Till regionspecifikt innehåll

Prevention

Ohälsosamma levnadsvanor såsom tobaksbruk, alkoholkonsumtion, låg fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor och oförsiktig solning samt andra yttre faktorer har betydelse för uppkomsten av cancer. En vanligt förekommande uppskattning är att minst 30 procent av den totala cancerdödligheten i industriländer skulle kunna förebyggas genom förändring av levnadsvanorna.

För kroniska och allvarliga sjukdomar som till exempel cancer, är befolkningsinriktade preventionsstrategier särskilt viktiga för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Strategierna kan delas in i befolkningsstrategier och högriskstrategier. Befolkningsstrategier innebär hälsofrämjande åtgärder för att underlätta hälsosamma val, riktade till hela eller delar av befolkningen medan högriskstrategier riktas mot grupper eller områden med högre risk att utveckla en viss sjukdom.

Pyramid med befolkningsinriktade preventionsstrategier i basen och högriskstrategier i toppen

Hälsofrämjande insatser

WHO definierar hälsofrämjande som "”Den process som gör det möjligt för människor att öka kontrollen över, och förbättra sin hälsa och därmed leva ett aktivt och produktivt liv för att uppnå välbefinnande och livskvalitet”.

Inom cancerprevention kan hälsofrämjande insatser omfatta insatser på samhällsnivå som främjar hälsosamma levnadsvanor och underlättar hälsosamma val så som rökfria miljöer, hälsosamma bostäder (tex radon och rökfrihet) och miljöer som inbjuder till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor.

Hälsofrämjande åtgärder vid cancersjukdom kan omfatta stöd att orientera sig i en förändrad livssituation så att behandling och förståelse för sjukdomen skapar så gynnsam hälsoutveckling och livskvalité som möjligt. Det kan även omfatta insatser för att öka patientens delaktighet och stärka tilltron till den egna förmågan genom till exempel hälsosamma levnadsvanor.  

Prevention - befolkning

Preventiva insatser syftar till att uppmärksamma olika riskfaktorer och sjukdomstillstånd så tidigt som möjligt för att minska riskfaktorers påverkan samtidigt som man kan arbeta för att stärka skyddsfaktorer för att minska risk för framtida ohälsa. Insatserna utgår från kunskap om vad som orsakar sjukdom och upplevd ohälsa.

Befolkningsriktade interventioner riktar sig till hela eller vissa grupper i befolkningen och gör ingen till skillnader mellan hög- och lågriskgrupper. I cancerpreventiva sammanhang kan det handla om vaccinationsprogram, radonmätning, information och råd om hälsosamma levnadsvanor både inom hälso-och sjukvården och på samhällsnivå.

Prevention - riskgrupper

Preventiva interventioner kan även riktas mot olika riskgrupper som exponeras för en eller flera riskfaktorer.  Inom cancerprevention kan det handla om riktade screeningprogram mot vissa åldersgrupper, interventioner som riktas till socioekonomisk sårbara områden eller interventioner som riktar sig mot ärftliga faktorer för cancer.

Prevention och behandling - individ

På individnivå har individen redan drabbats av en sjukdom/tillstånd eller har en ohälsosam levnadsvana. Inom cancervården handlar det om att arbeta preventivt med syftet att förbättra utfall av annan behandling, minska risk för recidiv samt förbygga annan sjukdom.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Cancerprevention Mellansverige

Förebyggande insatser för att minska risken för insjuknande i cancer är en central uppgift för RCC Mellansverige.

Cancerprevention Mellansverige

Sjukvårdsregional medlem i Nationell arbetsgrupp för Cancerprevention

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Om cancerprevention i den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om bland annat cancerprevention.

Bilaga 2T Regional cancerplan Vägen in i cancervården, Prevention, Primärvård (pdf)

Sjukvårdsregional medlem i Nationell arbetsgrupp för Cancerprevention

Cecilia Hultstrand

processledare prevention

RCC Norr

Sjukvårdsregional medlem i Nationell arbetsgrupp för Cancerprevention

Jennie Jackson

projektledare Levla & processledare hematologi

RCC Stockholm Gotland

Varje region har ansvariga för arbetet med levnadsvanor inom hälso- och sjukvården och till viss del i samverkan med andra aktörer. Via nedanstående länkar hittar du deras riktlinjer för arbetet. 

Skåne
Halland
Blekinge
Kronoberg

Maria Bjerstam

regional processledare prevention

RCC Syd

Sjukvårdsregional processledare och medlem i Nationell arbetsgrupp för Cancerprevention

Christin Anderhov Eriksson

processledare cancerprevention

RCC Sydöst

Prevention i Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst arbetar med att driva och stödja utvecklingsprojekt för att förebygga cancer i västra sjukvårdsregionen.

En central del i utvecklingsarbetet är att arbeta deltagarstyrt. Som i allt folkhälsoarbete är det viktigt att utgå från kundens behov, våra kunder kan vara både patienter, befolkningen men även professionella som möter dessa i sitt arbete.

Cancerpreventionsplan för Västra sjukvårdsregionen

Cancerpreventionsplanen antogs under våren 2017 av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och Regionstyrelsen i Region Halland och visar hur och varför cancerprevention är en viktig del av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i västra sjukvårdsregionen.

Dokumentet är en fördjupning av den regionala utvecklingsplanen: En ännu bättre cancervård, Regional utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen 2015 och framåt. Målgruppen för cancerpreventionsplanen är politiker, tjänstemän och verksamheter som arbetar med utvecklingen av befolkningen hälsa. Planen är ett övergripande dokument som kan kompletteras med regionala och lokala handlingsplaner.

Uppslag från cancerpreventionsplanen med text och illustrationer om tobaksrökning

Exempel på uppslag från cancerpreventionsplanen. Klicka på bilden för att se en större bild i pdf-format.

För respektive riskfaktor redovisas kortfattad befolkningsstatistik, viktiga aktiviteter för att stärka cancerpreventionen i sjukvårdsregionen samt förslag på indikatorer för uppföljning.

Cancerpreventionsplanen finns att ladda ner i två versioner:

Bild på Cancerpreventionsplanens förstasida och affischen brevid varandra

Affisch som komplement till planen

Som komplement till cancerpreventionsplanen har en affisch med hela europeiska kodexen mot cancer tagits fram – 12 sätt att minska risken att få cancer.

Affischen har tryckts upp i A3-format (297 x 420 mm) och kan beställas kostnadsfritt av verksamheter inom Västra sjukvårdsregionen. Innehållet riktar sig till allmänheten och kan användas för information om prevention i till exempel väntrum och i allmänna utrymmen.

Samarbete inom cancerprevention 

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om hur man kan förebygga cancer eller om du har idéer för preventionsarbetet. RCC Väst erbjuder exempelvis, projektstöd, föreläsningar och workshops inom ramen för cancerprevention.

Sjukvårdsregional medlem i Nationell arbetsgrupp för Cancerprevention

Victoria Tauson

utvecklingsledare

RCC Väst