Till regionspecifikt innehåll

Nationella vårdprogram cancer

Nationella vårdprogram inom cancervården ska bidra till en jämlik och god vård till alla patienter, oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status.

De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter.

Vårdprogram, vägledningar och SVF hittar du i RCCs Kunskapsbank

Vägledningar

Vägledningar kompletterar nationella vårdprogram med praktiska råd och anvisningar kring vissa tillstånd eller situationer. Formella vetenskapliga evidens kan saknas varför vägledningar ofta bygger på beprövad erfarenhet och konsensusrekommendationer.

Utvärdering av vårdprogram

För att få kunskap om hur vårdprogrammen används och kan förbättras genomförde RCC i samverkan under 2016 en utvärdering. De övergripande slutsatserna från utvärderingen är att vårdprogrammens förankring uppfattas som tillfredsställande och att införandet av vårdprogrammen verkar fungera bra på såväl regional som på lokal nivå.

Rapport: Utvärdering av de nationella vårdprogrammen (pdf, nytt fönster)

Stöd och instruktioner till vårdprogramgrupperna

Vårdprogrammet ska skrivas enligt styrdokument och mall beslutade av RCC i samverkan. Till hjälp för grupperna finns en manual med skrivinstruktioner och ett antal generiska texter samt en checklista som stöd för att stärka patientperspektivet i vårdprogrammet. 

Styrdokument (pdf, nytt fönster)

Manual för att skriva vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Malldokument (worddokument)

Checklista för patientperspektiv i nationella vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Äldre versioner av vårdprogram

Vi publicerar endast de gällande versionerna av vårdprogrammen. För att få tillgång till tidigare versioner, kontakta info@cancercentrum.se

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Nationella vårdprogramhandläggare vid RCC Norr

porträtt

Fredrik Wallin

vårdutvecklare, vårdprogramhandläggare

RCC Norr

porträtt

Åsa Johansson

handläggare nationella vårdprogram och Min vårdplan

RCC Norr

För regionala frågor om vårdprogram:

Annika Asketun

verksamhetsutvecklare

RCC Sydöst

Sara Sterneberg

vårdprogramhandläggare / registeradministratör

RCC Sydöst

Regionala medicinska riktlinjer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Ta del av regionala medicinska riktlinjer här.