Patientrapporterade mått (PROM) i Individuell patientöversikt (IPÖ)

I IPÖ finns möjlighet för patienten att skatta hur man mår och hur behandlingen går. Det görs genom att fylla i PROM-enkäter (patientrapporterade mått). De ifyllda enkäterna visualiseras som en del i IPÖs översiktsvy, och kan ses av såväl vårdpersonal som patient.

Användningen av patientrapporterade mått (PROM) beskrivs av många – såväl patienter som vårdprofession, som ett viktigt verktyg i utvecklingen till en mer personcentrerad vård.

Patientrapporterade mått

Vårdpersonal beskriver att användningen av patientrapporterade mått ger en bättre förståelse för patienterna och deras närståendes livssituation och att det bidrar till en berikande kommunikation och bättre relation.

Patienter beskriver att användningen och visualiseringen av de patientrapporterade måtten, tillsammans med övrig information om vård och behandling i IPÖ, möjliggör ökad kunskap, engagemang och delaktighet i behandlingsbeslut.

Besvara PROM-enkäterna i IPÖ

Enkäterna i IPÖ är så kallade PROM-enkäter (Patient Reported Outcome Measures, på svenska patientrapporterade mått) där patienten besvarar frågor om sitt mående och sin upplevda livskvalitet. Alla enkäter i IPÖ är elektroniska.

Om patienten är ansluten till 1177 kan man den vägen skicka ett meddelande till patienten om att det finns en enkät att besvara. Patienten får då ett mail/SMS om att logga in på 1177 och kommer via en länk direkt till aktuell enkät. Om patienten saknar inkorg på 1177 finns ett följebrev för utskrift, där patienten får enkätkoden och den personliga koden som används vid inloggning.

Så visas enkätsvaren i IPÖ

Den besvarade enkätens svar visualiseras tillsammans med övrig vårdinformation i översiktsvyn i IPÖ. Denna kan ses av såväl vårdpersonal som av patient.

Enkäten visualiseras i form av en cirkel, där patientens svar visas i en färgkodning med betydelsen: Cirkel med färgkodning

  • Mörkgrön = Stämmer inte alls in på mig/Inga problem
  • Ljusgrön = Stämmer lite in på mig/Lätta problem
  • Gul = Stämmer en hel del in på mig/Medelsvåra problem
  • Röd = Stämmer mycket in på mig/Svåra problem
  • Grå = Ej besvarat/ej färgkodat

Genom att föra datorns muspekare över cirkeln i IPÖ kan man också se enkätsvarens olika delar.

Utöver visualiseringen i IPÖs översikt, finns också möjlighet att se en sammanställning av patientens enkätsvar i IPÖ. Om patienten fyllt i en enkät vid flera tillfällen kan man i sammanställningen jämföra måendet vid dessa olika tillfällen.

Användningen av PROM skiljer sig åt mellan de olika diagnoserna i IPÖ. Diagnosspecifik information hittar du på diagnosens IPÖ-sida.