Nyheter

Samverkan
Vårdprogrammet för bröstcancer har reviderats

Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer är nu uppdaterat och publicerat i Kunskapsbanken på cancercentrum.se

Samverkan
KVAST-dokument för Merkelcellscancer framtaget

Det nationella vårdprogrammet för Merkelcellscancer har kompletterats med en kvalitets- och standardiseringsbilaga för patologer (KVAST-dokument). Bilagan beskriver hur preparat med Merkelcellscancer bör hanteras och analyseras och är framtagen av Kvalitets- och standardiseringskommittén för hudpatologi.

Samverkan
Webbutbildning i teledermatoskopi för landets primärvård

Teledermatoskopi införs på bred front i stora delar av landet och som stöd till införandet har Regionala cancercentrum i samverkan tagit fram en webbaserad utbildning, som vänder sig till alla berörda inom primärvården.

Samverkan
Ökande nöjdhet hos patienter utredda för cancer

Standardiserade vårdförlopp inom cancervården syftar till att förbättra tillgängligheten, korta väntetiderna samt öka patienternas delaktighet och nöjdhet. Sedan införandet av (SVF) har patienternas upplevelser av SVF följts upp via enkäter. Enkätsvaren visar att patienternas upplevelser av SVF kontinuerligt förbättrats.

Norr
Årets kontaktsjuksköterskor och Årets processledare i norra sjukvårdsregionen

För att uppmärksamma och tacka nyckelpersoner inom cancervården för deras förtjänstfulla insatser har RCC i samverkan instiftat utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare, som utses i varje sjukvårdsregion. Årets utmärkelser delades ut den 18 maj i samband med den årliga RCC-konferensen som denna gång hölls i Umeå.

Samverkan
Cancervårdens nyckelpersoner korade till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska 2022

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Idag har RCC i samverkan uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper genom att överlämna utmärkelserna Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska till engagerade medarbetare inom respektive kategori.

Samverkan
Uppdaterat Nationellt vårdprogram Myeloproliferativ neoplasi - MPN

Det nationella vårdprogrammet för Myeloproliferativ neoplasi (MPN) har genomgått en mindre uppdatering och fastställts av RCC i samverkan 2022-05-03.

Norr
Cancerforskningens dag i Umeå

Den 6 maj hölls för tionde gången i ordningen den årliga Cancerforskningsdagen som vanligtvis brukar arrangeras i Umeå. Denna gång genomfördes dagen både på plats på Norrlands universitetssjukhus och digitalt. Cancerforskningsintresserade fick lyssna på föreläsningar både om patientnära kliniska studier och om grundläggande molekylärbiologisk cancerforskning.

Norr
Cancerdag i norr om tidig upptäckt av cancer och om att möta patienters behov

Efter två år av pandemi har det äntligen blivit möjligt att träffas och arrangera fysiska möten. Årets sjukvårdsregionala Cancerdag den 5 maj blev ett hybridmöte med omkring 65 deltagare på plats i Bergasalen på Norrlands universitetssjukhus och ett 30-tal deltagare på distans.

Norr
Kurator stöttar unga vuxna vid cancer

Sedan i slutet av februari är Gustav Zetterberg anställd som kurator och ungdomskoordinator inom RCC Norr. Tjänsten består av flera uppdrag, dels vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, dels inom Cancergenetisk mottagning. Gustav ska även vidareutveckla stödet till unga vuxna cancerdrabbade i norra sjukvårdsregionen.

Samverkan
Cancervård till flyktingar från Ukraina/Cancer care for refugees from Ukraine

EU:s medlemsstater har aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att ukrainska medborgare som lämnat Ukraina efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och tidsbegränsat uppehållstillstånd.