Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister kronisk lymfatisk leukemi

Registret inkluderar alla nydiagnostiserade fall av KLL. Patienterna ska vara 18 år eller äldre vilket innebär cirka 500 nya fall per år.

Sammanställning av nationella data från kvalitetsregistret görs vartannat år. Alla rapporter finns i menyn till vänster. 

Kvalitetsindikatorer

  • Andel patienter registrerade i INCA inom 3 respektive 12 månader efter diagnos. Målvärde > 70 % respektive > 95 %
  • Andelen patienter undersökta med avseende på del(17p)/p53- mutation inför primärbehandlingsstart. Målvärde > 90 %
  • Andel patienter undersökta avseende IGHV- mutationsstatus inför behandlingsstart. Målvärde > 90 %
  • Tid från diagnos till beslut om aktiv exspektans 26 dagar respektive till behandlingsstart högst 35 dagar. Målvärde > 80.

 

År 2000 till 2007 registrerades KLL i det Svenska Lymfomregistret. Sedan 2007 är det ett eget register. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ansvarar för registret.