Till regionspecifikt innehåll

Palliativ vård

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem som kan uppstå.

Det palliativa förhållningssättet

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) i förkortad version (2002) bygger det palliativa förhållningssättet på en helhetssyn med:

Fyra dimensioner

 • Den fysiska, som t.ex. omfattar smärta, andnöd, illamående, klåda, cancersår och förstoppning
 • Den psykiska, som t.ex. handlar nedstämdhet, oro, sömn och förvirring
 • Den sociala, som t.ex. rör relationer, närstående, boende, ekonomi och anhörigas problem
 • Den existentiella, som t.ex. handlar om dödsångest, skuld, mening/meningslöshet och ouppklarade relationer

Fyra hörnstenar

 • Symtomkontroll
 • Stöd till närstående
 • Kommunikation/relation
 • Teamarbete

Det palliativa förhållningssättet är väl tillämpbart

 • I tidigare skeden, tidig fas, och syftar då till livsförlängning och livskvalitet
 • I senare skeden, sen fas, och syftar då till livskvalitet men ej livsförlängning

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Palliativ vård i Mellansverige

Vårdprocessgruppen för palliativ vård i Mellansverige arbetar för att alla patienter ska ha tillgång till palliativ vård som är jämlik och av god kvalitet.

Palliativ vård Mellansverige

Palliativ vård i norr

Vårdprocessgruppen för palliativ vård i norra sjukvårdsregionen arbetar för att alla patienter ska ha tillgång till palliativ vård som är jämlik och av god kvalitet.

Palliativ vård i norr

Cancerplanen pallitiv vård 2020-2023

Processledare

Helena Adlitzer

specialistsjuksköterska, diagnoskoordinator esofagus-ventrikel-, huvud-hals-, kolorektal- och lungcancer

RCC Stockholm Gotland

 

Peter Strang

dubbelspecialist onkologi, professor emeritus, senior rådgivare

Karolinska Institutet och PKC

 

Rapporter

Det finns en rapport inom den palliativa vården med fokus på cancer inom södra sjukvårdsregionen. Syftet med den föreliggande rapporten är att kartlägga strukturen, beskriva framtidplaner och identifiera utvecklingsområden inom den palliativa vården i södra sjukvårdsregionen.
Ta del av rapporten här.

Palliativt utvecklingscentrum

Palliativt Utvecklingscentrum är en del av Lunds Universitet och Region Skåne vars uppdrag är forskning, utveckling och utbildning av både den allmänna och specialiserade palliativa vården.

Länk till Palliativt utvecklingscentrum

Palliativt centrum 

Palliativt centrums uppdrag är utbildning, klinisk utveckling, forskning och folkbildning inom palliativ vård. Palliativt centrum är en del av Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Kronobergs läns åtta kommuner”.

Palliativt centrum

RPO palliativ vård, södra regionvårdsnämnden 

Södra sjukvårdsregionens RPO (regionalt programområde) för palliativ vård består av ledamöter från Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. 

RPO palliativ vård - Södra sjukvårdsregionen

Nationellt vårdprogram

Det finns två nationella vårdprogram för palliativ vård, ett för vård av vuxna vuxna och ett för vård av barn barn. Länk till båda finns på denna sida

Vårdförlopp Palliativ vård

Vårdförloppet inleds vid misstanke om palliativa vårdbehov, till dess att patienten dör och närstående har erbjudits efterlevandesamtal, eller när behov av palliativ vård upphör.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Palliativ vård (PDF) 

Regionala patientprocessledare

Carina Modéus

regional patientprocessledare palliation

Heléne Reimertz

regional patientprocessledare palliation

Löften i Sydöstra sjukvårdsregionen

RCC Sydöst har avgett sex löften till patienter och medborgare i sydöstra sjukvårdsregionen. Löfte fyra säger att "alla patienter med cancer i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort”.

I Sydöstra sjukvårdsregionen avlider årligen cirka 10 000 människor. En av fyra gör det av cancer. Flertalet av dessa personer har behov av palliativa insatser under kortare eller längre perioder, oavsett var vården sker. 

Regional processgrupp

Den regionala processgruppen för palliativ vård träffas fyra till fem gånger per år och består av sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringspersonal, läkare och patientföreträdare. Gruppen verkar för en samsyn och analyserar och följer utdata från kvalitetsregister, identifierar förbättringsområden och strävar mot en jämlik vård i hela sjukvårdsregionen.

Palliation Sydöst

En gång om året ordnar vi konferensen Palliation Sydöst. Den är öppen för alla som arbetar inom vård och omsorg och som möter personer i behov av palliativ vård. 

Regional processledare

Martina Kent

specialistsjuksköterska palliativ vård

Region Jönköpings län

Regional vårdprocess palliativ vård

Vårdprocessen leds av två regionala processägare som driver utvecklingsarbetet tillsammans med utvecklingsledare på RCC Väst. I processarbetet ingår även en vårdprocessgrupp som består av representanter från sjukvården, kommunerna samt vårdsamverkan i Västra Götalandsregionen.

Aktuellt material

Webbutbildning i allmän palliativ vård

Lindring bortom boten är en webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd, Nationellt vårdprogram palliativ vård och Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp palliativ vård.  Utbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg.

Webbutbildning i palliativ vård - Lindring bortom boten (extern länk)

Vårdprocessgruppens uppdrag

 • att sprida kunskap om nationella riktlinjer och vårdprogram
 • att delta i arbetet med styrande dokument såsom bland annat regionala medicinska riktlinjer
 • att följa upp den palliativa vården utifrån Svenska palliativregistret,
 • att arbeta med mål och mätetal utifrån patientens behov
 • att arbeta för att stärka patientens och närståendes behov och ställning i vården
 • att arbeta med kunskapsöverföring.

Målet är att skapa en jämlik palliativ vård som genomgående håller hög kvalitet, oavsett var patienten vårdas.

Vårdprocessgruppens representanter arbetar utifrån den gemensamma uppdragsbeskrivning som är framtagen genom Regionalt cancercentrum väst. Vad som särskiljer den palliativa gruppens arbete från övriga vårdprocessgrupper är att arbetet inte enbart riktar sig till cancerpatienter, utan till alla som är i behov av palliativ vård oavsett vårdform i Västra sjukvårdsregionen. 

Regionala processägare

Elisabet Löfdahl

överläkare palliativ medicin, regional processledare palliativ vård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Stina Nyblom

regional processledare palliativ vård, specialistläkare

Palliativt Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Helena Ljungberg

Utvecklingsledare

RCC Väst