Till regionspecifikt innehåll

Tidig upptäckt av bröstcancer

I Sverige erbjuds samtliga kvinnor mellan 40-74 år regelbundet att delta i bröstcancerscreening med mammografi. Avsikten är att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede.

MammografiGenom de systematiska undersökningarna har dödligheten i bröstcancer minskat med 30 procent i Sverige. Om man enbart tittar på de kvinnor som faktiskt deltar i screeningen, efter att de erhållit en kallelse, så har dödligheten i den gruppen minskat med 45 procent.

 

Bedömning av brösttäthet

Nationella arbetsgruppen för Mammografi, NAM, och styrelsen för Svensk Förening för Bröstradiologi, SFBR, anser att det idag inte är möjligt att tillmötesgå kvinnors begäran om att få sin brösttäthet bedömd. Bland annat på grund av att det idag inte finns en brett accepterad metod för standardiserad mätning av brösttäthet.

Socialstyrelsen genomför regelbundet översyn av det vetenskapliga kunskapsläget för bröstcancerscreening och i samband med det kommer också värdet av att införa brösttäthetsmätning i screeningen att bedömas. Detta kan komma att resultera i förändrade rekommendationer avseende brösttäthetsmätning och individanpassad bröstcancerscreening i framtiden. Det är viktigt att förändringar i screeningprogrammet genomförs på ett ordnat sätt i hela landet och baseras på tillgängligt vetenskapligt underlag.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Sjukvårdsregional vårdprocess

Arbetet inom mammografiprocessen sker tillsammans med medarbetare från samtliga verksamheter som bedriver radiologisk bröstdiagnostik i norra sjukvårdsregionen, inom nätverket NORMA.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med att:

 • Införa det nationella kvalitetsregistret för mammografi.
 • Införa nationella undersökningskoder.
 • Systematisk eftergranska våra cancerfall.
 • Ta fram en gemensam mall för statistisk jämförelse av verksamheterna, både internt och externt.
 • Sammanställa information och vidta åtgärder som leder till ett ökat deltagande i mammografiscreening, för den kvinnliga befolkningen.

Mål för mammografin i norra sjukvårdsregionen

 • All radiologisk bröstdiagnostik ska bedrivas på ett likartat sätt.
 • Mammografiverksamheterna ska arbeta i samma digitala system.
 • Verksamheterna ska arbeta med samma kvalitetsparametrar i ett gemensamt nätverk.
 • Kortare ledtider, genom ett effektivare och förbättrat samarbete med övriga verksamheter som också deltar i bröstverksamhet.
 • Att på nationell nivå utveckla samarbete, kvalitet och informationsutbyte.

Mammografi i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har bilagor om mammografiscreening och bröstcancer.

Bilaga 2N Regional cancerplan mammografi (pdf)

Bilaga 2D Regional cancerplan bröstcancer (pdf)

Sjukvårdsregional processledare

porträtt

Eric Arelöf

enhetschef, processledare

Mammograficentrum Västernorrland

Bröstcancerscreening i Region Stockholm och Region Gotland

Kvinnorna kallas till mammografi med 24 månaders intervall. Bröstcancerscreening bedrivs vid tre bröstcentrum i Region Stockholm.
I Region Stockholm är bröstcancerscreeningen avgiftsfri. 
För kvinnor som bor i Stockholms län: Information och kontaktuppgifter om mammografi finns på 1177.se

I Region Gotland sköts bröstcancerscreeningscreening av Visby lasarett. Screeningen är avgiftsfri.
För kvinnor som bor i Region Gotland: Information om mammografi finns på 1177.se

Screeningenheten inom RCC ansvarar för uppföljning och utvärdering av programmet. Det finns ett kvalitetsregister för bröstcancerscreening sedan 1989. 

Regionala patientprocessledare

Maria Erngrund

regional processledare mammografiscreening

Behmer Catharina

regional processledare mammografiscreening

Kontakt

Pia Landberg

regional processamordnare

RCC Sydöst

 

Jessica Eriksson

regional processamordnare

Region Kalmar län

Charlotte Carlsson

regional processamordnare

RCC Sydöst

Bröstcancerscreening i Västra sjukvårdsregionen

Medarbetare från samtliga verksamheter som bedriver radiologisk bröstdiagnostik inom Västra sjukvårdsregionen arbetar tillsammans i nätverket Regionalt Kvalitetsråd Mammografi (RKM) och i samarbete med den regionala vårdprocessen för bröstcancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi med:

 • Arbete för ökat deltagande i mammografi.
 • Utvärdering och implementering av ett bildstöd för kommunikation i undersökningssituationen.
 • Förbättringar av utbildningen för läkare under upplärning.
 • Informationsmaterial till kvinnor över 74 år.

Mål för mammografiprocessen i Västra sjukvårdsregionen:

 • Högt deltagande i mammografi.
 • Att all radiologisk bröstdiagnostik bedrivs på ett likartat sätt i hela regionen.
 • Att mammografiverksamheterna får arbeta i samma digitala system i hela regionen, med enkelt utbyte av information och möjlighet till samarbete mellan verksamheter. 
 • Att verksamheterna arbetar med samma kvalitetsparametrar i ett gemensamt nätverk. 
 • Kortare ledtider genom samarbete med övriga verksamheter i bröstcancerprocessen.
 • Enkel ombokning med web-tidbok som omfattar hela regionen.
 • Delta i utvecklingen av samarbete, kvalitetsutveckling och informationsutbyte på nationell nivå.
 • Anslutning till det nationella kvalitetsregistret för mammografi (NKM).

Regional medicinsk riklinje

Regional medicinsk riktlinje mammografi

Regional medicinsk riktlinje MR - bröstkörtlar

Regionalt stödteam

porträtt

Anna Carlund

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst