EU:s cancerplan

EU:s cancerplan (Europe’s beating cancer plan) går väl i linje med det svenska arbetet enligt cancerstrategin. Det innebär att vi i Sverige redan har uppbyggda strukturer och pågående arbete för det mesta som EU:s cancerplan lyfter. Genom att delta i EU-arbetet kan vi få extra finansiering och kraft i det arbetet. Vi får också bättre möjligheter till internationellt samarbete och en chans att bidra till att lyfta arbetet i de länder som inte kommit lika långt.

Cancerplanen är en del i EU:s hälsoprogram

EU:s cancerplan är en av tre huvudprioriteringar i EU:s hälsoprogram (EU4Health), tillsammans med insatser mot Covid-19 och framtagandet av en gemensam läkemedelsstrategi. Sverige deltog aktivt i utformningen av planen, bland annat genom dåvarande nationella cancersamordnaren Hans Hägglund.

Parallellt med EU:s cancerplan pågår också Cancermissionen (Cancer Missions) som ger finansiering till forskningsprojekt. 

Vinnovas samordning av cancermissionen

Cancerplanen bryts ner i mindre delar

Cancerplanen är indelad i fyra huvudområden. Till vart och ett av områdena hör ett eller flera så kallade flaggskeppsinitiativ. Flaggskeppsinitiativen har brutits ned i 42 insatser (actions). Insatserna beskrivs i en färdplan (implementation roadmap), där det bland annat framgår när det är dags för så kallade gemensamma insatser (Joint actions). I varje sådan gemensam insats ingår flera arbetspaket (work packages).

Som medlemsland väljer man vilka gemensamma insatser man vill delta i, och genom vilken organisation. Efter det väljer man vilka arbetspaket man ska vara delaktig i och vilken ambitionsnivå man ska ha, från drivande till observatör. 

Färdplanen "Europe's Beating Cancer Plan: Implementation Roadmap"

Pågående arbete där RCC deltar 

Just deltar RCC i följande EU-gemensamma arbeten.

Joint Action EUnetCCC syftar till att etablera en ny EU-modell för certificering av comprehensive cancer centers (CCC) med målsättningen att alla EU:s länder ska utveckla minst ett CCC och att 90 procent av invånarna ska nås av det nätverk som denna CCC etablerar. EUnetCCC vill vidare skapa nätverk mellan CCC:er och stimulera samverkan mellan dessa. Arbetet är en fortsättning på CRANE. 

Projektet planeras pågå 2025-2028.

RCC deltar aktivt i arbetspaket 8, Utveckling av nätverksaktiviteter.

Kontaktperson, Clinical guidelines: Helena Brändström 

Kontaktperson, Survivorship: Claire Micaux och Hanna Rafstedt 

Webbplats kommer att publiceras vid årsskiftet 2024-2025. 

Målet med insatserna är att minska cancer och andra icke smittsamma sjukdomar i EU genom samordnade strategier för prevention. Fokus på insatser på politisk, samhällelig och individuell nivå.

RCC är aktiv deltagare och arbetar i första hand med arbetspaket 10, Individanpassad prevention. Inom ramen för arbetspaketet pågår bland annat

 • Ett pilotprojekt med att erbjuda gratis resa till screening
 • En undersökning av befolkningens kännedom om riskfaktorer
 • Implementering och utvärdering av hälsoinformatörer
 • Sammanlänkning av projekt för levnadsvanor med projekt för ärftlig risk.

Kontaktperson: Lena Sharp.

Prevent NCD:s webbplats

Syftet med detta projekt är att på ett hållbart sätt optimera tillgången till och genomförandet av screeningprogram. Det kan handla om att förbättra tillgången för svårnådda grupper men också om att öka kvaliteten inom screeningprogrammen och utvärdera nya metoder, till exempel AI-användande inom screening. Fokus är insatser på politisk, samhällelig och individuell nivå.

RCC är aktiv deltagare och kommer delta i följande arbetspaket:

 • Strategier för att nå svårnådda grupper
 • Individualiserad cervixcancerscreening (SOTA)
 • Riskbaserad tjock- och ändtarmscancerscreening
 • Stöd till implementering och utvärdering av piloter inom lungcancerscreening
 • Utvärdering av hur AI kan integreras i cancerscreening
 • Belysande av hinder för deltagande i screeningprogram bland utlandsfödda
 • Utbildningsprogram inom kolposkopier
 • Stöd till implementation och utvärdering av piloter inom organiserad prostatacancertestning

Kontaktperson: Elin Ljungqvist

En webbplats för denna Joint action kommer att publiceras under sommaren 2024.

