Handlingsplan 2023-2025

RCCs nationella arbetsgrupp för barncancer har tagit fram en handlingsplan för åren 2023-2025. Handlingsplanen omfattar en rad insatser som ska stärka och öka kvaliteten inom barncancerområdet.

Handlingsplanen bygger på innehållet i förstudierapporten ”Utvecklingsområden inom barncancervården”. Insatserna är indelade i olika kategorier och presenteras utifrån det år de är planerade att genomföras.

Handlingsplan - utvecklingområden inom barncancervården (pdf, nytt fönster)

Utvecklingsområden inom barncancervården 2019 (pdf, nytt fönster)

Kompetensförsörjningsläget

Barnonkologi är en mycket komplex verksamhet, som vårdar barn från nyföddhetsperioden till ung vuxen ålder, med tumörsjukdomar i alla organsystem. Därför krävs breda och djupa kunskaper vad gäller alla åldrar och alla organsystem. För att vårda det sjuka barnet arbetar många professioner och specialister tillsammans. Förslagen till insatser är kopplat till kompetensförsörjningsläget gällande läkare, omvårdnadspersonal, paramedicinsk personal samt kontakt- och konsultsjuksköterskor. Det finns också förslag på insatser som ska förbättra möjligheterna till handledning av all vårdpersonal.

Kvalitetsförbättring i vården

Förslagen till insatser ska bidra till en kvalitetsförbättring av vården. Förslagen kommer bland annat bidra till att barnen och deras familjer får bättre psykosocialt stöd samt att de barn som drabbats av en förvärvad hjärnskada erhåller en bättre uppföljning. Insatserna kommer också skapa förutsättningar för en kvalitetsförbättring i vården genom att utreda nyutvecklade molekylärdiagnostiska metoder, digitala patientöversikter, deltagande i kliniska studier, multidisciplinära konferenser och nationella expertronder. Även arbetet med att utveckla Min vårdplan för bancancer ingår här.

Samordning mellan regioner

Förslagen till insatser kommer att bidra till en bättre samordning mellan regioner gällande läkemedelsanvändning, läkemedelssystem och läkemedelskompstens. Vidare ges också förslag på insatser som ska bidra till en ökad kunskap om behandling med protonstrålning.

Samordning mellan barn och vuxenvård 

Vissa förslag på insatser ska bidra till en bättre samordning mellan barn- och vuxenvård. Bland annat handlar dessa insatser om att skapa en bättre långtidsuppföljning efter barncancer, både innan och efter 18-års ålder. Förslagen ska också skapa förutsättningar för bättre och mer aktiva överlämningar mellan barn- till vuxenvård.

Barns och föräldrars egna erfarenheter och åsikter

Insatser ska bidra till att barns och föräldrars egna erfarenheter och åsikter om barnonkologiskvård omhändertas på ett strukturerat och jämlikt sätt.

Kartläggning av vårdprocesserna

I takt med ökad behandlingsintensitet vårdas i dag ett större antal barn vid barnonkologiska avdelningar på grund av svåra biverkningar till behandlingen. Det antal barn som är i behov av högspecialiserad vård ökar och därmed ökar behovet av intermediärvård. Vidare visar forskningen att familjer ofta föredrar sjukvård i hemmet framför vård på sjukhus under olika skeden av sjukdom och även vid livets slut då vård i hemmet kan stärka vardagsliv, hälsa och barnets delaktighet vid långvarig och svår sjukdom utan ökade hälso- och sjukvårdskostnader. Förslagen till insatser berör intermediärvård, hemsjukvård och palliativ vård.

Behov av standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram

Insatserna ska utreda behovet av nationella vårdprogram inom barnonkologin samt upprätta eventuella problem kopplat till långa svarstider som kan ha betydelse för diagnosen och behandlingen.