Styrgrupp RCC Norr

Styrgruppen för Regionalt cancercentrum norr består av förbundsdirektören för Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), en representant från varje regionledning, utsedda av respektive regiondirektör, en verksamhetsföreträdare för varje region, två företrädare från Umeå universitet samt två patientföreträdare från RCC Norrs patient- och närståenderåd. Verkställande tjänsteman är verksamhetschefen för RCC Norr som även är föredragande i styrgruppen.

Styrgruppen ansvarar för strategiska frågor och för RCC Norrs funktion och kontinuerliga utveckling. Styrgruppen godkänner verksamhetsplanen för RCC Norr och följer upp de övergripande målen. Styrgruppen ansvarar för tjänstemannaberedningen av planer och program för cancervården som ska beslutas av förbundsdirektionen eller arbetsutskottet.

Medlemmar i styrgruppen:

Ordförande: Nina Fållbäck-Svensson, förbundsdirektör i Norra sjukvårdsregionförbundet

Anne-Lie Fahlén, verksamhetschef onkologi, RVN

Caroline Herlin, områdesdirektör område somatik, RVN

Elisabeth Liljekvist, divisionschef opererande områden, RJH

Magnus Hedström, områdeschef för länssjukvård, RV

Maria Liljeholm, verksamhetschef cancercentrum, RV

Mats Lundin divisionschef för länssjukvård 1, RN

Mia Ajax, cancersamordnare, RJH

Roger Brännström, verksamhetsområdeschef kirurgi/urologi, RN

Representanter för patient- och närståenderådet vid RCC Norr: Kjell Wåglin och Leif Carlson.

Representant Umeå universitet: vakant

Verkställande tjänsteman/föredragande:

Anna-Lena Sunesson, chef RCC Norr

Ove Andrén, medicinsk rådgivare vid RCC Norr