det framgår av en studie från Värmland

Bild för Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

Norr

Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

Sjuksköterskor ger cancerbesked till patienterna

Bild för Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Syd

Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Lyckas hålla ledtiderna för bilddiagnostik

Bild för Från botten till toppen på två år

Väst

Från botten till toppen på två år

Sveriges kortaste ledtider vid prostatacancer

Bild för Förkortade svarstider på patologen i Sundsvall

Norr

Förkortade svarstider på patologen i Sundsvall

SVF en möjlighet att öka effektiviteten

Bild för Huvud- halscancerpatienter i Värmland får kortare ledtider

Mellansverige

Huvud- halscancerpatienter i Värmland får kortare ledtider

Införande av koordinator gav resultat