MENY

Råd inom RCC Norr

Till RCC Norr finns ett antal råd knutna.

Patient- och närståenderådet

består av representanter för olika patientföreningar. I rådet ingår även kontaktsjuksköterskor. Patientrådet driver frågor, som man ser som generellt viktiga ur ett patient- och närståendeperspektiv, och har en direkt dialog med RCC Norrs ledning.

Forskningsrådet

har som huvudsaklig uppgift att identifiera faktorer som försvårar utvecklingen av cancerforskningen i norra regionen, identifiera orsaker och utforma åtgärder för att avhjälpa dessa hinder. För det praktiska genomförandet av åtgärderna svarar RCC Norrs forskningssamordnare.

Det regionala läkemedelsrådet

ska samordna sjukvårdsregionens fyra regioner inom läkemedelsområdet. Genom att läkemedelsrådets ordförande ingår i det regionala cancerrådet involveras rådet i RCC Norr.


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 17 januari 2019