Nationellt kvalitetsregister för mammografi

Det nationella kvalitetsregistret för mammografiscreening (NKM) omfattar målgruppen kvinnor i ålder 40-74 år som inbjuds till mammografiscreening och innehåller bröstradiologiska data för hela processen; inbjudan, deltagande, screeningresultat och diagnostisk utredning.

Målgruppen utgör totalt 2,1 miljoner kvinnor. På grund av de stora datamängderna har en lösning för automatisk dataöverföring från mammografienheternas journalsystem till kvalitetsregistret utvecklats. Det innebär att ingen extra manuell registrering behövs för kvalitetsregistret. Anslutning till registret sker på regionnivå. Det innebär att för en ansluten region blir täckningsgraden i det närmaste 100%. I nuläget är endast region Västmanland ansluten. Data finns sedan 2019-02-11. Flera regioner arbetar för närvarande aktivt med att ansluta till registret.

Registret omfattas även av alla remisspatienter utan åldersgräns som undersökts med bröstradiologi.

Genom registret kommer de anslutna regionerna få stöd med att fullfölja sitt uppdrag att systematiskt följa upp och utvärdera mammografiverksamheten. I och med att data överförs automatiskt till registret kommer en region, så snart den har anslutits, kunna fullt ut nyttja de rapporter och utdataverktyg som görs tillgängliga och därigenom får stöd i det lokala förbättringsarbetet. Allteftersom fler regioner ansluter sig kommer registret också att ge ett mer stabilt underlag för nationella jämförelser.

För att möjliggöra beräkning av alla kvalitetsindikatorer behövs även bröstcancerdata som tillhandahålls genom länkning mot nationella kvalitetsregistret för bröstcancer.

Regionalt cancercentrum väst ansvarar för registret och CPUA är Västra Götalandsregionen.