Till regionspecifikt innehåll

Lung- och lungsäckscancer

I Sverige drabbas cirka 3 800 personer av lungcancer varje år. Sjukdomen har de senaste decennierna minskat bland män och ökat bland kvinnor. I dag får lika många kvinnor som män lungcancer. De flesta patienterna är 69 år eller äldre. Färre än fem procent är under 50 år vid diagnos.

Den totala femåröverlevnaden för lungcancer är 16 procent. Omkring 3500 personer dör i lungcancer som är den cancerformen som tar flest liv i Sverige.

Lungcancer delas in i två huvudgrupper, icke småcellig respektive småcellig lungcancer. Den icke småcelliga utgör cirka 80 procent och den småcelliga cirka 15 procent.

Dagens lungcancerpatienter omhändertas med bättre diagnos- och behandlingsmetoder. Patienter med icke småcellig lungcancer erbjuds helt nya behandlingar med bland annat EGFR-tyrosinkinashämmare, ALK-hämmare och antikropp mot blodkärlstillväxtfaktorn VEGF. Idag finns det möjlighet för EGFR-testning på alla sjukhus i Sverige.  

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Lung- och lungsäckscancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp inom lung- och lungsäckscancer.

Läs mer via länken nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Regional tillämpning av vårdprogrammet för lungcancer i norra sjukvårdsregionen

Regionala medicinska riktlinjer för lungcancer är en regional tillämpning av det nationella vårdprogrammet för lungcancer. Riktlinjerna har tagits fram av den sjukvårdsregionala processgruppen för lungcancer.

Regionala medicinska riktlinjer för lungcancer i norra sjukvårdsregionen 2024 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Om lungcancer i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om lungcancer.

Processplan lungcancer 2022-24 (pdf, nytt fönster)

Sjukvårdsregionala processledare

Björn Sundberg

processledare, överläkare lungmedicin

Sundsvalls sjukhus

Mikael Johansson

processledare, onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för lungcancer

Regionala processledare

Gunnar Wagenius

överläkare

RCC Stockholm Gotland

Marie Svensson

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm Gotland, Karolinska Universitetssjukhuset

.

Regionala patientprocessledare

Jaroslaw Kosieradzki

regional patientprocessledare lungcancer

Skånes Universitetssjukhus

 

Anders Näslund

regional patientprocessledare lungcancer

Skånes universitetssjukhus

 

 

 

 

Regional tillämpning av vårdprogrammet för lungcancer, gällande läkemedelsbehandling i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Aktuella insatser

Processgruppen för lungcancer i sydöstra sjukvårdsregionen arbetar tvärprofessionellt för att förkorta utredningstider och erbjuda god och lika vård i regionens olika delar genom hela lungcancerprocessen.

Cancerrehabilitering och paramedicinska insatser

Just nu arbetar vi med att förbättra lungcancerpatienternas tillgång till cancerrehabiliterande åtgärder.  Exempel på aktuella insatser:

 • Systematisk hälsoskattning
 • Införande av multiprofessionellt reahbteam

Läkemedelsbehandling vid avancerad lungcancer

Under senare år har det tillkommit nya behandlingsmöjligheter, framför allt för patienter med avancerad lungcancersjukdom. Vi arbetar aktivt med att dela kunskap med varandra inom sydöstra sjukvårdsregionen och harmonisera våra behandlingsval och tillgängligheten till nya läkemedel. Exempel:

 • Gemensamma behandlingskonferenser med särskilt fokus på behandlingsval till patienter med avancerad lungcancersjukdom.
 • Gemensamt dokument för vägledning vid val av läkemedelsbehandling.

Patientdelaktighet och information

Digital ”Min vårdplan” är under införande för patienter med lungcancerdiagnos. Införandet sker med nationellt och regionalt stöd men involverar processgruppens kontaktsjuksköterskor. Via processgruppens patientrepresentant finns också en kontaktyta mot PNR (patient och närståenderådet) samt lungcancerföreningen.

Kontakt

Ann Reimstad

processledare, specialistläkare lungmedicin

Region Östergötland

Regional vårdprocess lung- och lungsäckscancer

Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra upptäckt, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med lung- och lungsäckscancer i Västra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Viktiga områden i förbättringsarbetet är: 

 • Kortare ledtid för utredning och behandling. 
 • Ordnat införande av nya cancerläkemedel.
 • Utveckling av regionala multidisciplinära behandlingskonferenser.
 • Uppdatering av nationella riktlinjer för lungcancervård.
 • Utveckling av och rapportering till nationellt lungcancerregister för kvalitetssäkring av vården.
 • Framtagande av Min vårdplan. 

Utredning och behandling i västra sjukvårdsregionen

Utredning av lungcancer sker på de lungmedicinska enheterna på alla de större sjukhusen i Västra sjukvårdsregionen, även om vissa moment utförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Samtliga utredande enheter kan också ge behandling med cancerläkemedel, som idag omfattar målriktad terapi, immunterapi och cytostatika. Operation sker enbart på SU, medan strålbehandling kan ges även på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

Regionala processägare

porträtt

Jan Nyman

regional processledare lungcancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

porträtt

Lena Olsson

regional processledare lungcancer, lungläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regional omvårdnadsordförande

Marika Markkula

regional omvårdnadsordförande lungcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Ernita Antoni Fazlic

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Charlotta Briggman

enhetschef registerkoordination

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst

Patient- och närståendeföreträdare

Leine Persson

Patient/närståendeföreträdare

 

Ingela Porseland

Patient/närståendeföreträdare