Snabbspår banade väg för kortare väntetider

Bättre logistik och bättre struktur på arbetet har gett kortare väntetider för patienter med matstrups- och magsäckscancer i norra regionen. Det menar Bengt Wallner, cancerkirurg vid Norrlands universitetssjukhus och processledare för övre GI inom RCC Norr. Han syftar på det snabbspår som utarbetades i samband med införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) under hösten 2015.

– Vi utgick från SVF och identifierade vilka resurser som skulle behövas för att uppfylla SVF. Utifrån behoven tillsattes olika arbetsgrupper, berättar Bengt Wallner.

Enligt Wallner fanns redan upparbetade informationskanaler, och med den då aktuella diskussionen kring nationell nivåstrukturering av matstrups- och magsäckscancer, var det lätt att motivera alla.

– Tidigare var väntetiderna alldeles för långa. Nu har ett gemensamt mottagningsbesök, där vi direkt kan stämma av med varandra om olika utredningar, säger Bengt Wallner.

Medianväntetiden från välgrundad misstanke till start av första behandling har gått från 49 till 35 dagar, för radio-kemoterapi vid matstrupscancer, vilket ligger gott och väl inom den tidsram som SVF föreskriver.

Arbetsgång vid välgrundad misstanke

Efter att välgrundad misstanke väckts vid en gastroskopi, görs en skiktröntgen på utredande sjukhus. Om denna visar på spridd sjukdom går patienten direkt till Multidisciplinär konferens (MDK). Finns ingen spridning går patienten till Snabbspåret vid Nus:

Torsdag: PET-CT och gastroskopi.
Fredag: Mottagningsbesök där patienten träffar kirurg, onkolog, dietist och narkosläkare samtidigt. Vid besöket beskrivs behandlingsgången för patienten.
Tisdag: MDK
Onsdag: Patienten rings upp och meddelas den behandlingsrekommendation som man kommit fram till vid MDK. I samråd med patienten tas behandlingsbeslut vid detta tillfälle.

– Mottagningsbesöket fungerar jättebra. Dels behöver patienten bara dra sin historia en gång för alla och dels har vi en möjlighet att direkt diskutera sinsemellan, berättar kirurgen Bengt Wallner.

Mottagningsbesöket och ett gott samarbete inom regionen, med snabb inrapportering av patienter med välgrundad misstanke, har bidragit till kortare ledtider.

– Det är naturligtvis inte optimalt att ringa patienter för behandlingsbeslutet men eftersom det ofta är långa avstånd accepterar patienterna det. Dessutom går vi vid mottagningsbesöket noga igenom alla alternativ till behandlingsrekommendation som kan bli aktuella vid MDK, så att det inte ska komma som någon överraskning för patienten, säger Bengt Wallner.

Informerade patienter

Bengt Wallner tycker att patienterna överhuvudtaget är välinformerade och att de får en bättre och mer formaliserad information, jämfört med tidigare. Nu finns material som patienten får i samband med mottagningsbesöket, bland annat om den fortsatta behandlingen, och med bilder om hur operationen går till. Då informationen finns i tryckt form blir den också densamma oavsett vilken doktor patienten träffar.

Viktigt för framgången
Vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) är det för närvarande kontaktsjuksköterskor som har koordinatorfunktionen inom SVF för matstrups- och magsäckscancer. En viktig förutsättning för att korta ledtiderna är kontaktsjuksköterskornas förmåga att använda befintliga kommunikationsvägar på ett bättre sätt.

– Nu när fler diagnoser ska in i SVF tror jag att det kommer behövas en central SVF-enhet med övergripande koordinatorer som kan göra en första sortering av patienter med välgrundad misstanke, säger Bengt Wallner.


Text och bild: 
Anna Selberg, RCC Norr