Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för lungcancer

Invasiv primär lungcancer registreras i kvalitetsregistret, inklusive kliniskt ställda diagnoser. Pleuratumörer och in situ tumörer ingår inte i registret. Lungcancer som upptäckts vid obduktion omfattas inte heller av kvalitetsregistret. Data rörande diagnostik, utredning, behandling, väntetider och uppföljning registreras.

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport lungcancer, INCA

Nationell kvalitetsrapport

Lungcancer - Nationell kvalitetsrapport för 2022 (pdf, nytt fönster)

Den årliga nationella kvalitetsrapporten tas fram av den nationella styrgruppen för lungcancerregistret i samarbete med Regionalt cancercentrum Mellansverige.

Samtliga kvalitetsrapporter

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remissankomst till behandlingsstart: 63 dagar, diagnosår 2022.
  • Andel patienter som diskuterats på multidisciplinär konferens: 83 %, diagnosår 2022.
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad (1 sep-2023): 94 %, diagnosår 2022.

Nationellt kvalitetsregister för lungcancer startade år 2002. Regionalt cancercentrum Mellansverige har det nationella ansvaret för registret.