Till regionspecifikt innehåll

Blod

Blodcancer är ett samlingsnamn för cancersjukdomar som har sitt ursprung i den blodbildande benmärgen inklusive det lymfatiska systemet. I Sverige insjuknar cirka 4500 personer årligen i någon form av blodcancer. De vanligaste formerna av blodcancer är lymfom, akuta och kroniska leukemier samt myelom.

Såväl insjuknande, symptom, behandling och prognos skiljer sig mycket åt mellan blodcancerdiagnoserna. Behandlingen kan bestå av läkemedel (cytostatika, så kallade målinriktade läkemedel, immunterapi, antikroppsbehandling), strålterapi och ibland benmärgs-/blodstamcellstransplantation. En del patienter behöver ingen behandling alls men följs upp regelbundet inom sjukvården.

Blodcancerregistret består av 8 separata delregister som täcker samtliga blodcancerdiagnoser. Nationella vårdprogram finns utarbetade för de flesta former av blodcancer.

Styrdokument

Styrdokumentet är gemensamt för alla blodcancerregister.
Styrdokument blodcancerregistret (pdf, nytt fönster)

Publikationer

Publikationer med data från blodcancerregistren (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sjukvårdsregionala arbetsgrupper för hematologi

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Hematologistudier i Mellansverige

Hematologistudier i Mellansverige, 2024 (pdf)

Processplan för blodcancer i norr

Processplanen beskriver processen utifrån ett patientperspektiv och definierar viktiga målnivåer för att kunna följa och utveckla processen under de närmaste åren. Den är även ett underlag för Norra sjukvårdsregionens cancerplan, 2022–2024.

Processplan Blodcancer (pdf, nytt fönster)

Övriga processplaner finner du under respektive diagnos samt samlade på sidan Strategisk utvecklingsplan.

Strategisk utvecklingsplan

Sjukvårdsregional processledare

Birgitta Lauri

överläkare, processledare

Sunderby sjukhus

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2023 för hematologi

 

Processledare RCC Stockholm Gotland

Per Ljungman

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Jennie Jackson

sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Regional patientprocessledare

Konstantinos Lemonakis

regional patientprocessledare blodcancer

Skånes universitetssjukhus Lund