Till regionspecifikt innehåll

Kompetensförsörjning

Bristen på specialistutbildad personal är ett hot mot cancervårdens utveckling. Ökad förekomst av cancer, i kombination med stora pensionsavgångar inom sjukvården, fördjupar problemet.

Kompetensförsörjning innebär stora utmaningar och kräver långsiktig planering och nya kreativa lösningar. Arbetssätt behöver förändras. Flexibiliteten och samarbetet mellan vårdinstanser, kliniker och personalkategorier behöver utvecklas och förbättras. 

Varje RCC ska utforma och implementera en regional utbildnings- och kompetensförsörjningsplan för att påverka kompetensförsörjningen i sjukvårdsregionen i positiv riktning.

Vårdpersonal vid röntgenbild

Nationell plan för kompetensförsörjning i cancervården

Förutom de regionala planerna har en nationell arbetsgrupp arbetat fram en nationell kompetensförsörjningsplan. I planen föreslås en rad åtgärder, som beskrivs i separata avsnitt.

Ett generellt förslag är att varje RCC, tillsammans med vårdgivarna, genomför regelbunden översyn av verksamheter inom cancervården utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. 

RCCs nationella plan för kompetensförsörjning inom cancervården (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Kompetensförsörjning i Mellansverige

Kompetensförsörjning i Sjukvårdsregion Mellansverige finns att läsa om i cancerplanen.

Cancerplan Mellansverige

Kompetensförsörjning i norra sjukvårdsregionen

Läs mer om kompetensförsörjning i Cancerplan för norra sjukvårdsregionen.

Cancerplan för norra sjukvårdsregionen

RCC Syds plan för kompetensförsörjning

RCC Syd kompetensförsörjning 20150916 (pdf)

Cancerdiagnostik med MRT i Södra sjukvårdsregionen

Inventering och förslag till åtgärder ur ett kompetensförsörjningsperspektiv (pdf)

RCC Väst arbetar kontinuerligt med att inventera behov av kompetensförsörjning via de regionala vårdprocessägarna och deras nätverk på sjukhusen och i primärvården i regionen. Bland annat har en inventering av behovet av onkologer gjorts i samarbete med Västra Götalandsregionen, som ska ligga till grund för en utökning av antalet ST-tjänster med inriktning på onkologi. 

Rapport behov av kompetensförsörjning

Framsida rapport.

Under 2015 sammanställda RCC Väst en rapport över behovet av kompetensförsörjning i cancervården i Västra sjukvårdsregionen, baserat på de regionala processägarnas arbete. 
Ladda ner rapporten här (pdf). 

Kompetensförsörjning – en del av den regionala utvecklingsplanen

Kompetensförsörjning är även ett område som tas upp i den regionala utvecklingsplanen för cancervården som beslutades av Hälso- och sjukvårdsstyrelserna i Västra Götalandsregionen och Region Halland våren 2015.

Läs mer och ladda ner "En ännu bättre cancervård – Regional utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen 2015 och framåt".

Utbildningar för att stärka medarbetarnas kompetens

RCC Väst driver flera utbildningar för medarbetare i vården, tillsammans med bland annat Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers, Sahlgrenska Akademin. Målet är att stärka medarbetarnas kompetens inom ett antal områden. I nuläget driver RCC Väst:

  • en klinisk forskarskola för kliniskt verksamma doktorander
  • cytostatikakörtkort - en utbildning i säker hantering av cytostatika för sjuksköterskor och undersköterskor
  • en kurs samtalskurs för läkare som möter svårt sjuka patienter och patienter i palliativ fas. 

Läs mer om utbildningarna här.