MENY
Till regionspecifikt innehåll

Tjock- och ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år drabbas omkring 4 100 personer av tjocktarmscancer och 2 100 av ändtarmscancer. Medelåldern på dem som insjuknar i cancerformerna ligger på 72 respektive 70 år. Endast fem procent är under 50 år.

Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män som hos kvinnor medan ändtarmscancer är något vanligare hos män.

Femårsöverlevnaden har förbättrats för både tjocktarms- och ändtarmscancer under de senaste decennierna.

Den relativa överlevnaden (i jämförelse med befolkningen i Sverige) för tjocktarmscancer är ca 66 procent, fem år efter diagnos. Motsvarande siffra för ändtarmscancer är 68 procent.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om tjock- och ändtarmscancer i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om tjock- och ändtarmscancer.

Bilaga 2K Regional cancerplan tjock- och ändtarmscancer (pdf)

Tarmcancerscreening

Läs mer om tarmcancerscreening för invånare i Stockholms läns landsting och region Gotland. 

Min vårdplan

Under 2015 implementerade vi Min vårdplan till alla patienter med kolorektalcancer i regionen. Vi har med hjälp av de multidisciplinära teamen författat stora mängder patientinformation som ska hjälpa patienterna att känna sig välinformerade och få möjlighet till aktivt deltagande i sin behandling. I vårdplanen ingår också Rehabiliteringsplan. Se dokumentet vid rubriken Stöd vid information.

SVF

Standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes för kolorektalcancer den 1 april 2016 och detta leder sannolikt till både kortare väntetider och högre kvalitet på det multidisciplinära teamarbetet, eftersom SVF förutsätter ett nära samarbete mellan olika funktioner i vårdprocessen.

Se ledtider i realtid för kolorektalcancer

Bäckencancerrehabcentrum (BCRC)

De medicinska resultaten av behandling av kolorektalcancer i vår region är bra. Det finns dock utrymme för förbättring vad gäller rehabilitering. Det saknas ett samlat grepp kring en del specifika problem patienter som har behandlats för bäckencancer lider av, till exempel besvär med avföring, urin samt även problem med sexualitet. De patientinformationer som finns i MVPn innehåller mycket information kring detta.

2016 startade även Bäckencancerrehabcentrum (BCRC) inom ramen för Centrum för Cancerrehabilitering (CCR) under SLSO på Sabbatsberg. På BCRC arbetar stomiterapeut/tarmterapeut/uroterapeut och andra specialistsjuksköterskor, kolorektalkirurg/proktolog, gynekolog, sexolog, kurator, psykolog, onkolog med flera tillsammans för att gemensamt adressera de problem patienterna har.

BCRC är ett kunskapscentrum som samlar den kompetens som finns inom området så att alla patienter kan erbjudas en optimerad och jämlik rehabilitering för sina bäckencancerrelaterade symptom.

  • Se separat dokument om detta här

Regionala processledare

Annika Sjövall

kirurg

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Lena Söderqvist

samordnande kontaktsjuksköterska

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Regionala patientprocessledare

Birger Pålsson

regional processledare kolorektalcancer

Centrallasarettet Växjö

Jakob Eberhard

regional patientprocessledare kolorektal cancer

Skånes Universitetssjukhus

Sydöstra sjukvårdsregionens riktlinjer för onkologisk
behandling av kolorektalcancer

GOSÖ 2017-08-29 Kolorektal.pdf

Regional processledare

Mats Persborn

överläkare

Region Östergötland


Faktaägare: Ingvar Syk, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 5 mars 2019

Regional information uppdaterad: 5 juni 2019