Till regionspecifikt innehåll

Cancerrehabilitering

RCC ska ha en plan som tillförsäkrar patienter med cancer tillgång till cancerrehabilitering av god kvalitet inom hela sjukvårdsregionen. RCC ska även arbeta för att närståendestöd till patienter med cancer utvecklas.

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. 

Målet är att alla patienter med cancer och deras närstående ska få möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån sina unika situationer, behov och egna resurser, vilka kan skifta under processen. Cancerrehabilitering innebär att se hela människan i sitt livssammanhang.

Behov av rehabilitering

Cancerrehabilitering är aktuellt under hela processen från misstanke om cancersjukdom och framåt. Behov av rehabilitering ska därför bedömas regelbundet. Patient och närstående ska återkommande få information om vilka rehabiliteringsbehov som är vanliga och vilka insatser som erbjuds. I patientens skriftliga vårdplan, Min Vårdplan, ska cancerrehabilitering ingå.

Såväl patienter som närstående kan omfattas av rehabiliteringsinsatser. Närstående kan vara exempelvis partner, barn, förälder, syskon eller annan person som patienten anser sig ha nära relation till. 

All personal inom hälso- och sjukvård ska göra grundläggande behovsbedömningar och ge grundläggande insatser inom cancerrehabilitering. Vid mer avancerade behov ska patienten erbjudas insatser från professioner med specialkompetens inom rehabilitering, exempelvis kurator, fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och dietist. Även andra professioner som sjuksköterska, läkare och tandläkare kan arbeta specialiserat med cancerrehabilitering.

Nationellt vårdprogram

Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är uppdaterat februari 2019. Det omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer.

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Mer information:

Länkar till Nära cancer och Våga Fråga! webbutbildning

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Cancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen

RCC Norrs processledare för cancerrehabilitering ansvarar för det sjukvårdsregionala utvecklingsarbetet tillsammans med en sjukvårdsregional arbetsgrupp. Arbetsgruppen stödjer implementeringen av vårdprogrammet för cancerrehabilitering, samt utarbetar rutiner och riktlinjer i syfte att regionerna ska nå målen i sjukvårdsregionens cancerplan.

Bäckencancerrehabilitering

Projekt om bäckenrehabilitering i norra sjukvårdsregionen

Om cancerrehabilitering i den sjukvårdsregionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om om cancerrehabilitering.

Bilaga 2E Regional cancerplan cancerrehabilitering (pdf)

Processledare cancerrehabilitering

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

processledare cancerrehabilitering

RCC Norr

Arbetsgrupp

Processledare för Norrbotten

vakant

Region Norrbotten

 

Frida Karlsson Videhult

lokal processledare

Region Västerbotten

Ulrika Brodin

lokal processledare

Region Västerbotten

Maria Roos

lokal processtödjare

Region Västernorrland

Lina Fredriksson

projektledare cancerrehabilitering

Region Jämtland Härjedalen

Leif Näckholm

patientrepresentant

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för cancerrehabilitering

Regional processledare

Ylva Hellstadius

RCC Stockholm-Gotland

Relaterade artiklar

Vem tar hand om bieffekterna?
Lång väg till en fungerande kropp efter ändtarmscancerbehandling.

Varför behövs en satsning på rehabilitering efter cancer i bäckenet?

 

Regionala patientprocessledare

Heléne Öberg

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Cancerrehabilitering Uppsala Örebro

Här hittar du information om RCC Uppsala Örebros regionala arbete med cancerrehabilitering.

Cancerrehabilitering i Uppsala Örebro