Predict – för tidig upptäckt av cancer

Inom ramen för den nya nationella strategin för Life Science, har RCC Norr, Umeå universitet (UmU) och Region Västerbotten startat ett utvecklingsprojekt kring biomarkörer – ämnen i blodet som tidigt kan identifieras hos patienter med cancer.

Inom utvecklingsprojektet Predict undersöks hur dessa markörer fungerar i en frisk befolkning eller vid misstanke om en viss cancerdiagnos.

Genom att hitta biomarkörerna i blodet kan också cancer upptäckas i ett tidigare skede, vilket ökar chansen för patienten att överleva sjukdomen.

I Västerbotten finns unika möjligheter att undersöka prov från friska personer, genom de hälsoundersökningar som alla västerbottningar kallas till vid 40, 50 och 60 års ålder. Den som undersöks får frågan om man vill lämna ett blodprov för forskningsändamål.

Vid Biobanken norr finns omkring 140 000 blodprov från unika individer. Många har dessutom lämnat fler än ett prov. Dessa blodprov samkör RCC Norrs statistiker regelbundet med Cancerregistret vid Socialstyrelsen, för att ta reda på vilka individer som har fått cancer och analysera varför vissa personer insjuknar.

Det finns många biomarkörer för cancer som redan är kända för forskarna, och ett urval kommer att analyseras inom utvecklingsprojektet.

Vissa cancerformer växer långsamt, utan påtagliga symtom. Tanken är att det i framtiden skulle gå att lägga till ett blodprov, exempelvis vid mammografi eller vid en hälsoundersökning, för att kunna analysera om de kända biomarkörerna för cancer finns i blodet.

Brett samarbete

Flera olika insatser kommer att behövas göras inom Predict, både av RCC Norr och av forskare vid Umeå universitet. Patient- och närståendeföreträdare involveras för bästa upplägg av studien.

Beatrice Melin, professor i onkologi som leder Predict, har tillsammans med Elin Thysell, som är vetenskaplig sekreterare vid enheten för biobanksforskning samt flera cancerforskare vid Umeå universitet, utarbetat ett förslag på vilka biomarkörspaneler som är mest lovande inom varje diagnos. 

30 UmU-forskare har rekryterats som ansvariga koordinatorer för forskningen inom sitt område.

I juni 2021 går Predict ut med en första pilot med brevutskick till 1000 tidigare deltagare i Västerbottens hälsoundersökning, för att fråga om deltagande i projektet genom ett förnyat samtycke.

U-CAN

Sedan tio år tillbaka har U-CAN (Uppsala Umeå Comprehensive Cancer Consortium) samlat in blodprov och vävnad från patienter med cancer före, under och efter behandling för fyra diagnoser – tjocktarmscancer, prostatacancer, hjärntumörer och blodcancer.

Inom U-CAN kartläggs de biomarkörer som finns vid diagnos och vilken betydelse dessa har för patientens prognos. All information och provresultat lagras i en databas. Vid RCC Norr och Umeå universitet finns statistiker som är behjälpliga med att ta fram och analysera statistik ur databasen.

RCC Norr/U-CAN kan koppla ihop blodproverna med information som finns i de diagnosspecifika kvalitetsregister som RCC ansvarar för. På så sätt kan man ta reda på vilka patienter det finns prover och data på och förbereda datauttag för de forskningsprojekt som efter etikprövning önskar detta.

U-CAN

För mer information kontakta Beatrice Melin:

beatrice.melin@umu.se