Den gemensamma insatsen OriON (Joint Action) ska stödja Registret för ojämlikhet i cancervården (ECIR). Syftet är att minska mätbara skillnader inom och mellan EU-länder och regioner.

Projektet kommer att fokusera på övervakning av EU:s cancerplan, utvärdering och att maximera effekten av insamlad kunskap med särskild uppmärksamhet på ojämlikheter inom nationella cancerkontrollprogram. RCC är aktiv part i arbetet.

Kontaktperson: Arvid Widenlou Nordmark

OriON:s webbplats

Registret för ojämlikhet i cancervårdens webbplats

Syftet med CRANE är att skapa förutsättningar för ett nätverk av Comprehensive Cancer Centres (CCC). CRANE ska koppla samman medlemsländernas CCC med nätverket och samtidigt bedöma hur hållbart och genomförbart nätverket är. Projektet avslutas i september 2024. Arbetet fortsätter i den gemensamma insatsen EUnetCCC som startar i januari 2025.

Kontaktperson: Helena Brändström

CRANEs webbplats

Joint Action EUnetCCC syftar till att etablera en ny EU-modell för certificering av comprehensive cancer centers (CCC) med målsättningen att alla EU:s länder ska utveckla minst ett CCC och att 90 procent av invånarna ska nås av det nätverk som denna CCC etablerar. EUnetCCC vill vidare skapa nätverk mellan CCC:er och stimulera samverkan mellan dessa. Arbetet är en fortsättning på CRANE. 

Projektet planeras pågå 2025-2028.

RCC deltar aktivt i arbetspaket 8, Utveckling av nätverksaktiviteter.

Kontaktperson, Clinical guidelines: Helena Brändström 

Kontaktperson, Survivorship: Claire Micaux och Hanna Rafstedt 

Webbplats kommer att publiceras vid årsskiftet 2024-2025. 

JANE2 syftar till att etablera ett expertnätverk som ska bidra till bättre vård, utjämna ojämlikheter, initiera och stimulera forskning, utveckla patientprocesser och bidra till ökad kunskap genom utbildningsinsatser.

Arbetet kommer är under uppstart och löper 2025-2027. RCC är observatörer. 

Kontaktperson: Helena Brändström och Claire Micaux

En webbplats för JANE2 är under framtagande. 

 

ECHoS är ett europeiskt projekt som finansieras av Horizon Europe. Det syftar till att samla, utveckla och stärka arbetet kopplat till cancerplanen och cancermissionen samt det långsiktiga internationella samarbetet.

Målet är att det ska skapas en "cancer mission hub" i varje medlemsland. Den ska kunna fungera som landningsplats för EU-initiativ och utveckla samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi, patientföreträdare, civilsamhälle och näringsliv.

Svenska myndigheter och aktörer undersöker nu hur en cancer mission hub kan se ut i den svenska kontexten. RCC deltar i arbetet med detta. 

Kontaktperson: Helena Brändström

Projektets webbplats

Kommande arbete där RCC ansökt om att delta

EU-kommissionen har informerat om vilka gemensamma insatser (Joint actions) som kommer att påbörjas under 2024. Organisationer i Sverige som vill delta anmäler det till Folkhälsomyndigheten. RCC har ansökt om att delta i följande:

 • Strengthening digital capabilities including e-health, telemedicine, remote monitoring systems, health data access and health data exchange services in cancer centres in the Union. Kontaktperson: Arvid Widenlou Nordmark.
 • Support quality improvement of cancer registry data feeding the European Cancer Information System. Kontaktperson: Gabrielle Grahn.

Kommande gemensamma insatser och liknande som ännu inte har startat (EU-kommissionens webbplats).

Nationell samordning

Sveriges arbete med EU:s cancerplan samordnas av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har en strategisk grupp för EU-frågor. Från RCC deltar Helena Brändström, biträdande nationell cancersamordnare.

Arbetet inom EU:s hälsoplan (EU4Health) som helhet samordnas av Folkhälsomyndigheten. Vinnova samordnar den närliggande satsningen Cancermissionen (Cancer Missions) som finansierar forskning och innovation på cancerområdet.

Socialstyrelsens samordning av EU:s cancerplan

Folkhälsomyndighetens samordning av EU:s hälsoplan