27
JUN
2022

Samverkan

Uppdaterat SVF för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Nu finns en ny version av vårdförloppet för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer (AOS). Den nya versionen publicerades 220627.

Samverkan

SKR söker ny cancersamordnare

Hans Hägglund avslutar uppdragen som cancersamordnare vid SKR och ordförande för Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan. SKR söker därför en person som ska samordna arbetet med den nationella cancerstrategin.


23
JUN
2022

Samverkan

Det nationella vårdprogrammet för AML är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för AML har våren 2022 genomgått en uppdatering vilken godkändes av RCC i samverkan den 21 juni 2022.

Samverkan

Geografiska och socioekonomiska skillnader vid screening för livmoderhalscancer

Geografiska och sociodemografiska faktorer påverkar vem som deltar i det nationella screeningprogrammet för livmoderhalscancer. Personer med låg utbildningsnivå och inkomst deltar i programmet i lägre utsträckning.


17
JUN
2022

Norr

Ny cancerplan för norra sjukvårdsregionen

Den 15 juni fastställde Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) en ny cancerplan för 2022–2024. Samtidigt fastställdes de handlingsplaner där regionerna beskriver hur de utifrån sina egna förutsättningar ska arbeta för att nå målen i sjukvårdsregionens gemensamma cancerplan.


15
JUN
2022

Samverkan

Nu lanseras Min vårdplan för fler diagnoser

Under kommande månader lanserar RCC nationell Min vårdplan för inte mindre än sex cancerdiagnoser. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och i pappersformat på www.cancercentrum.se.

Samverkan

Ny rapport: Hög forskningsaktivitet inom barncancer trots pandemin

RCC i samverkan publicerar nu en rapport om aktiviteten inom klinisk barncancerforskning under coronapandemin 2020 jämfört med 2019. Rapporten baseras på en enkätbaserad studie från RCC Mellansverige och visar bland annat att antalet aktiva kliniska cancerstudier 2020 var oförändrat jämfört med 2019.


9
JUN
2022

Samverkan

Socialstyrelsens rapport visar – cancerrehabiliteringen behöver förbättras

För första gången har svensk cancerrehabilitering följts av Socialstyrelsen och det finns flera förbättringar som bör göras. Socialstyrelsens rapport pekar på stora lokala skillnader när det gäller möjligheten till rehabilitering för patienter med cancer inom vissa regioner.


7
JUN
2022

Samverkan

Informationsfilmer om levnadsvanor som minskar risken för cancer – kunskapspåfyllnad för och av professionen

Som ett led i att öka kunskapen kring levnadsvanornas betydelse för primär cancerprevention har RCC tillsammans med Cancerfonden, Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna och Dietisternas riksförbund tagit fram korta informationsfilmer.


1
JUN
2022

Samverkan

Öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi

Den 2 juni håller socialutskottet en öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi.

Samverkan

Öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi

Torsdag den 2 juni håller socialutskottet en öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi.