Patient- och närståenderådet Norr

Inom RCC Norr finns ett patient- och närståenderåd, med representanter för olika patientföreningar. Även en kontaktsjuksköterska deltar. Rådet driver frågor som man ser som generellt viktiga ur ett patient- och närståendeperspektiv och har en direkt dialog med RCC Norrs ledning. Rådet är även remissinstans bland annat för frågor som rör patientinformation och individuella vårdplaner.

Observera att arvode och ersättning endast kan betalas ut för aktiviteter som genomförs under innevarande år.

Ledamöter i PNR Norr

Ordförande: Leif Carlson

Vice ordförande: Kjell Wåglin

Alexandra Andersson

Charlotte Bygdemo-Toytziaridis

Eva Almevall

Ewa Jonsson

Fredrik Östman

Jessica Bagglund

Leif Näckholm

Olle Lindinger

Sigrid Hansson

Tina Persson

Ulla Svedinger

Från RCC Norr deltar ansvarig för patient- och närståendesamverkan Åsa Johansson och sekreterare Lena Hjerm i rådets möten.

Uppdraget som patient- och närståendeföreträdare