Nyheter

Nyheter från RCC Norr

27
JAN
2022

Samverkan

Apotekare inom barnonkologin – en del av teamet

Varje barncancercenter i Sverige har numera en apotekare anställd. Sedan ett år tillbaka arbetar Sofie Holmgren som apotekare på barnavdelning 3 vid Norrlands universitetssjukhus, där barn med onkologiska och hematologiska sjukdomar utreds och behandlas. Anställningen är ett av resultaten av en statlig barncancersatsning.


25
JAN
2022

Samverkan

Årsrapport – Patienternas upplevelse av vård vid huvud- och halscancer

Rapporten är nationell och innehåller resultaten från PREM-enkäten (Patient Reported Experience Measures) som skickats ut under 2020.

Samverkan

Uppdaterat nationellt vårdprogram för äggstockscancer med epitelial histologi

Det nationella vårdprogrammet för äggstockscancer med epitelial histologi har uppdaterats och är fastställt av RCC i samverkan januari 2022.

Samverkan

Checklista ska hjälpa att beakta patientperspektivet i vårdprogrammen

RCC har i samverkan med företrädare i de sjukvårdsregionala patient- och närståenderåden tagit fram en checklista för patientperspektivet. Syftet med checklistan är att uppmana och underlätta för vårprogramgrupperna att beakta patientperspektivet i arbetet med nationella vårdprogram.

Samverkan

Remissrunda med förlängd svarstid

Med anledning av pågående pandemi förlängs svarstiden för remissrunda 15 februari. Svarstiden förlängs från 2 till 3 månader. Svarsdatum blir därmed 16 maj.


20
JAN
2022

Samverkan

Möjlighet att testa att arbeta i Individuell patientöversikt

Med hjälp av RCCs nya testversion av Individuell patientöversikt (IPÖ) finns nu möjlighet att testa att arbeta i systemet. Är du nyfiken på hur IPÖ fungerar ger testversionen både en inblick direkt in i systemet och möjligheten att praktiskt testa funktionerna.


17
JAN
2022

Samverkan

Nytt standardiserat vårdförlopp och uppdaterat nationellt vårdprogram MPN

RCC samverkan har fastställt ett nytt standardiserat vårdförlopp (SVF) för Myeloproliferativ neoplasi (MPN). Det nationella vårdprogrammet för MPN har genomgått en mindre uppdatering.


22
DEC
2021

Samverkan

530 miljoner kronor till en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård

Regeringen och SKR har träffat en överenskommelse för 2022 om insatser för en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård i Sverige, i linje med den svenska cancerstrategin och regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbete med cancervården.


20
DEC
2021

Samverkan

Ny version av nationell generell Min vårdplan

Nationell generell patientinformation till Min vårdplan finns nu i en uppdaterad version för utskrift på papper. En versionsinformation är också publicerad.


17
DEC
2021

Samverkan

Uppdaterat vårdprogram för malignt melanom

En mindre revidering har under hösten 2021 gjorts i kapitel 11 med anledning av inkomna synpunkter och nya behandlingsresultat.


16
DEC
2021

Samverkan

Artikelserie om standardiserade vårdförlopp

Vad är anledningen till att man inte lyckas få bukt med de långa ledtiderna inom cancervården? Och vad är hemligheten för de som har lyckats?


13
DEC
2021

Samverkan

Transitionssjuksköterskan - en brygga mellan barn- och vuxensjukvård

Just nu pågår ett omfattande arbete på såväl nationell som regional nivå för att stärka och ytterligare öka kvaliteten inom barncancervården.


10
DEC
2021

Samverkan

Uppdaterat vårdprogram och SVF för urinblåse- och urinvägscancer

Det nationella vårdprogrammet och SVF för urinblåse- och urinvägscancer har uppdaterats. Vårdprogrammet innehåller rekommendationer för utredning och behandling av urotelial cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör.


8
DEC
2021

Samverkan

21 miljoner från Cancerfonden till projekt om strålbehandling och immunterapi

Hälften av de sex projekt som Cancerfonden finansierar inom sin särskilda utlysning inom strålbehandling leds av forskare i Göteborg. I särklass störst bidrag, 21 miljoner kronor, får Jan Nyman för ett projekt som kombinerar strålbehandling och nya läkemedel, som exempelvis immunterapi.

Norr

Samspelet mellan primärvårdsläkare och patient har betydelse för tillgången till cancervård

Interaktionen under läkarbesök i primärvård har betydelse för patientens tillgång till cancervård, visar en ny avhandling. Resultaten belyser vikten av ömsesidighet och tydlighet under mötet när en patient söker primärvården, för symptom som kan tyda på cancer.


6
DEC
2021

Samverkan

Ny version av Min vårdplan för tumörer i centrala nervsystemet

Min vårdplan för tumörer i centrala nervsystemet är nu publicerad i en ny version, både digitalt via 1177 Vårdguiden och för utskrift på papper. Sammanlagt finns nationell Min vårdplan tillgänglig för sex cancerdiagnoser. Min vårdplan syftar till att göra den enskilde patienten trygg och mer delaktig i sin egen vård.


1
DEC
2021

Samverkan

Replik: ”Utredning på felaktig grund riskerar att försena behandling”

Vår uppfattning är att trötthet och allmän sjukdomskänsla inte bör vara ingångskriterier för SVF för lungcancer, skriver Hans Hägglund, ordförande för RCC i samverkan, i en replik till Lungcancerföreningens debattartikel på dagensmedicin.se.


30
NOV
2021

Samverkan

Rökning under strålbehandling ökar risken för canceråterfall

Patienter som röker under strålbehandling löper större risk att drabbas av canceråterfall jämfört med patienter som inte röker under behandling. Risken för strålrelaterade biverkningar är också förhöjd bland de som röker. Liknande slutsats går även att dra vid behandlingar med vissa målsökande läkemedel mot lungcancer. Det visar en ny rapport från RCC Mellansverige.


26
NOV
2021

Samverkan

Individuell patientöversikt IPÖ vinner pris vid internationellt event

Individuell patientöversikt (IPÖ) är ett nationellt IT-stöd som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. IPÖ samlar strukturerade uppgifter om patientens sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt i IPÖ för patienter, närstående och för vårdens medarbetare.

Samverkan

Regionerna delar på 185 miljoner för att korta väntetiderna i cancervården

Regeringen har beslutat betala ut den andra delen av årets stimulansmedel till regionerna för arbetet med att korta väntetiderna i cancervården. Samtliga regioner får ta del av medlen som fördelas enligt befolkningsmängd.