Nyheter

Nyheter från RCC Norr
Samverkan
De delar på uppdraget som nationell screeningsamordnare

Screening inom cancerområdet är en viktig insats för tidig upptäckt och behandling. För att förbättra samordningen av screeningverksamheten på nationell nivå har Regionalt cancercentrum i samverkan (RCC) förstärkt med nationell screeningsamordnare. Sedan 1 april delar Elin Ljungqvist och Anna Sandelin på uppdraget och arbetar tillsammans med olika ansvarsområden.

Samverkan
Nu lanseras nya Min vårdplan huvud- och halscancer

Idag lanserar RCC den nationella Min vårdplan huvud- och halscancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Samverkan
Uppdaterat nationellt vårdprogram för malignt melanom

Det nationella vårdprogrammet för malignt melanom och bilagan om familjärt melanom har uppdaterats och är fastställt av RCC i samverkan den 21 juni 2022.

Samverkan
Kommenterar till cancerfondens pressmeddelande om väntetiderna i cancervården

Cancerfonden har uppmärksammat att väntetiderna i cancervården är för långa, och endast har förbättras marginellt under de år som SVF-satsningen har pågått. Regionala cancercentrum i samverkan, RCC håller med om att väntetiderna fortfarande är oacceptabelt långa i Sverige och att vi fortfarande har en lång väg kvar innan vården är jämlik.

Samverkan
Nu lanseras nya Min vårdplan lungcancer

Idag lanserar RCC den nationella Min vårdplan lungcancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Samverkan
Ny version av nationell Min vårdplan bröstcancer

Min vårdplan bröstcancer finns nu publicerad i en uppdaterad version, både digitalt via 1177 och för utskrift på papper.

Samverkan
Kontaktsjuksköterskors upplevelse av cancervården under pandemin

I en ny vetenskaplig artikel ges en bild av pandemins påverkan på cancervården ur kontaktsjuksköterskornas perspektiv. —Det som överraskade mig mest var de stora skillnaderna i hur kontaktsjuksköterskorna upplevt pandemins första våg, säger Ellen Brynskog, en av författarna till artikeln.

Samverkan
Uppdaterat SVF för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Nu finns en ny version av vårdförloppet för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer (AOS). Den nya versionen publicerades 220627.

Samverkan
SKR söker ny cancersamordnare

Hans Hägglund avslutar uppdragen som cancersamordnare vid SKR och ordförande för Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan. SKR söker därför en person som ska samordna arbetet med den nationella cancerstrategin.

Samverkan
Det nationella vårdprogrammet för AML är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för AML har våren 2022 genomgått en uppdatering vilken godkändes av RCC i samverkan den 21 juni 2022.

Samverkan
Geografiska och socioekonomiska skillnader vid screening för livmoderhalscancer

Geografiska och sociodemografiska faktorer påverkar vem som deltar i det nationella screeningprogrammet för livmoderhalscancer. Personer med låg utbildningsnivå och inkomst deltar i programmet i lägre utsträckning.

Norr
Ny cancerplan för norra sjukvårdsregionen

Den 15 juni fastställde Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) en ny cancerplan för 2022–2024. Samtidigt fastställdes de handlingsplaner där regionerna beskriver hur de utifrån sina egna förutsättningar ska arbeta för att nå målen i sjukvårdsregionens gemensamma cancerplan.

Samverkan
Nu lanseras Min vårdplan för fler diagnoser

Under kommande månader lanserar RCC nationell Min vårdplan för inte mindre än sex cancerdiagnoser. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och i pappersformat på www.cancercentrum.se.

Samverkan
Ny rapport: Hög forskningsaktivitet inom barncancer trots pandemin

RCC i samverkan publicerar nu en rapport om aktiviteten inom klinisk barncancerforskning under coronapandemin 2020 jämfört med 2019. Rapporten baseras på en enkätbaserad studie från RCC Mellansverige och visar bland annat att antalet aktiva kliniska cancerstudier 2020 var oförändrat jämfört med 2019.

Samverkan
Socialstyrelsens rapport visar – cancerrehabiliteringen behöver förbättras

För första gången har svensk cancerrehabilitering följts av Socialstyrelsen och det finns flera förbättringar som bör göras. Socialstyrelsens rapport pekar på stora lokala skillnader när det gäller möjligheten till rehabilitering för patienter med cancer inom vissa regioner.

Samverkan
Informationsfilmer om levnadsvanor som minskar risken för cancer – kunskapspåfyllnad för och av professionen

Som ett led i att öka kunskapen kring levnadsvanornas betydelse för primär cancerprevention har RCC tillsammans med Cancerfonden, Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna och Dietisternas riksförbund tagit fram korta informationsfilmer.

Samverkan
Öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi

Den 2 juni håller socialutskottet en öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi.

Samverkan
Öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi

Torsdag den 2 juni håller socialutskottet en öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi.

Samverkan
Vårdprogrammet för bröstcancer har reviderats

Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer är nu uppdaterat och publicerat i Kunskapsbanken på cancercentrum.se

Samverkan
KVAST-dokument för Merkelcellscancer framtaget

Det nationella vårdprogrammet för Merkelcellscancer har kompletterats med en kvalitets- och standardiseringsbilaga för patologer (KVAST-dokument). Bilagan beskriver hur preparat med Merkelcellscancer bör hanteras och analyseras och är framtagen av Kvalitets- och standardiseringskommittén för hudpatologi.