Nyheter

Nyheter från RCC Norr
Samverkan
Omfattande uppdateringar av vårdprogrammet för bröstcancer

Den 25 juni 2024 publicerade Regionala cancercentrum i samverkan en reviderad version av det nationella vårdprogrammet för bröstcancer. En rad viktiga uppdateringar har gjorts, bland annat tillägg av tre kapitel som rör nya områden. Dessutom lyfts det senaste inom diagnostiken och behandlingsindikationerna har uppdaterats.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram hypofystumörer

En reviderad version av det nationella vårdprogrammet för hypofystumörer har nu fastställts av RCC i samverkan och publicerats på cancercentrum.se.

Samverkan
Kvalitetsregister – Ett utmärkt verktyg till verksamhetsutvecklingen

Kvalitetsregistren har alltid haft en betydande roll i att samla och redovisa data. Idag finns det 35 register som samlar in data om diagnostik, behandling och resultat inom cancervården. Men visste du att registren kan användas till mer än att bara samla in data på patienter?

Samverkan
Linköping Comprehensive Cancer Center blir Sveriges fjärde ackrediterade cancercenter

Linköping Comprehensive Cancer Center vid Universitetssjukhuset i Linköping har blivit ackrediterat enligt Organisation of European Cancer Institutes (OECI) standard. RCC Sydöst ser fram emot att fortsätta bidra i pågående utvecklingsarbete för en ännu bättre cancervård och tillgänglighet för invånare i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för bukspottkörtelcancer

Det nationella vårdprogrammet för bukspottkörtelcancer har genomgått en revidering. Den förra versionen kom 2021. Den nya versionen innehåller flera viktiga uppdateringar och förtydliganden. Ett par områden i fokus är uppföljning och möjligheten att rapportera PROM-data.

Samverkan
Första årsrapporten från kvalitetsregistret för OPT är publicerad

SweOPT, det nationella kvalitetsregistret för organiserad prostatacancertestning (OPT), bildades våren 2023 med RCC väst som stödteam. Nu har SweOPTs första årsrapport publicerats.

Norr
Nu planeras för Kraftens hus i Jämtland Härjedalen

Kraftens hus är en ideell aktör inom cancerrehabilitering och en mötesplats för cancerberörda. Verksamheten kompletterar de aktiviteter som erbjuds inom vården och finns idag på tre håll i landet. Nu planeras för ännu ett Kraftens hus i Jämtland Härjedalen och de första aktiviteterna kan vara igång under senhösten 2024.

Norr
Miljoner till prostatacancerprojekt lett av processledare Andreas Josefsson

Forskningsprojektet SPRINTR får 21 miljoner kronor av Sjöbergstiftelsen. Projektet leds bland annat av Umeåforskaren Andreas Josefsson. Även Camilla Thellenberg är medlem i projektet. Båda har rollen som processledare för prostatacancer vid RCC Norr.

Samverkan
Min vårdplan cancer i urinblåsa utökas och byter namn

Den nya versionen har utökats och omfattar nu, förutom cancer i urinblåsa, cancer i njurbäcken, urinledare eller urinrör. Vidare har generella texter uppdaterats och innehåller nya filmer om strålbehandling och mediyoga. En ny avsnittsrubrik som heter Läkemedelsbehandling har tillkommit, där alla läkemedelstexter ligger samlade.

Samverkan
Årets SIBO-konferens gav mersmak – nu vill man stärka organisationen för nätverkande och kompetenshöjning

Den 15–16 maj anordnades konferensen för Sjuksköterskor inom barnonkologi (SIBO). I år med fokus på hjärntumörer. Konferensen var välbesökt med engagerade deltagare som hoppas på fler tillfällen att mötas och utbyta erfarenheter. RCC:s Nationella arbetsgrupp (NAG) för barncancer stöttar SIBO i arbetet att driva organisationen framåt.

Norr
Stärker kunskapen om genetiska förändringar för patienters lika villkor

Under våren har läkarna Anna Rosén och Christina Edwinsdotter Ardnor vid Cancergenetiska mottagningen i Umeå genomfört besök och utbildningar i norra sjukvårdsregionen. Syftet var dels att stärka kunskapen om genetiska förändringar som kan innebära en ökad risk för cancer, men också att säkra jämlika förutsättningar för patienter och familjer med behov av cancergenetisk utredning.

Samverkan
Studie undersöker effekten av brevutskick till släktingar om ärftlig cancer

Ett genetiskt testresultat som visar en ärftligt ökad risk för cancer berör inte bara patienten, utan även patientens släktingar. I dag sprids information främst via familjen. I en ny studie undersöks om det är effektivare att komplettera nuvarande praxis med brevutskick till berörda släktingar direkt från sjukvården.

Samverkan
Fysisk aktivitet och gemenskap – avgörande för livet efter cancer

Inom loppet av fyra år fick Gunilla Keith Bodros två cancerbesked. Det stöd hon fått från läkare, kuratorer, övrig vårdpersonal, rehabilitering i form av fysisk aktivitet och möjligheten att hjälpa andra som volontär har varit viktiga delar på resan mot att må bättre.

Samverkan
Ny rapport visar hur cancerläkemedel används och fungerar

Regionerna ställer om sin läkemedelsanvändning när det kommer nya rekommendationer, men de väljer inte alltid de billigaste läkemedlen. Det är två av slutsatserna i Regionala cancercentrums årsrapport från Register för cancerläkemedel, RCL.

Samverkan
Undersökning: Vad krävs för fungerande klinisk forskning?

Under försommaren kommer alla som på något sätt arbetar med kliniska studier inom cancervården erbjudas möjlighet att delta i en enkätundersökning. Syftet är att få en bra överblick över förutsättningarna för kliniska studier idag samt hitta goda exempel som kan spridas.

Samverkan
Min vårdplan utökas med ytterligare en kronisk bloddiagnos

I Sverige insjuknar ungefär 500 personer varje år i kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Nyligen startade arbetet med att ta fram patientinformation till en helt ny Min vårdplan för diagnosen.

Samverkan
Screening för lungcancer? Ny pilotstudie på gång i väst och norr

Screening med lågdos-datortomografi kan upptäcka lungcancer tidigare. Det har flera internationella forskningsstudier visat. Nu planeras för en ny pilotstudie i Västerbotten och Västra Götaland. De första personerna beräknas få erbjudande om att delta under början av 2025.

Samverkan
Deadline för inrapportering till cancerregistret 15 juni

Den 15 juni är sista datum för klinikerna att rapportera in 2023 års cancerfall till RCC. Under veckan skickas den sista påminnelsen inför sommaren ut. Hur inrapporteringen ser ut i landets regioner varierar, för vissa regioner ser det bra ut inför årets leverans men en kontroll nu i maj visar att nästan 8 600 anmälningar saknas för hela förra året.

Samverkan
Nytt SVF för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna förtydligar indikationen för en SVF-utredning

I samband med uppdateringen av det standardiserade vårdförloppet (SVF) för cancer i urinblåsan och övre urinvägar i maj månad, har det skett en del mindre modifieringar.

Samverkan
Arbetet är i gång för Min vårdplan neuroendokrina tumörer

Uppskattningsvis insjuknar omkring 400–500 personer i Sverige varje år i någon form av neuroendokrina tumörer (NET). Nu har jobbet med att ta fram patientinformation till en helt ny Min vårdplan för diagnosen startat upp.